Normele privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare (Ordinul CNCAN nr. 177/2015)

28 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1250

Despre

  • M. Of. nr. 712 din 22 septembrie 2015
  • Ordinul CNCAN nr. 177/2015
  • Normele privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordinul CNCAN nr. 177/2015
(M. Of. nr. 712 din 22 septembrie 2015)
Normele privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleareCap. I („Domeniu, scop, definiții”)
Cap. II („Cerințe privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare”)
Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 712 din 22 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) nr. 177/2015 pentru aprobarea Normelor privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivelor norme:

Cap. I („Domeniu, scop, definiții”)

Secț. 1 („Domeniu și scop”)

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerințele generale privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare pentru instalațiile nucleare.

(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiție necesară pentru autorizarea de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităților de construcție, punere în funcțiune și exploatare a unei instalații nucleare”.

Conform art. 2, prevederile respectivelor norme se aplică atât titularilor, cât și solicitanților de autorizație pentru fazele de construcție, punere în funcțiune și exploatare a unei instalații nucleare din următoarele categorii:

a) centrale nuclearoelectrice;

b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero și ansambluri subcritice;

c) reactoare de demonstrație;

d) fabrici de combustibil nuclear;

e) alte instalații nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parțială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare.

Secț. a 2-a („Definiții”)

Art. 3 stabilește faptul că termenii utilizați sunt definiți în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, cu excepția acelora ale căror definiții se regăsesc în textul respectivelor norme.

 

Cap. II („Cerințe privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare”)

Secț. 1 („Politica de securitate nucleară”)

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Titularul de autorizație trebuie să stabilească și să emită, în scris, politica de securitate nucleară aplicabilă în fazele de construcție, punere în funcțiune și exploatare pentru instalațiile nucleare pentru care este responsabil.

(2) Politica de securitate nucleară reprezintă un document prin care titularul de autorizație se angajează să mențină standarde înalte de securitate nucleară, exprimate prin obiective clare și susținute de resurse adecvate pentru implementarea acestora.

(3) Politica de securitate nucleară trebuie emisă ca un document de sine stătător sau evidențiată ca parte integrantă a politicii organizaționale a titularului de autorizație și a documentului care stabilește politicile și principiile de construcție, respectiv de operare pentru instalațiile nucleare respective.

(4) Răspunderea pentru stabilirea și implementarea politicii de securitate nucleară revine titularului de autorizație”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Politica de securitate nucleară trebuie să specifice clar principiul conform căruia securitatea nucleară are prioritate în toate activitățile legate de instalațiile nucleare și prevalează asupra altor cerințe, precum și faptul că luarea deciziilor în chestiuni legate de securitatea nucleară trebuie să se facă în acord cu acest principiu.

(2) Politica de securitate nucleară trebuie să includă un set de principii și linii directoare pentru procesul de luare a deciziilor, care să evidențieze importanța acordată securității nucleare.

(3) Politica de securitate nucleară trebuie să includă o declarație conform căreia titularul de autorizație se angajează să ia măsuri pentru îmbunătățirea continuă a securității nucleare, prin:

a) evaluarea periodică de ansamblu a securității nucleare, luând în considerare experiența de exploatare, rezultatele programelor de cercetare și progresele științifice și tehnologice;

b) implementarea în timp util a tuturor măsurilor de îmbunătățire practicabile identificate;

c) implementarea promptă a măsurilor corective în situația apariției unor neconformități sau a măsurilor preventive în situațiile în care apar noi informații care pot indica probleme de securitate nucleară”.

Art. 6 prevede la primul alineat faptul că politica de securitate nucleară trebuie să specifice standardele și cerințele privind comportamentul întregului personal care desfășoară activități cu impact asupra instalațiilor nucleare sau cu potențial impact asupra acestora.

Potrivit alineatului următor, politica de securitate nucleară trebuie să specifice responsabilitățile atât ale personalului de conducere, cât și ale personalului de execuție, pentru dezvoltarea și menținerea culturii de securitate nucleară la nivelul întregii organizații a titularului de autorizație.

Art. 7 dispune la primul alineat faptul că politica de securitate nucleară trebuie susținută de cerințe clare pentru implementarea acesteia și pentru monitorizarea performanțelor de securitate nucleară la nivelul întregii organizații.

Potrivit alineatului următor, titularul de autorizație trebuie să definească obiective și ținte clar formulate pentru implementarea politicii de securitate nucleară, astfel încât îndeplinirea acestora să poată fi urmărită și evaluată de către personalul de conducere.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Titularul de autorizație trebuie să se asigure că politica de securitate nucleară este comunicată întregului personal care desfășoară activități cu impact sau cu potențial impact asupra securității nucleare a instalațiilor nucleare. Prevederile relevante din politica de securitate nucleară trebuie comunicate personalului contractorilor și furnizorilor de produse și servicii, după caz, astfel încât aceștia să le înțeleagă și să le aplice în activitățile lor.

(2) Titularul de autorizație trebuie să se asigure că politica de securitate nucleară este înțeleasă și aplicată de tot personalul care desfășoară activități pe amplasamentul instalațiilor nucleare.

(3) Politica de securitate nucleară trebuie afișată în mod vizibil în diferite puncte de lucru de pe amplasamentul instalațiilor nucleare, cum ar fi camerele de comandă, birourile, centrele de pregătire, sălile de ședință.

(4) Titularul de autorizație trebuie să prevadă, ca parte a programului de pregătire pentru întreg personalul propriu, module de pregătire special dedicate dezvoltării, menținerii și îmbunătățirii culturii de securitate nucleară. După caz, astfel de module de pregătire trebuie utilizate și pentru personalul contractorilor și furnizorilor de produse și servicii importante pentru securitatea nucleară, în particular pentru acele categorii de personal care desfășoară activități pe amplasamentul instalațiilor nucleare”.

Art. 9 dispune la primul alineat faptul că sistemul de management implementat de titularul de autorizație trebuie să susțină și să promoveze cultura de securitate nucleară.

Potrivit alineatului următor, titularul de autorizație trebuie să dezvolte instrumente adecvate și indicatori relevanți pentru a monitoriza evoluția culturii de securitate nucleară în cadrul organizației proprii și a principalilor contractori și furnizori de produse și servicii importante pentru securitatea nucleară, în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale aplicabile.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Titularul de autorizație trebuie să încurajeze tot personalul din cadrul organizației de exploatare, inclusiv personalul contractorilor și furnizorilor de produse și servicii care își desfășoară activitatea pe amplasamentul instalațiilor nucleare, să identifice și să raporteze orice condiție anormală, în conformitate cu procedurile stabilite în acest scop.

(2) Trebuie asigurat un mediu propice pentru raportarea condițiilor anormale sau/și neconformităților, astfel încât personalul să fie încurajat să identifice și să semnaleze potențiale probleme relevante pentru securitatea nucleară fără teama de repercusiuni din partea angajatorului.

(3) Titularul de autorizație trebuie să asigure mecanismele prin care angajații să își poată exprima opiniile și să aducă la cunoștința conducerii orice nereguli, îngrijorări sau alte aspecte de interes, precum și propunerile de îmbunătățire, cu încredere și în siguranță.

(4) Aspectele raportate de personal trebuie evaluate prompt, cu o prioritate proporțională cu importanța lor potențială pentru securitatea nucleară, și rezolvate. Modul de soluționare trebuie comunicat persoanei care a efectuat raportarea, precum și altor membri ai personalului, în funcție de relevanță.

(5) Titularul de autorizație trebuie să ia măsuri pentru a încuraja tot personalul să adopte o atitudine interogativă și de învățare continuă”.

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Titularul de autorizație trebuie să evalueze periodic politica de securitate nucleară și modul în care aceasta este implementată. Aceste evaluări pot fi făcute ca parte a evaluării periodice a sistemului de management.

(2) Titularul de autorizație trebuie să asigure evaluarea periodică a culturii de securitate nucleară la nivelul întregii organizații, cel puțin o dată la fiecare 2 ani.

(3) Titularul de autorizație trebuie să ia măsurile necesare pentru efectuarea unor evaluări independente ale culturii de securitate, ținând cont de experiența și bunele practici internaționale”.

Secț. a 2-a („Evaluarea independentă a securității nucleare”)

Art. 12 dispune la primul alineat faptul că titularul de autorizație trebuie să asigure măsurile necesare pentru implementarea unui proces de evaluare independentă a securității nucleare, în ansamblu, pentru toate instalațiile nucleare, procesele și activitățile pentru care este responsabil.

Potrivit alineatului următor, evaluarea independentă a securității nucleare se referă la o evaluare integrată, continuă, a modului în care titularul de autorizație respectă toate cerințele de securitate nucleară aplicabile, efectuată de personal care deține expertiza, experiența și calificările necesare și care nu este implicat în activitățile pe care le evaluează.

Normele privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare (Ordinul CNCAN nr. 177/2015) was last modified: septembrie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter