Procedura de soluționare a cererilor de restituire a TVA depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (OPANAF nr. 1559/2016)

27 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 726

Despre

  • M. Of. nr. 394 din 24 mai 2016
  • OPANAF nr. 1559/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 1559/2016

(M. Of. nr. 394 din 24 mai 2016)

Se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

În M. Of. nr. 394 din 24 mai 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 159/2016 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a TVA depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta prevederile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 1 stabilește faptul că se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 2 prevede faptul că Procedura se aplică și cererilor de restituire aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a respectivului ordin.

Art. 3 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 3 dispune faptul că se aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/r, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 4 prevede faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 6 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 6 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal; cu modif. și compl. ult., publicat în Monitorul Oficial nr. 834 din 5 decembrie 2007.

Art. 7 din OPANAF nr. 1559/2016
 
Art. 7 stabilește faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Vom prezenta, în continuare, dispozițiile respectivei Proceduri.

1. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cererea de restituire se depune de către persoanele care au dreptul să solicite restituirea, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

3. (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, împreună cu documentația prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, se depun la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată.

4. (2) Organul fiscal competent este:

a) pentru cererile de restituire depuse în condițiile Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aprobate prin ordine ale ministrului finanțelor publice – organul fiscal desemnat prin respectivele acte normative;

b) pentru celelalte cereri de restituire – organul fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrat solicitantul.

4. De la registratură, cererea însoțită de documentația prevăzută la pct. 3 alin. (1) se repartizează compartimentului cu atribuții în domeniul soluționării cererilor de restituire a TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidență specială, organizată potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

5. Compartimentul de specialitate analizează cererea și documentația depusă de solicitant, verificând respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru restituirea TVA, și întocmește Referatul pentru analiza documentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

6. (1) Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

6. (2) Decizia se întocmește în două exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului de specialitate și se înaintează, împreună cu documentația și Referatul pentru analiza documentară, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

6. (3) Deciziile de restituire a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

7. Decizia de restituire a TVA aprobată se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 167 și 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8. (1) Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor, precum și a Deciziei de restituire a TVA, întocmește Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.

8. (2) Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se întocmește în trei exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de conducătorul adjunct al unității fiscale.

8. (3) Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, aprobată, se transmite, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

9. După efectuarea compensării și/sau restituirii compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare două exemplare ale deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, acestea purtând viza unității de trezorerie a statului.

10. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare ale deciziilor și ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului și un exemplar în vederea arhivării.

11. (1) După operarea datelor privind soluționarea cererii de restituire în evidența specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

11. (2) Dosarul solicitării cuprinde:

– cererea solicitantului;

– Referatul pentru analiză documentară;

– Decizia de restituire a TVA;

– Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

12. După primirea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a TVA, a Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Procedura de soluționare a cererilor de restituire a TVA depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (OPANAF nr. 1559/2016) was last modified: mai 26th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter