Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015)

25 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2937

Despre

  • M. Of. nr. 192 din 23 martie 2015
  • O.M.A.I. nr. 24/2015
  • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ de aprobareMetodologia aprobată        Sumar           
O.M.A.I. nr. 24/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)Metodologia de organizare
și desfășurare a examenului de absolvire

a învățământului postliceal din M.A.I.
Cap. I: „Dispoziții generale”
Cap. II: „Coordonarea și organizarea examenelor de absolvire”
Cap. III: „Conținutul și desfășurarea examenului de absolvire”
Cap. IV: „Eliberarea actelor de studii”
Cap. V: „Dispoziții finale”


În M. Of. nr. 192 din 23 martie 2015, s-a publicat Ordinul M.A.I. nr. 24/2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne.
 
Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei metodologii:

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din M.A.I.

Cap. I: „Dispoziții generale”

Art. 1 prevede următoarele:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

„(1) Examenul de absolvire a învățământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se organizează și desfășoară în conformitate cu reglementările naționale în domeniu și cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Perioada desfășurării examenului de absolvire se stabilește în structura-cadru a anilor de învățământ pentru fiecare serie de elevi, aprobată de către Direcția generală management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, și se comunică anual la Ministerul Educației și Cercetării Științifice”.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Examenul ele absolvire este un examen de certificare a competențelor profesionale, care asigură evaluarea integrată a nivelului de pregătire pentru numirea în prima funcție, potrivit calificării profesionale descrise de standardul de pregătire profesională specific, respectiv a competențelor formate în perioada studiilor postliceale.

(2) Rezultatele obținute la examenul de absolvire se includ în media generală de absolvire.

Potrivit art. 3, controlul și monitorizarea activităților privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a învățământului postliceal, la nivelul MAI, se realizează de către DGMRU”.

Art. 4 dispune următoarele:

„(1) În vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de absolvire se constituie, cu caracter temporar, comisii, subcomisii și echipe.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se constituie astfel:

a) la nivelul inspectoratului general care are în subordine instituții de învățământ postliceal – Comisia de coordonare a examenului de absolvire, denumită în continuare Comisia de coordonare,

b) la nivelul instituției de învățământ care organizează examen de absolvire:

(i) Comisia de examinare medicală;

(ii) Comisia de evaluare psihologică;

(iii) Comisia de absolvire.

(3) Comisii de examinare medicală și comisii de evaluare psihologică se pot constitui și la nivelul instituțiilor de învățământ în care nu se organizează examen de absolvire.

(4) Pentru exercitarea unor atribuții care revin Comisiei de absolvire, în subordinea acesteia se constituie următoarele:

a) subcomisii de examinare, pentru fiecare probă de examen;

b) subcomisia de soluționare a contestațiilor.

(5) La nivelul fiecărei subcomisii de examinare se constituie echipe de examinare,

(6) O persoană poate face parte, în același timp, dintr-o singură comisie, subcomisie și echipă de examinare”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) În fiecare instituție de învățământ de nivel postliceal a MAI se constituie un centru de examen, prin ordin/dispoziție al/a inspectorului general al inspectoratului general care are în subordine respectiva instituție.

(2) În situația în care se consideră oportun, se poate constitui un singur centru de examen, la una din instituțiile de învățământ postliceal din subordinea inspectoratului general.

(3) Din centrul de examen fac parte Comisia de absolvire, subcomisiile și echipele de examinare și subcomisia de soluționare a contestațiilor.

(4) Activitatea centrului de examen debutează la numirea Comisiei de absolvire și se finalizează după aprobarea Raportului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire”.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Comisia de coordonare se constituie prin ordin/dispoziție al/a inspectorului general, cu cel puțin 6 luni înaintea desfășurării examenului, și se comunică la DGMRU și școlilor postliceale.

(2) Comisia de absolvire se numește prin ordin/dispoziție al/a inspectorului general, după comunicarea componenței Comisiei de coordonare, și se comunică DGMRU și școlilor postliceale.

Conform art. 7, Inspectorul general stabilește în mod unitar, la propunerea comisiei pentru curriculum prevăzută de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 199/2011, tematica și bibliografia examenului, pe care le transmite unităților de învățământ postliceal din subordine pentru a fi aduse la cunoștința elevilor cu cel puțin 6 luni înainte de desfășurarea examenului de absolvire”.

Art. 8 dispune următoarele:

„(1) La examenul de absolvire au dreptul să se înscrie elevii promoției curente care au situația școlară încheiată la toate modulele din curriculum și au obținut creditele prevăzute în standardul de pregătire profesională.

(2) Lista candidaților se transmite la centrul de examen, în vederea planificării examenului și elaborării Graficului desfășurării examenului de absolvire.

(3) Participă la examenul de absolvire candidații declarați:

a) „apt” medical de către comisia de examinare medicală stabilită prin dispoziție a directorului Direcției medicale;

b) „apt” psihologic de către comisia de evaluare psihologică stabilită prin dispoziție a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI.

(4) Examinarea medicală și evaluarea psihologică se desfășoară prin grija unităților de învățământ, înaintea examenului de absolvire.

(5) Candidații declarați  „inapt” medical și/sau  „inapt” psihologic pot susține, la cerere și pe proprie răspundere, probele din cadrul examenului de absolvire, fără a primi grad profesional/militar și fără a fi repartizați în unități ale MAI.

(6) Candidații se prezintă la centrul de examen în conformitate cu ordinul/dispoziția de zi pe unitate a comandantului/directorului școlii. În situația inspectoratelor generale care au în subordine mai multe instituții de învățământ postliceal și organizează un singur centru de examen, deplasarea candidaților se realizează prin transport centralizat organizat de către instituția de învățământ în care funcționează centrul de examen.

(7) Candidații care, din diferite motive, nu se înscriu pentru susținerea examenului de absolvire odată cu seria din care fac parte pot susține examenul o singură dată, cu seria următoare, în aceleași condiții prevăzute pentru candidații promoției curente. Aceștia nu mai au calitatea de elev, iar acordarea drepturilor specifice de natură financiară, de echipament și de hrănire încetează, prin dispoziția/ordinul de zi pe unitate a/al directorului/comandantului școlii, odată cu absolvirea seriei din care fac parte.

(8) Candidații prevăzuți la alin. (7), precum și cei neprezentați sau eliminați din examen, declarați  „nepromovat”, rămân în evidența structurii de resurse umane și metodică a unității de învățământ postliceal.

(9) Candidații declarați  „nepromovat” în anul absolvirii nu dobândesc certificat de competențe, grad profesional/militar și nu sunt repartizați în unități ale MAI. În această situație candidații pot susține examenul de absolvire încă o dată, cu seria următoare”.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Candidații care provin din promoția anterioară anului în care susțin examenul de absolvire se înscriu la secretariatul unității de învățământ la care și-au finalizat studiile, cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării examenului, pe baza următoarelor înscrisuri:

a) cererea de înscriere;

b) copie a certificatului de căsătorie, dacă s-au căsătorit în intervalul de timp scurs de la finalizarea studiilor;

c) copie a actului de identitate, dacă și-au schimbat actul de identitate în intervalul de timp scurs de la finalizarea studiilor;

d) chitanța de plată a taxei de examinare, eliberată de instituția de învățământ a MAI în care se va susține examenul de absolvire sau, după caz, de cea la care și-au finalizat studiile;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) rezultatul evaluării psihologice și al examinării medicale, în urma evaluării de către Centrul de Psihosociologie al MAI, respectiv a examinării de către Direcția medicală a MAI.

(2) În situația în care în certificatul de cazier judiciar al candidatului sunt înscrise date care îl fac incompatibil cu calitatea de polițist/cadru militar, similare condiției de recrutare, conform prevederilor legale în vigoare, acesta nu va mai fi înscris pentru susținerea examenului de absolvire”.

 

Cap. II: „Coordonarea și organizarea examenelor de absolvire”

Secț. 1: Componența și atribuțiile Comisiei de coordonare

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Comisia de coordonare este formată din:

a) președinte – unul dintre adjuncții inspectorului general, de regulă cel care are atribuții de coordonare a formării profesionale a personalului la nivelul inspectoratului general;

b) 3-5 membri;

c) secretar.

(2) Comisia de coordonare are următoarele atribuții:

a) coordonează și îndrumă activitățile privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire;

b) transmite DGMRU componența nominală a subcomisiilor constituite la nivelul centrului de examen;

c) realizează instruirea președinților subcomisiilor de examinare, înaintea fiecărei probe a examenului de absolvire;

d) stabilește tipul de test scris, structura acestuia, numărul variantelor de subiecte pentru proba scrisă, coordonează elaborarea acestora, a baremelor de apreciere, corectare și notare, întocmirea foilor de răspuns, în condițiile prezentei metodologii;

e) stabilește procedura de convertire a punctajelor în note întregi pentru probele practice;

f) asigură păstrarea în siguranță a plicurilor cu subiectele elaborate și baremele de apreciere, corectare și notare și transmite subcomisiilor de examinare plicurile cu subiecte, cu cel mult o zi înainte de începerea probei scrise;

g) procedează la stabilirea, prin tragere la sorți, a variantei de subiecte ce se va aplica, în dimineața zilei în care se susține proba scrisă;

h) avizează subiectele pentru probele orale, precum și criteriile de evaluare a acestora;

i) informează DGMRU despre schimbările efectuate în componența Comisiei de absolvire, precum și la nivelul subcomisiilor de examinare și motivele care au stat la baza acestor decizii;

j) informează DGMRU cu privire la orice încălcare a normelor prezentei metodologii;

k) întocmește și transmite DGMRU Raportul privind constatările și concluziile desprinse ca urmare a organizării și desfășurării examenului de absolvire.

(3) Pentru coordonarea în mod unitar a comisiei/comisiilor de absolvire, președintele Comisiei de coordonare poate emite dispoziții, care se comunică DGMRU și școlilor postliceale”.

Secț. a 2-a: „Componența și atribuțiile Comisiei de absolvire”

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Comisia de absolvire se subordonează Comisiei de coordonare și este formată din:

a) președinte – șeful structurii care asigură coordonarea de specialitate a instituției de învățământ postliceal și/sau șeful structurii de formare profesională din cadrul inspectoratului general;

b) vicepreședinte – directorul/comandantul unității de învățământ postliceal în care se organizează centrul de examen sau adjunctul acestuia;

c) secretar-șeful structurii metodică, planificare învățământ sau un ofițer din cadrul acestei structuri;

d) membri – personal de specialitate din cadrul inspectoratului general și al unităților din subordine, precum și din unitățile de învățământ subordonate, desemnat cu responsabilități pe probe de examen, în funcție de numărul acestora și numărul de candidați.

(2) Comisia de absolvire are următoarele atribuții:

a) asigură organizarea și desfășurarea examenului de absolvire potrivit prezentei metodologii;

b) elaborează graficul desfășurării examenului de absolvire;

c) realizează instruirea personalului subcomisiilor de examinare și a supraveghetorilor;

d) completează cataloagele de examen, în două exemplare, cu numele, inițiala tatălui și prenumele candidaților, precum și cu probele de examen pe care aceștia le susțin; cataloagele se tehnoredactează, se numerotează, se semnează și ștampilează pe fiecare pagină;

e) repartizează candidații pe săli în ordinea alfabetică și afișează la avizierul centrului de examen și pe ușile sălilor de examen, cu 24 de ore înainte de probă, listele candidaților ce urmează să susțină probele practice, scrise și orale/proiectele de absolvire, cu precizarea orei la care să se prezinte absolvenții;

f) stabilește subiectele de examen pentru proba orală:

g) asigură securitatea subiectelor, lucrărilor scrise și a tuturor documentelor de examen;

h) multiplică subiectele pentru probele scrise;

i) controlează și îndrumă activitatea tuturor persoanelor care au sarcini privind organizarea și desfășurarea examenului;

j) dispune măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea Comisia de absolvire și subcomisiile de examinare sau se desfășoară probele de examen să nu pătrundă persoane neautorizate;

k) afișează, la încheierea probei scrise, subiectele și baremele de apreciere, corectare și notare;

l) corectează lucrările scrise, examinează și notează candidații la celelalte probe de examen, respectând baremele de apreciere, corectare și notare stabilite;

m) afișează rezultatele obținute de candidați la probele practice, scrise și orale/proiectele de absolvire;

n) calculează mediile și stabilesc rezultatul final pentru fiecare candidat: «promovat», «nepromovat», «neprezentat», «eliminat din examen», în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

o) primește eventualele contestații la probele scrise, pe care le predă, însoțite de lucrările candidaților, cu proces-verbal, subcomisiei de soluționare a contestațiilor;

p) decide, în condițiile prezentei metodologii, recorectarea unor lucrări în perioada desfășurării examenului sau ulterior până la încetarea activității comisiei; această atribuție este exercitată exclusiv de subcomisia de examinare;

q) afișează rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor;

r) transmite Comisiei de coordonare și DGMRU Raportul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire.

(3) Pentru fiecare decizie/măsură luată la nivelul Comisiei de absolvire, secretarul comisiei întocmește un proces-verbal”.

Art. 12 dispune următoarele:

„(1) Președintele Comisiei de absolvire desemnează prin dispoziție, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii examenului:

a) subcomisiile de examinare, în cadrul fiecărei probe, precum și echipele de examinare;

b) subcomisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Președintele Comisiei de absolvire stabilește atribuții concrete pentru fiecare membru al comisiei, în acord cu prevederile art. 11 alin. (2).

Art. 13 prevede următoarele:

(1) Subcomisiile de examinare pentru fiecare probă se compun din președinte și un număr de membri examinatori, constituiți în echipe de examinare de cel puțin două persoane, în raport de numărul absolvenților și natura probei.

(2) Numărul echipelor de examinare prevăzute la alin. (1) se stabilește în funcție de numărul de candidați.

(3) În componența subcomisiilor de examinare se asigură un minimum de 50% personal specializat din afara centrului de examen”.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) În cadrul Comisiei de absolvire, în subcomisiile de examinare și în subcomisia de soluționare a contestațiilor nu pot fi desemnate persoanele care au soț/soție ori rude sau afini până la gradul IV inclusiv printre candidați.

(2) Toți membrii Comisiei de absolvire, ai subcomisiilor de examinare și ai subcomisiei de soluționare a contestațiilor dau declarații scrise în sensul respectării prevederilor alin. (1).

(3) Declarațiile prevăzute la alin. (2) se păstrează, alături de celelalte documente, la dosarul examenului”.

Art. 15 dispune următoarele:

„(1) Președintele Comisiei de absolvire efectuează instruirea comisiei în prima zi prevăzută în Graficul desfășurării examenului de absolvire.

(2) În cadrul instruirii, vicepreședintele Comisiei de absolvire prezintă situația școlară a candidaților, inclusiv a celor care nu îndeplinesc condițiile pentru a susține examenul de absolvire, precum și pe cea a absenților.

(3) Vicepreședintele Comisiei de absolvire prezintă candidaților membrii Comisiei de absolvire și subcomisiilor de examinare și le aduce la cunoștință regulile privind organizarea și desfășurarea activității”.

Art. 16 prevede următoarele:

„(1) Graficul desfășurării examenului de absolvire se aprobă de președintele Comisiei de absolvire și se aduce la cunoștința candidaților, prin afișare, cu 10 zile înaintea începerii examenului.

(2) Fiecare candidat este planificat să susțină o singură probă de examen într-o zi.

(3) Proba scrisă se desfășoară în același timp cu toți candidații”.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015) was last modified: martie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter