Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015)

25 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2934

Despre

  • M. Of. nr. 192 din 23 martie 2015
  • O.M.A.I. nr. 24/2015
  • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cap. III: „Conținutul și desfășurarea examenului de absolvire”

Secț. 1: „Descrierea generală a examenului de absolvire”

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 17 prevede următoarele:

„(1) În cadrul examenului de absolvire candidații trebuie să dovedească pregătirea corespunzătoare în vederea numirii în prima funcție.

(2) Examenul de absolvire constă în probe practice, scrise și orale, desfășurate în această ordine. Probele sunt prevăzute prin curriculum.

(3) Pentru specialitatea «maistru militar auto», proba orală constă în susținerea proiectului de absolvire realizat anterior în acest scop”.

Potrivit art. 18, unitatea de învățământ în care se organizează centrul de examen asigură din timp baza didactică și materială pentru buna desfășurare a probelor de examen și sprijină Comisia de absolvire.

Secț. a 2-a: „Proba practic”

Art. 19 are următorul conținut:

„(1) Proba practică urmărește verificarea competențelor practice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice calificării.

(2) Proba practică se apreciază cu o notă de la 10 la 1,00, calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la fiecare componentă/secvență a probei, cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) La fiecare componentă/secvență a probei practice, candidatul trebuie să obțină minimum nota 5,00, iar nota/media minimă de promovare a probei practice este 6,00, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Nesusținerea sau nepromovarea probei practice atrage după sine eliminarea candidatului din examenul de absolvire.

Conform art. 20, proba practică se susține în poligoane și baze sportive sub supravegherea permanentă a membrilor subcomisiei de examinare”.

Art. 21 prevede următoarele:

„(1) Candidații care nu pot susține proba practică, deoarece în intervalul de timp cuprins între vizita medicală și data susținerii probei prezintă afecțiuni ce impun scutire medicală pe o perioadă limitată de timp, au dreptul să participe la examenul de absolvire, o singură dată, cu următoarea serie de elevi, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurale.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) candidații care prezintă afecțiuni medicale rapid recuperabile, stabilite ca atare de comisia de examinare medicală, a căror scutire medicală pentru afecțiunea în cauză nu depășește perioada de timp alocată susținerii examenului de absolvire, situație în care aceștia pot susține probele de examen cu aceeași serie de elevi”.

Art. 22 prevede următoarele:

„(1) Fișele de examinare cu rezultatele obținute de candidați la proba practică, al căror model de formular este prevăzut în anexa nr. 1, cu notele/mediile obținute se predau, imediat după încheierea probei practice, secretarului Comisiei de absolvire, care consemnează mediile în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În funcție de specificul fiecărei componente/secvențe a probei practice se întocmesc fișe de examinare adaptate, pe care le completează fiecare examinator.

(3) Notele/mediile obținute la proba practică se comunică candidaților la încheierea probei și se afișează la avizierul centrului de examen”.

Secț. a 3-a: „Proba scrisă”

Art. 23 dispune următoarele:

„(1) Proba scrisă are ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate și a capacității de sintetizare și sistematizare ale candidaților.

(2) Proba scrisă constă în aplicarea unui test de cunoștințe cu itemi din unitățile de competență specializate, care poate fi tip grilă, cu itemi obiectivi, cu alegere multiplă sau test de cunoștințe cu itemi semiobiectivi și subiectivi, cu răspuns deschis.

(3) Durata probei este de 3 ore și începe de regulă la ora 09:00”.

Art. 24 are următorul conținut:

„(1) Subiectele și baremele de apreciere, corectare și notare pentru proba scrisă se elaborează de către subcomisia de examinare, respectând următoarele cerințe:

a) să fie în concordanță cu conținutul tematicii aprobate;

b) să asigure cuprinderea echilibrată a competențelor formate;

c) să aibă un grad de relevanță la nivelul standardului de pregătire profesională, a curriculei și a materialelor curriculare;

d) rezolvarea subiectelor să fie posibilă în timpul stabilit, fără cerința de utilizare a unor materiale auxiliare curriculare;

e) subiectele și baremele de apreciere, corectare și notare se elaborează astfel încât să asigure evaluarea și notarea unitară a lucrărilor.

(2) În cazul testului cu itemi cu răspuns deschis notarea se face pe subiecte, cu note de la 10 la 1,00, pe baza unui barem de apreciere și corectare.

(3) Nota minimă de promovare a probei scrise este 5,00 (cinci)”.

Art. 25 prevede următoarele:

„(1) Comisia de absolvire stabilește, cu 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire, două variante de subiecte pentru proba scrisă, din subiectele propuse de subcomisia de examinare, însoțite de baremele de apreciere, corectare și notare, pe suport hârtie, cu respectarea normelor de securitate a informației.

(2) După aprobarea subiectelor de către președintele Comisiei de absolvire, fiecare variantă se introduce într-un plic, pe care se menționează centrul de examen și numărul variantei. Plicurile se semnează, se ștampilează și se sigilează de către președintele Comisiei de absolvire și se păstrează în fișete metalice, încuiate și sigilate.

(3) În dimineața zilei în care are loc proba scrisă, președintele Comisiei de absolvire stabilește, prin tragere la sorți, numărul variantei de subiecte ce urmează să fie administrată.

(4) Activitățile prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează în procese-verbale semnate de către toți membrii comisiei implicați”.

Art. 26 are următorul conținut:

„(1) Directorul/Comandantul unității de învățământ în care este organizat centrul de examen propune președintelui Comisiei de absolvire personalul care va asigura supravegherea în sălile de examen.

(2) Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face de către președintele subcomisiei de examinare, prin tragere la sorți cu două ore înainte de susținerea probei scrise, câte 2 supraveghetori la 25 de candidați, dintre care unul, responsabil de sală; repartizarea se consemnează într-un proces-verbal.

(3) Responsabilul de sală primește de la secretarul Comisiei de absolvire lista nominală cu candidații repartizați în sala respectivă, borderourile de predare a lucrărilor scrise sau a foilor de răspuns, al căror model de formular este prevăzut în anexa nr. 3, și hârtie ștampilată pentru ciorne, dacă este necesar.

(4) Se interzice candidaților să intre în sală cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare”.

Art. 27 prevede următoarele:

„(1) Accesul candidaților în săli este permis cu minimum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărții de identitate/permisului de conducere/pașaportului.

(2) Candidații se așază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, potrivit listelor afișate.

(3) Înainte de administrarea subiectelor, supraveghetorii le prezintă candidaților modul de desfășurare a probei și procedura de completare a datelor personale pe foile de răspuns.

(4) Se precizează candidaților că rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia de răspuns și că soluțiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) Fiecare candidat primește o foaie de răspuns. Pe colțul din dreapta, sus, își scrie cu majuscule numele, inițiala tatălui și prenumele.

(6) Înscrierea numelui candidatului pe foile de răspuns, în afara spațiului destinat pentru sigilare, precum și utilizarea unor semne distinctive, care pot permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea acesteia.

(7) Pentru ciorne, candidații primesc de la supraveghetori coli de hârtie, marcate cu ștampila «EXAMEN».

(8) În situația în care testul de cunoștințe este cu itemi cu răspuns deschis, colțul foii de răspuns cu datele de identitate se lipește numai după ce șeful de sală a verificat identitatea candidatului și completarea corectă a tuturor datelor și se semnează de către vicepreședintele Comisiei de absolvire, iar secretarul acesteia aplică pe semnătură ștampila «EXAMEN». Pentru lipirea colțurilor lucrărilor se va folosi același tip de etichetă”.

Art. 28 dispune următoarele:

„(1) Vicepreședintele Comisiei de absolvire și personalul desemnat să participe la activitatea de multiplicare verifică integritatea plicului cu varianta testului de cunoștințe comunicată de Comisia de absolvire, după care se deschide plicul.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de toate persoanele participante.

(3) Multiplicarea variantei de subiecte stabilite se realizează într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților, după care copiile se verifică, se introduc în plicuri și se sigilează. Pe plic se consemnează numărul sălii de examen, numărul de teste și ora deschiderii acestuia.

(4) Membrii Comisiei de absolvire nu părăsesc centrul de examen și nu comunică conținutul subiectelor de examen până la terminarea probei”.

Art. 29 dispune următoarele:

„(1) Responsabilii de săli primesc plicurile de la președintele subcomisiei de examinare, verifică integritatea acestora, se deplasează la sălile de clasă, le prezintă candidaților, după care le deschid la ora prevăzută și distribuie testele candidaților.

(2) Baremul de corectare se aduce la cunoștința candidaților și se afișează la avizierul unității de învățământ, după încheierea probei scrise.

(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra în sală și nu are dreptul să părăsească sala de examen decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acesteia.

(4) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține această probă”.

Art. 30 are următorul conținut:

„(1) Constituie fraude specifice probei scrise următoarele:

a) copiatul în orice formă;

b) utilizarea oricăror mijloace de calcul sau a altor coli de hârtie decât cele distribuite de supraveghetori;

c) orice metodă sau mijloc prin care se înlesnește transmiterea de informații între candidați;

d) utilizarea oricăror mijloace de comunicare.

(2) Fraudele prevăzute la alin. (1), precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează de către responsabilul de sală prin eliminarea din examen a candidatului/candidaților în cauză.

(3) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se consemnează într-un proces-verbal semnat de responsabilul de sală, de ceilalți supraveghetori și de candidatul care este eliminat pentru fraudă.

(4) La procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se atașează probele materiale care dovedesc săvârșirea fraudei, unde este cazul.

(5) Candidații eliminați din examen pentru fraudă își păstrează dreptul de a participa la examenul de absolvire cu seria următoare de absolvenți”.

Art. 31 prevede următoarele:

„(1) Pentru elaborarea lucrării candidații folosesc numai cerneală/pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor se utilizează numai creion negru și, după caz, creioane colorate.

(2) Pentru rezolvarea subiectelor se folosește numai hârtia distribuită candidaților de către supraveghetori. Fiecare candidat primește atâtea coli sau ciorne câte îi sunt necesare.

(3) În cazul în care unii candidați comit erori pot solicita o nouă foaie de răspuns sau pot corecta prin tăiere cu o linie orizontală. Responsabilul de sală anulează, pe loc, foile inițiale prin înscrierea cu cerneală/pastă de culoare roșie, în diagonală, a cuvântului «ANULAT» și semnează. Candidatul va reface lucrarea fără să depășească timpul acordat inițial pentru elaborarea testului.

(4) În timpul desfășurării probelor scrise, supraveghetorilor le este interzis să intre în sala de examen cu telefoane mobile, alte mijloace de comunicare și aparatură electronică de orice fel, să ofere indicații candidaților, să discute între ei, să rezolve subiectele de examen și să permită candidaților să comunice între ei.

(5) În fiecare sală de examen, supraveghetorii se dispun în locurile stabilite de responsabilul de sală, de regulă unul în fața clasei și celălalt în spatele clasei. În cazul în care supraveghetorii încalcă aceste dispoziții, vicepreședintele sau președintele Comisiei de absolvire pot decide înlocuirea lor.

(6 ) În timpul desfășurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai președintele, vicepreședintele Comisiei de absolvire, secretarul, reprezentanți ai DGMRU și reprezentantul Ministerului Educației și Cercetam Științifice, însoțit de una dintre persoanele menționate anterior, alte persoane delegate de ministrul afacerilor interne”.

Art. 32 dispune următoarele:

„(1) În situația în care proba scrisă constă în rezolvarea unor itemi cu răspuns deschis se procedează astfel:

a) pe măsură ce candidații finalizează lucrările, aceștia le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat, lucrările se predau în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări;

b) la predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spațiile nescrise cu linie continuă în forma literei «Z», verifică numărul de pagini și îl trec în borderoul de predare, în care semnează fiecare candidat;

c) în prezența a 2 candidați, supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, secretarului Comisiei de absolvire, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din borderoul de predare a lucrărilor scrise și dacă numărul de pagini pentru fiecare lucrare coincide cu cel înscris în borderou;

d) după primirea tuturor lucrărilor scrise, acestea se amestecă de către membrii subcomisiei de examinare, în prezența președintelui și a vicepreședintelui acesteia, după care se grupează în seturi de câte 60 de lucrări și sunt numerotate;

e) fiecare set de câte 60 de lucrări se introduce în câte un plic pe care se înscrie numărul de ordine al lucrărilor pe care le conține;

f) plicurile cu lucrările numerotate se împart în două, după care se predau de către președintele sau vicepreședintele Comisiei de absolvire, cu proces-verbal de predare-primire, membrilor subcomisiei de examinare dispuși în încăperi separate, prin tragere la sorți.

(2) În fiecare sală de corectare se află, permanent, cel puțin 2 examinatori”.

Art. 33 prevede următoarele:

„(1) După terminarea corectării și notării fiecărei lucrări scrise din plicurile repartizate, în prezența președintelui subcomisiei de examinare, se trece la a doua corectură prin schimbarea plicurilor cu lucrări între cei 2 corectori.

(2) Fiecare lucrare se corectează și se apreciază separat de fiecare corector, cu respectarea baremelor stabilite pentru această probă.

(3) Notele acordate de fiecare corector se înscriu separat, în fișa de examinare cu rezultatele candidaților la proba scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) După corectarea și notarea lucrărilor de către ambii corectori, fișele de corectare completate și semnate de fiecare corector se predau președintelui subcomisiei de examinare odată cu lucrările corectate.

(5) După ce președintele subcomisiei de examinare verifică dacă sunt diferențe mai mari de un punct între notele acordate de către cei 2 corectori, notele se trec de către aceștia, sub semnătură, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală/pastă de culoare roșie.

(6) În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele acordate de 2 corectori, președintele subcomisiei de examinare repartizează lucrarea spre recorectare unui alt corector, care, în prezența corectorilor inițiali, stabilește nota finală.

(7) Nota acordată la recorectare se trece pe lucrare și se semnează de cei 3 corectori și de președintele subcomisiei de examinare.

(8) Situațiile care necesită o a treia corectare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la alin. (5).

(9) Media obținută calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire se înscrie pe lucrare, de către președintele subcomisiei de examinare, sub semnătură, cu cerneală/pastă de culoare roșie, în prezența corectorilor.

(10) După terminarea corectării, seturile de lucrări și fișele individuale de corectare, închise în plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal secretarului Comisiei de absolvire, care le încuie într-un fișet pe care îl sigilează. Cheia de la fișet se păstrează de către vicepreședintele Comisiei de absolvire”.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015) was last modified: martie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter