Regulamentul privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate (OMJ nr. 2366/C/2015)

9 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1011

Despre

  • M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015
  • OMJ nr. 2366/C/2015
  • Regulamentul privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 16 prevede la primul alineat: Comisia poate admite, în condițiile legii, administrarea de probe, la cererea unei părți, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare, prin întâmpinare sau prin cererea reconvențională. Probele care nu au fost cerute în aceste condiții nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei rezultă din modificarea cererii;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

b) nevoia administrării probei reiese din dezbateri și partea nu o putea prevedea;

c) partea învederează Comisiei că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;

d) administrarea probei nu pricinuiește amânarea soluționării litigiului;

e) există acordul expres al tuturor părților.

Potrivit alineatului următor, Comisia are competența exclusivă de a decide asupra utilității, pertinenței și concludenței probelor propuse de părți. Cu consultarea părților, Comisia poate fixa termene-limită pentru administrarea probelor încuviințate. După expirarea acestor termene, administrarea probei nu mai poate avea loc decât dacă Comisia apreciază că aceasta este esențială pentru soluționarea corectă a litigiului.

Art. 17 prevede următoarele:

„(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de ședință.

(2) Orice dispoziție a Comisiei va fi consemnată în încheierea de ședință și va fi motivată.

(3) Încheierea de ședință va cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) și b), și următoarele mențiuni:

a) o scurtă descriere a desfășurării ședinței;

b) cererile și susținerile părților;

c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;

d) dispozitivul;

e) semnăturile arbitrilor, cu respectarea art. 21, precum și, dacă este cazul, semnătura asistentului arbitral.

(4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de conținutul încheierilor, precum și de actele dosarului.

(5) La cererea părților sau din oficiu, Comisia poate îndrepta sau completa încheierea de ședință printr-o altă încheiere.

(6) Părților li se comunică, la cerere, o copie de pe încheierea de ședință și de pe actele dosarului”.

Cap. III („Hotărârea arbitrală”)

Art. 18 la primul alineat prevede faptul că procedura arbitrală ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri arbitrale.

Potrivit alineatului următor, dacă pârâtul recunoaște în parte pretențiile reclamantului, Comisia, la cererea acestuia din urmă, va putea da o hotărâre parțială în măsura recunoașterii. Judecata va continua cu privire la pretențiile rămase nerecunoscute, Comisia urmând a pronunța o nouă hotărâre arbitrală asupra acestora.

Conform art. 19, Comisia soluționează litigiul în temeiul contractului principal și al normelor de drept aplicabile.

Art. 20 la primul alineat prevede: Comisia, când consideră că toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei au fost lămurite, închide dezbaterile. După închiderea dezbaterilor, Comisia deliberează în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunțe. La deliberare participă toți arbitrii în persoană.

Potrivit alineatului următor, pronunțarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile.

Art. 21 la primul alineat prevede faptul că hotărârea se ia cu majoritate de voturi.

Potrivit alineatului următor, arbitrul care a avut o altă părere va redacta și va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Această regulă se aplică în mod corespunzător și în cazul în care există opinie concurentă.

Art. 22 stabilește faptul că, dacă în timpul deliberării Comisia consideră că sunt necesare probe sau lămuriri noi, va dispune repunerea pe rol a litigiului, în vederea unor dezbateri suplimentare, părțile fiind citate pentru noul termen de judecată.

Art. 23 stabilește faptul că, după deliberare, se va întocmi o minută, care va cuprinde pe scurt conținutul dispozitivului hotărârii și în care se va arăta, când este cazul, opinia minoritară.

Art. 24 prevede la primul alineat faptul că hotărârea arbitrală se redactează în scris și trebuie să cuprindă:

a) componența nominală a Comisiei, numele asistentului arbitral, locul și data pronunțării hotărârii;

b) numele și prenumele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz, denumirea și sediul, numele și prenumele reprezentanților părților, precum și ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului și susținerile pe scurt ale părților;

e) motivele de fapt și de drept ale hotărârii;

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva dispozițiilor art. 21 alin. (1), și, dacă este cazul, semnătura asistentului arbitral.

Potrivit alineatului următor, dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în locul său de președintele Comisiei.

Art. 25 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii arbitrale ori acesta cuprinde dispoziții potrivnice, oricare dintre părți poate cere Comisiei să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice.

(2) Dacă prin hotărârea pronunțată Comisia a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părți poate solicita completarea ei.

(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii și se soluționează de Comisie, prin hotărâre separată, cu citarea părților.

(4) Greșelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greșeli evidente care nu schimbă fondul soluției, precum și greșelile de calcul pot fi îndreptate, prin încheiere, la cererea oricăreia dintre părți, formulată în termenul prevăzut la alin. (3), sau din oficiu. Părțile vor fi citate dacă Comisia apreciază că este necesar.

(5) Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare se pronunță de îndată și face parte integrantă din hotărârea arbitrală”.

Art. 26 dispune la primul alineat faptul că hotărârea arbitrală va fi comunicată părților în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunțării ei.

Potrivit alineatului următor, la cererea oricăreia dintre părți, Comisia va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii, în condițiile alin. (1).

Cap. IV („Dispoziții finale”)

Conform art. 27, prevederile respectivului regulament se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

 

Regulamentul privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate (OMJ nr. 2366/C/2015) was last modified: septembrie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter