Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (MFE/MFP nr. 181/473/2016)

29 Apr 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 854

Despre

  • M. Of. nr. 291 din 18 aprilie 2016
  • MFE/MFP nr. 181/473/2016
  • Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
MFE/MFP nr. 181/473/2016
(M. Of. nr. 291 din 18 aprilie 2016)
Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

 

În M. Of. nr. 291 din 18 aprilie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 181/473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (Normele).

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivelor Norme prevăzute în Anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din Norme

Art. 1 stabilește faptul că obiectivele de investiții finalizate sau în execuție, prevăzute la art. I alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanță), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007 – 2013 (POS Mediu), în baza unui contract de finanțare încheiat în urma aprobării Cererii de finanțare, conform regulilor de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POS Mediu.

În continuare, este prevăzut faptul că înaintea semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de management pentru POS Mediu, beneficiarii obiectivelor de investiții în execuție vor face dovada încetării finanțării din sursele menționate la art. I alin. (1) și (2) din Ordonanță printr-o notificare din partea ordonatorului principal de credite care a finanțat obiectivele de investiții inițial.

De asemenea, prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarii proiectelor își iau angajamentul finalizării obiectivelor de investiții în execuție, prevăzute la alin. (2). Orice cheltuială efectuată după perioada de eligibilitate a cheltuielilor necesară finalizării obiectivelor de investiții va fi o cheltuială neeligibilă din POS Mediu și va fi suportată de către beneficiar din bugetul propriu.

Art. 2 din Norme

Art. 2 dispune faptul că beneficiarii obiectivelor de investiții finalizate sau în execuție, prevăzute la art. I alin. (1) și (2) din Ordonanță, vor depune, în vederea decontării prin POS Mediu, toate documentele-suport aferente cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale naționale și europene.

În continuare, este prevăzut faptul că în cazul obiectivelor de investiții finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, beneficiarii au obligația de a depune o singură cerere de rambursare distinctă în care vor evidenția sursele de finanțare din care cheltuielile au fost efectuate inițial.

De asemenea, cererea de rambursare prevăzută la alin. (2) va fi autorizată conform procedurilor emise de Autoritatea de management pentru POS Mediu și inclusă într-o declarație de cheltuieli, urmând a fi plătită, ulterior, la momentul primirii sumelor de la Comisia Europeană (CE), conform prevederilor art. I alin. (4) – (6) din Ordonanță.

În fine, cheltuielile eligibile aferente părții rămase de executat din obiectivele de investiții aflate în execuție se rambursează conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 din Norme

Art. 3 prevede faptul că în vederea virării sumelor conform prevederilor art. I alin. (4) – (7) din Ordonanță, Autoritatea de management pentru POS Mediu întocmește referatul prevăzut în anexa nr. 1.

În continuare, este prevăzut faptul că în vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, acesta întocmește o solicitare de fonduri către Autoritatea de certificare și plată (ACP), ulterior primirii sumelor de la CE.

De asemenea, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică Autorității de management pentru POS Mediu sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial Mediu”.

În același sens, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), Autoritatea de management pentru POS Mediu efectuează transferul sumelor prevăzute în anexa nr. 1.

În plus, saumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (5) din Ordonanța se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiții, 21.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”.

Alineatul următor stabilește faptul că sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (6) din Ordonanță se virează în contul de venituri al bugetului Fondului pentru Mediu, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, 20.I.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”.

De asemenea, sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (7) din Ordonanță se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiții, 21.A.36.47.00 „Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare”.

Alineatul care urmează dispune faptul că sumele aferente bugetului de stat se virează în contul de venituri al bugetului de stat, 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu.

De asemenea, autoritatea de management pentru POS Mediu comunică Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sumele virate potrivit alin. (8) în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii.

În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăților, Autoritatea de management pentru POS Mediu notifică beneficiarii obiectivelor de investiții finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție cu privire la sumele virate în conturile de venituri, conform anexei nr. 2.

În fine, debitele stabilite pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța vor fi recuperate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din Norme

Art. 4 stabilește faptul că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite respectiv.

În continuare, este prevăzut faptul că Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia.

De asemenea, sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

a) la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziție distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”;

b) la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, după caz, la articolele:

56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”;

56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”, la alineatele:

2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”;

2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență”.

De asemenea, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu poate deschide și utiliza creditele bugetare suplimentate conform prezentului articol numai pentru destinațiile aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolele și alineatele prevăzute la alin. (3) lit. b), conform art. I alin. (8) din Ordonanță.

În același sens, Ministerul Finanțelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea formulată de către Autoritatea de management pentru POS Mediu.

Mai este stabilit și faptul că până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu virează, în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015”, deschis pe numele acestuia, sumele primite care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) lit. a) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la alin. (3) lit. b).

De asemenea, până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, acesta va solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (6).

În  fine, sumele existente la finele anului 2016 în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015”, se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat aferent subdiviziunii prevăzute la alin. (3) lit. a). Utilizarea cu aceeași destinație a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și a bugetului ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la acest articol.

Art. 5 din Norme

Art. 5 dispune faptul că ordonatorii principali de credite ai bugetului local, cu sumele încasate potrivit art. 3 alin. (5) și (7),  rectifică bugetele reflectând sumele încasate la indicatorii de venituri respectivi, în funcție de natura sumelor rambursate, iar la partea de cheltuieli la articolele și alineatele corespunzătoare cheltuielilor ce urmează a fi finanțate.

În continuare, este prevăzut și faptul că sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (7), vor fi utilizate în cadrul secțiunii de dezvoltare a bugetului local, inclusiv pentru asigurarea finanțării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanțării/decontării prin POS Mediu și pentru plata corecțiilor financiare aferente componentei rămase de executat.

De asemenea, sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (5), vor fi utilizate în cadrul secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru finanțarea tuturor cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

În fine, sumele primite potrivit art. 3 alin. (5) și (7), rămase neutilizate, se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (MFE/MFP nr. 181/473/2016) was last modified: aprilie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter