Regulamentul privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate (OMJ nr. 2366/C/2015)

9 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 995

Despre

  • M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015
  • OMJ nr. 2366/C/2015
  • Regulamentul privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMJ nr. 2366/C/2015
(M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015)
Regulamentul privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătateCap. I („Cererea de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvențională. Comunicarea actelor. Măsuri asigurătorii și măsuri provizorii”)
Cap. II („Dezbaterea litigiului”)
Cap. III („Hotărârea arbitrală”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 2366/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Regulamentului privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate:

Cap. I („Cererea de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvențională. Comunicarea actelor. Măsuri asigurătorii și măsuri provizorii”)

Art. 1 la primul alineat prevede elementele pe care cererea de arbitrare, prin care reclamantul sesizează Comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare Comisia, trebuie să le cuprindă, astfel:

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoanele juridice și cabinetele medicale fără personalitate juridică, denumirea și sediul acestora. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice ori în registrul unic al cabinetelor medicale și contul bancar ale reclamantului și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant, precum și, dacă este cazul, adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de reclamant, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea;

b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele și prenumele acestuia și sediul profesional. Când este cazul, se va alătura cererii dovada calității de reprezentant, în forma prevăzută de lege;

c) menționarea convenției arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;

d) obiectul și valoarea cererii, precum și calculul prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;

e) motivele de fapt și de drept, precum și probele pe care se întemeiază cererea;

f) semnătura părții sau a reprezentantului acesteia.

Potrivit alineatului următor, reclamantul va alătura cererii de arbitrare copii de pe înscrisurile de care înțelege a se folosi în proces. Copiile vor fi certificate de reclamant pentru conformitate cu originalul.

Art. 2 prevede faptul că reclamantul va comunica Comisiei copie de pe cererea de arbitrare și de pe înscrisurile anexate.

Potrivit art. 3, în cazul în care Comisia constată că cererea de arbitrare nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 1, asistentul arbitral va comunica reclamantului în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse.

Art. 4 prevede faptul că în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare potrivit art. 2 sau, după caz, potrivit art. 3, Comisia dispune comunicarea de către asistentul arbitral a unui exemplar al cererii de arbitrare și, dacă este cazul, al înscrisurilor anexate către pârât.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepțiile referitoare la cererea reclamantului, răspunsul în fapt și în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum și, în mod corespunzător, celelalte mențiuni prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru cererea de arbitrare. Pârâtul va comunica reclamantului copie de pe întâmpinare și de pe înscrisurile anexate.

(2) Pârâtul va comunica Comisiei un exemplar al întâmpinării și al înscrisurilor anexate, atașând dovada de comunicare către reclamant.

(3) Excepțiile și alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie invocate, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată”.

Art. 6 la primul alineat dispune faptul că îndată după expirarea termenului pentru depunerea întâmpinării, Comisia verifică stadiul pregătirii litigiului pentru dezbatere și, dacă va socoti necesar, va dispune măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului.

Potrivit alineatului următor, după această verificare și, dacă este cazul, după completarea dosarului, Comisia fixează termen de dezbatere a litigiului și dispune citarea părților. între data primirii citației și termenul de dezbatere trebuie să existe un interval de timp de cel puțin 15 zile, iar, în cauzele urgente, de cel puțin 5 zile.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Dacă pârâtul are pretenții împotriva reclamantului, derivând din același raport juridic, el poate face cerere reconvențională.

(2) Cererea reconvențională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și cererea principală.

(3) Cererea reconvențională se soluționează odată cu cererea principală. Dacă numai cererea principală este în stare de a fi soluționată, Comisia poate dispune judecarea separată a cererii reconvenționale. Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi dispusă dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluționarea unitară a litigiului”.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Comunicarea între părți sau către părți a înscrisurilor litigiului, a citațiilor, a hotărârilor arbitrale și a încheierilor de ședință se face prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. înștiințarea părților cu privire la alte măsuri luate de Comisie poate fi făcută și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

(2) Înscrisurile pot fi înmânate și personal părții sau reprezentantului ei, sub semnătură, cu precizarea datei înmânării.

(3) Dovezile de comunicare se depun la dosar”.

Art. 9 stabilește faptul că, dacă în cursul arbitrajului una dintre părți și-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoștințeze Comisia, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare, precum și partea adversă, prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înștiințează Comisia despre schimbarea locului citării. în cazul în care partea nu face această încunoștințare, procedura de citare este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

Art. 10 la primul alineat prevede faptul că înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părți poate cere instanței judecătorești competente să încuviințeze măsuri asigurătorii și măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt. încuviințarea acestor măsuri va fi adusă la cunoștință Comisiei de către partea care ie-a cerut.

Potrivit alineatului următor, în cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii și măsurile provizorii, precum și constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviințate și de Comisie. în caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se dispune de către instanța judecătorească competentă, potrivit prevederilor alin. (1) teza I.

Cap. II („Dezbaterea litigiului”)

Art. 11 stabilește faptul că părțile pot formula cereri și își pot exercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. Aceștia pot fi asistați de alți specialiști. Cu acordul părților și cu încuviințarea Comisiei, la ședințele de judecată pot asista și alte persoane.

Potrivit art. 12, oricare dintre părți poate cere în scris ca soluționarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza probelor aflate la dosar.

Art. 13 dispune la primul alineat faptul că, dacă ambele părți, deși legal citate, nu se prezintă la termen, Comisia va soluționa litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor amânării este de competența exclusivă a Comisiei, hotărârea acesteia nefiind supusă niciunei căi de atac.

Potrivit alineatului următor, chiar dacă părțile nu solicită amânarea soluționării litigiului, Comisia poate să amâne judecarea acestuia, citând părțile, dacă apreciază că prezența lor la dezbatere este necesară, sau acordând un termen pentru ca părțile să își poată formula concluziile în scris.

Art. 14 prevede următoarele:

„(1) Orice excepție privind existența și validitatea convenției arbitrale, constituirea Comisiei, limitele însărcinării arbitrilor și desfășurarea procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(2) Orice cereri și orice înscrisuri ale părților vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate. Dispozițiile art. 16 se aplică în mod corespunzător.

(3) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă nu a fost invocată de cel interesat la termenul la care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel termen, la primul termen de judecată la care a fost prezent ori legal citat după producerea neregularității și înainte de a se pune concluzii în fond”.

Art. 15 are următorul conținut:

„(1) Fiecare dintre părți are sarcina să dovedească faptele pe care își întemeiază în litigiu pretenția sau apărarea.

(2) În vederea soluționării litigiului, Comisia poate cere părților explicații scrise cu privire la obiectul cererii și faptele litigiului și poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectuează în ședința Comisiei. Dacă una dintre părți deține un mijloc de probă, Comisia poate ordona înfățișarea lui.

(4) Audierea martorilor și a experților se face fără prestare de jurământ.

(5) Aprecierea probelor se face de către arbitri, potrivit intimei lor convingeri, cu respectarea legii”.

Regulamentul privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate (OMJ nr. 2366/C/2015) was last modified: septembrie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter