Normele de aplicare prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională (Ordinul MAPN nr. M.19/2016)

19 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 718
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordin MAPN nr. M.19/2016 (M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016)Normele de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate naționalăCap. I („Dispoziții generale)
Cap. II („Planificarea financiară, elaborarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli)
Cap. III („Execuția bugetară)
Cap. IV  („Controlul și evaluarea procesului bugetar)
Cap. V („Raportarea indicatorilor financiari)
Cap. VI  („Dispoziții tranzitorii și finale)

 

În M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naționale (MAPN) nr. M.19/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivelor norme.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 reglementează modul în care se realizează finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ superior militar în Ministerul Apărării Naționale, și anume potrivit prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2015, denumită în continuare Ordonanță, cu particularitățile detaliate în respectivele norme, determinate de specificul apartenenței la organismul militar, precum și cu respectarea principiilor de finanțare a instituțiilor de învățământ superior în integralitate din venituri proprii, reglementate prin dispozițiile actelor normative din domeniul educației naționale și cercetării științifice.

Art. 2 prevede la primul alineat elementele din care este format sistemul de finanțare a instituțiilor de învățământ superior militar. Acestea sunt următoarele:

a) planificarea financiară, elaborarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli;

b) execuția bugetară;

c) controlul și evaluarea procesului bugetar și

d) raportarea indicatorilor financiari.

De asemenea, la alineatul următor, se stabilesc principiile și/sau cerințe principale care trebuie să fie îndeplinite pentru dimensionarea, funcționarea și modificarea sistemului de finanțare prevăzut mai sus. Acestea sunt următoarele:

a) finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar se realizează pe bază de autonomie financiară în ceea ce privește activitățile de planificare financiară, programare bugetară, elaborare și aprobare a bugetelor proprii, precum și derularea procesului bugetar, în acord cu statutul de autonomie universitară și responsabilitățile ce le revin în formarea și perfecționarea resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale;

b) responsabilitatea asigurării, în bugetele proprii ale instituțiilor de învățământ superior militar, a sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanță revine directorilor de programe majore sau ordonatorilor de credite ierarhic superiori în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar;

c) responsabilitatea realizării veniturilor proprii și utilizării acestora în condiții de eficiență și legalitate, pentru destinațiile aprobate prin Ordonanță, revine conducătorilor instituțiilor de învățământ superior militar, potrivit prevederilor actelor normative referitoare la rolul și responsabilitățile ordonatorilor terțiari de credite;

d) sprijinul instituțional, logistic sau de luptă al instituțiilor de învățământ superior militar se realizează prin grija directorilor de programe majore care au calitatea de ordonatori de credite sau a ordonatorilor de credite ierarhic superiori în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar, împreună cu structurile care coordonează instituțiile de învățământ superior militar din punct de vedere administrativ, care pot emite precizări în acest sens;

e) la declararea stării de asediu, mobilizare sau război, finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar se realizează potrivit reglementărilor speciale elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și actelor normative specifice din Ministerul Apărării Naționale.

Cap. II („Planificarea financiară, elaborarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli”)

Art. 3 prevede la alin. (1) faptul că instituțiile de învățământ superior militar estimează volumul veniturilor proprii pe care urmează să le realizeze și determină necesarul de fonduri financiare pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital, în cadrul procesului de planificare financiară, în perioada de plan stabilită prin actele normative în vigoare.

În continuare, la alin. (2) se prevăd următoarele: Planificarea financiară se concretizează în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, documentul de conducere a activității financiar-contabile și principalul instrument în baza căruia se desfășoară activitatea economică și administrativă a instituției.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) În bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor de învățământ superior militar se prevăd fondurile necesare finanțării cheltuielilor curente și de capital, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli, mai puțin sumele necesare achiziționării bunurilor și serviciilor prevăzute la art. 21 din Ordonanță.

(2) Sumele pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor prevăzute la art. 21 din Ordonanță se planifică și se prevăd în proiectele de buget ale ordonatorilor de credite ierarhic superiori, în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar, în baza solicitării acestora, se programează potrivit dispozițiilor în vigoare în anul bugetar respectiv și se repartizează în bugetele autorităților contractante competente, în calitate de utilizator de credite bugetare.

(3) Ordonatorii de credite ierarhic superiori, în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar, instituie măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor alin. (1) și (2)”.

 Art. 5, la primul alineat prevede faptul că pentru realizarea unei bune gestiuni financiare, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, sarcinile de finanțare se prioritizează în funcție de importanța obiectivelor și misiunilor instituției, fiind interzise supraestimarea realizării veniturilor proprii și majorarea nejustificată a cheltuielilor prevăzute a fi suportate din sume alocate de la bugetul de stat.

În continuare, alin. (2) stabilește faptul că răspunderea revine rectorului sau conducătorului instituției de învățământ superior militar pentru modul de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli.

Potrivit ultimului alineat, instituțiile de învățământ superior militar vor avea în vedere obiectivele și sarcinile de finanțare care se realizează prin intermediul școlilor de aplicație/centrelor de perfecționare ale armelor și serviciilor aflate în coordonare, în activitatea de fundamentare a bugetului propriu și dimensionarea veniturilor și cheltuielilor.

 Art. 6 are următorul conținut:

„(1) În scopul fundamentării eficiente a bugetelor și raționalizării utilizării resurselor financiare la nivelul Ministerului Apărării Naționale, instituțiile de învățământ superior militar își stabilesc și inventariază anual toate obiectivele și sarcinile, potrivit prevederilor standardelor 5 «Obiective» și 6 «Planificarea» din Codul controlului intern/managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se desfășoară pe baza concepției de realizare a sprijinului instituțional, logistic sau de luptă al acestora, comunicate de ordonatorii de credite ierarhic superiori, în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar.

(3) Concepția prevăzută la alin. (2) se concretizează în detalierea bunurilor, serviciilor și/sau lucrărilor care urmează să fie asigurate prin grija altor structuri din Ministerul Apărării Naționale.

(4) Bunurile și serviciile asigurate prin grija altor structuri din Ministerul Apărării Naționale se pun la dispoziția instituțiilor de învățământ superior militar și se utilizează cu titlu gratuit, în condițiile prevăzute de art. 21 alin. (2) din Ordonanță”.

Art. 7 stabilește faptul că bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește conform calendarului stabilit prin dispozițiile legale din domeniul finanțelor publice și se aprobă de către rectorul sau de conducătorul instituției de învățământ superior militar, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior, în finanțarea căruia se află instituțiile de învățământ superior militar.

 Cap. III („Execuția bugetară”)

Art. 8 dispune, la primul alineat, faptul că bugetele de venituri și cheltuieli, elaborate și aprobate în condițiile prevăzute la Cap. II se execută conform prevederilor legale în vigoare referitoare la utilizarea fondurilor publice, potrivit controlului financiar preventiv propriu și controlului intern/managerial.

În continuare, se prevede faptul că în procesul execuției bugetare, rectorul/conducătorul instituției de învățământ superior militar ordonă implementarea instrumentelor de control intern/managerial în vederea realizării bunei gestiuni financiare, urmărind asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

Art. 9 prevede faptul că instituțiile de învățământ superior militar au obligația de a urmări realizarea veniturilor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli, la termenele și în volumul aprobat, în vederea asigurării oportune a disponibilităților din care se efectuează plata cheltuielilor curente și de capital.

La alin. (2) se dispune faptul că veniturile care provin din sume alocate de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanță, se asigură pe baza procedurii de cerere de fonduri, cu justificarea utilizării acestora.

Conform ultimului alineat, ordonatorii de credite ierarhic superiori, în a căror finanțare se află instituțiile de învățământ superior militar, asigură alimentarea cu sumele prevăzute la alin. (2) astfel încât la finalul exercițiului bugetar să nu existe excedente din sumele alocate de la bugetul statului în conturile de disponibilități ale instituțiilor de învățământ superior militar.

 Art. 10 prevede că rectorii/conducătorii instituțiilor de învățământ superior militar solicită ordonatorilor de credite ierarhic superiori, în a căror finanțare cărora se află instituțiile de învățământ superior militar, acordul de modificare a bugetelor de venituri și cheltuieli în cazul în care nu sunt realizate veniturile aprobate, pe baza estimărilor efectuate, fiind prezentate și planurile de restructurare a activităților care nu mai pot fi finanțate.

În continuare, în cazul în care ne confruntăm cu situația încasării unor venituri peste prevederile bugetare, atunci se aplică principiul potrivit căruia sumele aprobate prin buget la partea de venituri reprezintă limite minime, instituțiile de învățământ superior militar având dreptul de a le reține și utiliza. Utilizarea se va face doar după modificarea corespunzătoare a bugetelor.

 Art. 11 stabilește faptul că sumele încasate de instituțiile de învățământ superior militar se rețin și utilizează sub forma veniturilor proprii, în măsura în care prin lege nu li se stabilesc altă destinație.

În continuare, se prevede faptul că prin excepție de la dispozițiile alineatului anterior, se utilizează pentru realizarea de investiții sumele rezultate din valorificarea activelor fixe sau a altor bunuri materiale, în condițiile legii.

Cap. IV  („Controlul și evaluarea procesului bugetar”)

Art. 12 stabilește următoarele:

„(1) Procesul bugetar organizat și derulat la nivelul instituțiilor de învățământ superior militar este supus evaluării și controlului intern, sub următoarele forme:

a) controlul intern/managerial, organizat prin grija organelor de conducere proprii;

b) controlul financiar preventiv propriu și delegat, după caz.

(2) Formele de evaluare și control extern stabilite prin lege, aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, se aplică în mod corespunzător și instituțiilor de învățământ superior militar.

(3) Auditul public intern la nivelul instituțiilor de învățământ superior militar se realizează de către Direcția audit intern, conform legislației aplicabile în domeniu.

(4) Ordonatorul principal de credite poate dispune structurilor abilitate din Ministerul Apărării Naționale efectuarea de verificări și controale privind modul de formare și utilizare a fondurilor publice la instituțiile de învățământ superior militar”.

 Art. 13 prevede:

„(1) În cadrul organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu la instituțiile de învățământ superior militar se instituie proceduri specifice de control al solicitării, utilizării și justificării sumelor acordate de la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanță.

(2) Ordonatorii de credite ierarhic superiori, în finanțarea cărora se află instituțiile de învățământ superior militar, dispun măsurile necesare pentru verificarea periodică și sistematică a următoarelor procese:

a) elaborarea și aprobarea proiectelor de buget ale instituțiilor de învățământ superior militar;

b) modul de solicitare a fondurilor de către instituțiile de învățământ superior militar, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanță;

c) alimentarea conturilor de disponibilități ale instituțiilor de învățământ superior militar, prin cuprinderea acestei operațiuni în sfera controlului financiar preventiv propriu;

d) fundamentarea solicitării modificărilor bugetelor pe parcursul exercițiului bugetar”.

 

Cap. V („ Raportarea indicatorilor financiari”)

Art. 14 dispune faptul că raportarea indicatorilor financiari reprezintă procesul de transmitere a datelor și informațiilor cu caracter financiar-contabil, între elementele sistemului de finanțare, în vederea asigurării oportune și în volumul cerut, în limitele aprobate prin buget, a fondurilor necesare desfășurării activității instituțiilor de învățământ superior militar.

 Art. 15 prevede faptul că transmiterea datelor și informațiilor cu caracter financiar-contabil sunt realizate, în principal, între ordonatorii de credite ierarhic superiori, în a căror finanțare se află instituțiile de învățământ superior militar și acestea.

În continuare, se stabilește înțelesul datelor și informațiilor cu caracter financiar-contabil, în sensul prevederilor alin. (1):

a) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

b) cererea lunară de fonduri;

c) situația justificativă a cererii lunare de fonduri;

d) situația utilizării fondurilor până la o anumită dată;

e) situația financiară, trimestrială sau anuală;

f) alte documente statistice, stabilite potrivit reglementărilor financiar-contabile aplicabile instituțiilor publice.

Art. 16 dispune faptul că modelul și procedurile de transmitere a datelor și informațiilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-e) se stabilesc de către ordonatorii de credite ierarhic superiori, în a căror finanțare se află instituțiile de învățământ superior militar, având în vedere specificul fiecărei instituții, comunicându-se acestora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivelor norme.

 Cap. VI  („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Art. 17 prevede faptul că autoritățile contractante delegate și ordonatorii de credite ierarhic superiori, în a căror finanțare se află instituțiile de învățământ superior militar, asigură, la cererea instituțiilor de învățământ superior militar, consultanță și asistență de specialitate în domeniul achizițiilor publice a bunurilor și serviciilor facând obiect al suportării din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior militar.

În continuare, se dispune faptul că instituțiile de învățământ superior militar își organizează și conduc contabilitatea astfel încât să asigure evidența cantitativă și valorică distinctă a bunurilor materiale, având în vedere surse de finanțare.

 Art. 18 dispune faptul că directorii de programe majore și ordonatorii de credite ierarhic superiori în a căror finanțare se află instituțiile de învățământ superior militar, precum și structurile centrale ale MAPN având responsabilități în domeniu pot emite precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 21 din Ordonanță și a respectivelor norme.

 Art. 19 stabilește faptul că nerespectarea prevederilor respectivelor norme atrage răspunderea materială, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în condițiile legii.

 

 

Normele de aplicare prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională (Ordinul MAPN nr. M.19/2016) was last modified: februarie 18th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter