Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015)

25 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2936

Despre

  • M. Of. nr. 192 din 23 martie 2015
  • O.M.A.I. nr. 24/2015
  • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 34 are următorul conținut:

„(1) După ce toate lucrările scrise au fost corectate, acestea se deschid în plenul Comisiei de absolvire, iar notele finale se înregistrează în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, de către secretar, cu cerneală sau pastă albastră.

(2) Examinatorii formulează și pun la dispoziția secretarului Comisiei de absolvire concluziile privind modul de rezolvare a subiectelor de către candidați”.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 35 prevede următoarele:

„(1) În situația în care proba scrisă constă în rezolvarea unui test tip grilă se procedează astfel:

a) la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă responsabilului de sală foaia de răspuns, ciornele, precum și, după caz, documentația de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situație.

b) responsabilul de sală verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roșie;

c) până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân permanent 5 (cinci) candidați;

d) responsabilul de sală verifică corectitudinea datelor de identitate înscrise de candidat în colțul din dreapta al foii de răspuns și le certifică prin semnătură;

e) candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea lucrării;

f) ciornele și foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare;

g) responsabilul de sală, împreună cu supraveghetorii, iau măsuri pentru ca niciun candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea și a semna de predarea ei. De asemenea, aceștia vor ține permanent evidența foilor de răspuns folosite și validate, nefolosite și anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum și a ciornelor.

(2) După expirarea timpului afectat și predarea tuturor lucrărilor, candidații revin în sala de examen, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns”.

Potrivit art. 36:

„(1) La ora prevăzută pentru începerea corectării, echipele primesc plicurile cu grilele de corectare a testelor de la președintele subcomisiei de examinare.

(2) Echipa de corectare din fiecare sală, după ce prezintă candidaților integritatea plicului, procedează la deschiderea acestuia”.

Potrivit art. 37, evaluarea la testul tip grilă se face în prezența candidaților, astfel:

a) se invită la catedră, în ordinea prevăzută în fișa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată;

b) se aplică grila de corectare și se calculează de către cei 2 corectori punctajul și nota obținute, în prezența candidatului și a unui martor, de regulă următorul candidat în ordine alfabetică;

c) se consemnează de către corectori atât în borderoul cu rezultate, prevăzut în anexa nr. 5, cât și pe foaia de răspuns, punctajul și nota obținute de candidat, în cifre și litere, cu cerneală/pastă de cuibare roșie;

d) cei 2 corectori semnează în borderou/cu rezultate și pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscris;

e) candidatul confirmă, sub semnătură, pe foaia de răspuns și în borderou, corectitudinea calculării și consemnării punctajului și notei obținute;

f) corectorii asigură la verificarea ultimei foi de răspuns prezența în sală a cel puțin 2 candidați martori.

Art. 38 are următorul conținut:

„(1) La încheierea corectării foilor de răspuns, borderourile se semnează de către responsabilul de sală, după confruntarea punctajelor și notelor înscrise pe foile de răspuns cu cele din borderou.

(2) Însoțit de corector și de 2 candidați, responsabilul de sală se deplasează la secretariatul comisiei unde predă, sub semnătură, foile de răspuns, ciornele, documentele sălii de examen”.

Conform art. 39, secretarul comisiei procedează la verificarea nominală a foilor de răspuns evaluate, a borderourilor, fișelor de examinare și la verificarea numerică a celorlalte documente, raportează rezultatul verificării vicepreședintelui comisiei de absolvire, după care asigură păstrarea lucrărilor în fișete metalice încuiate și sigilate.

Potrivit art. 40, Notele acordate la proba scrisă se comunică candidaților după încheierea probei/finalizarea corectării lucrărilor și se afișează la avizier.

Secț. a 4-a: „Proba orală”

Art. 41 dispune următoarele:

„(1) Proba orală are un caracter aplicativ și constă în rezolvarea unor probleme din toate cele 3 categorii de unități de competență, respectiv competențe-cheie, competențe generale și competențe specializate, conform tematicii aprobate pentru examen.

(2) Subiectele probei orale sunt propuse de către subcomisia de examinare, din tematica unitară aprobată, cu cel mult 24 de ore înainte de începerea acesteia.

(3) Fiecare bilet are același număr de subiecte, din care unul constă în rezolvarea unei situații/spețe.

(4) Timpul alocat probei orale pentru fiecare candidat este de maximum 15 minute, respectiv 40 de minute pentru candidații școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă «Pavel Zăgănescu» Boldești.

(5) După aprobarea subiectelor de către președintele Comisiei de absolvire, acestea se introduc într-un plic, care se sigilează, se semnează de către președinte, se ștampilează și se păstrează, până în ziua desfășurării probei orale, în fișete încuiate și sigilate.

(6) Numărul biletelor de examen este cu 20% mai mare decât numărul candidaților dintr-o serie care susțin examenul în același timp și la aceeași subcomisie/echipă de examinare”.

Art. 42 prevede următoarele:

„(1) Candidatul se prezintă în fața subcomisiei de examinare, extrage un bilet și primește hârtia ștampilată pentru ciorne.

(2) În cazul în care, după un timp de gândire de maximum 2 minute, acesta constată că nu poate să răspundă la întrebări, poate solicita un al doilea bilet. Examinatorii înscriu în fișa de examinare numerele ambelor bilete, candidatului urmând să i se scadă 2 puncte din nota cuvenită pentru răspunsul prezentat.

(3) Candidatul este obligat să răspundă la toate întrebările înscrise pe bilet.

(4) După ce candidatul și-a finalizat răspunsul, examinatorii pot interveni cu întrebări pentru lămurirea unor aspecte neclare, numai pe problematica subiectelor de pe bilet”.

Conform art. 43:

„(1) Pentru aprecierea răspunsurilor la probele orale se stabilesc bareme orientative de evaluare, de care se ține cont la aprecierea și notarea candidaților.

(2) Echipa de examinare apreciază răspunsul candidaților cu note de la 10 la 1,00.

(3) Nota acordată candidaților la proba orală de echipa de examinare, precum și concluziile rezultate din desfășurarea examenului privind nivelul de cunoștințe al candidaților se consemnează în fișa de examinare cu rezultatele candidaților la proba orală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

(4) După susținerea probei orale, candidatul predă examinatorilor biletul de examen și ciornele.

(5) Fișele de examinare se predau imediat după încheierea probei secretarului Comisiei de absolvire, care consemnează notele în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire.

(6) Nota finală acordată la proba orală se comunică candidaților la încheierea probei și se afișează la avizier.

(7) Nota minimă de promovare a probei orale este 6,00 (șase)”.

Secț. a 5-a: „Proiectul de absolvire”

Art. 44 prevede următoarele:

„(1) Proba «proiect de absolvire» se aplică exclusiv candidaților școlarizați la specialitatea «maistru militar auto».

(2) Prin proiectul de absolvire sunt evaluate:

a) posibilitatea candidaților cu specialitate tehnică de a confecționa practic o piesă, subansamblu etc. din categoria celor învățate pe timpul școlarizării;

b) disponibilitatea candidaților de a rezolva o simulare sau un studiu de caz, precum și situațiile-problemă impuse de tema proiectului și de a efectua lucrările de laborator necesare;

c) măsura în care candidații propun și utilizează soluții moderne de organizare și eficientizare a muncii;

d) capacitatea de rezolvare a problemelor teoretice și practice specifice”.

Art. 45 dispune următoarele:

„(1) Temele și criteriile de elaborare a proiectelor de absolvire se stabilesc de unitatea de învățământ și sunt avizate de inspectoratele generale cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului.

(2) Temele alese vor fi centrate pe aprofundarea competențelor formate și integrarea cunoștințelor într-un demers inter și transdisciplinar/modular.

(3) Temele proiectelor se afișează și se repartizează elevilor în termen de 10 zile de la aprobare.

(4) Partea scrisă a proiectului se realizează individual.

(5) Îndrumătorii de proiect sunt cadre didactice care au predat elevilor sau au efectuat instruirea practică a elevilor și au următoarele obligații specifice:

a) definitivează, împreună cu elevii, planul de elaborare al proiectului;

b) recomandă bibliografia minimală și stabilesc documentația necesară;

c) oferă consultații, îndrumă și urmăresc modul de elaborare a proiectului;

d) verifică proiectul și întocmesc referatul de evaluare a acestuia, propunând un calificativ: admis/respins.

(6) În vederea elaborării proiectului, îndrumătorii pot recomanda sau solicita conducerii unității de învățământ organizarea de consultații susținute și de către alte cadre didactice ori de alți specialiști în domeniu”.

Art. 46 are următorul conținut:

„(1) Proiectul trebuie să reflecte în mod evident contribuția autorului și va cuprinde:

a) piesa/dispozitivul/instalația/mecanismul/aparatul etc. realizate de candidatul cu specialitate tehnică;

b) partea scrisă, respectiv documentația tehnică, care cuprinde introducerea/argumentul, conținutul propriu-zis structurat pe capitole/subcapitole, rezultatele, concluziile, bibliografia, anexe și partea grafică.

(2) În funcție de armă/specialitate se poate solicita candidaților, individual sau în grup, executarea unor machete, dispozitive, aparate ca parte integrantă a proiectului.

(3) Proiectul se depune la structura metodică, planificare învățământ, însoțit de referatul de evaluare al îndrumătorului, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii examenului de absolvire; proiectul se înregistrează și după susținere se păstrează în arhiva unității de învățământ”.

Potrivit art. 47, Candidații intră în sala de examen, în ordinea afișată și la ora stabilită. Pentru susținerea proiectului se acordă fiecărui candidat un timp de 20 de minute. Membrii subcomisiei de examinare pot interveni cu întrebări suplimentare, de regulă după susținerea proiectului de către candidat.

Conform art. 48, Prezentarea de către candidat a proiectului în fața subcomisiei de examinare se organizează astfel:

a) scurtă introducere și obiective propuse;

b) prezentarea cuprinsului proiectului de absolvire și menționarea unor aspecte relevante, dificultăți legate de realizare, implementare și experimentare;

c) rezultate și concluzii (aspecte originale, realizări, direcții de dezvoltare).

Art. 49 prevede următoarele:

„(1) Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 10 la 1,00 de către echipa de examinare.

(2) Nota obținută de candidat la susținerea proiectului se consemnează în fișa de evaluare și susținere a proiectului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Nota obținută la susținerea proiectului se trece în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire de către secretarul comisiei de absolvire.

(4) Nota minimă de promovare a probei este 6,00”.

Secț. a 6-a: „Stabilirea și comunicarea rezultatelor”

Art. 50 dispune următoarele:

„(1) Rezultatele finale ale examenului de absolvire se comunică după încheierea probelor.

(2) Candidații care nu au promovat una sau mai multe probe ori nu s-au prezentat la toate probele de examen sau au fost eliminați din examen pentru fraudă sunt declarați nepromovați, precum și, după caz, neprezentați ori eliminați din examen”.

Potrivit art. 51, pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de absolvire se întocmesc și se afișează liste nominale care cuprind: numele și prenumele candidaților, notele obținute la fiecare probă, media generală și rezultatul final, respectiv «promovat», «nepromovat», precum și, în cazul candidaților declarați «nepromovat», dacă este cazul, «neprezentat» sau «eliminat din examen».

Art. 52 dispune următoarele:

„(1) Media examenului de absolvire se calculează ca medie cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor (mediilor) obținute la probele de examen.

(2) Media generală de absolvire se calculează după formula:

Mg = 3Ms + Ma/4,

unde:

– Mg – media generală de absolvire;

– Ms – media de școlaritate;

– Ma – media examenului de absolvire.

(3) Comisia de absolvire completează catalogul cu rezultatele examenului de absolvire”.

Secț. a 7-a: „Depunerea și rezolvarea contestațiilor”

Art. 53 are următorul conținut:

„(1) Contestațiile se pot formula numai pentru proba scrisă.

(2) Contestațiile se depun și se înregistrează la centrul de examen în ziua și în intervalul orar prevăzut în graficul de desfășurare a examenului de absolvire.

(3) Pentru soluționarea contestațiilor, președintele Comisiei de absolvire constituie, prin ordin/dispoziție, o subcomisie de soluționare a contestațiilor, formată din cel puțin 2 corectori, care nu au făcut parte din subcomisia de examinare”.

Art. 54 are următorul conținut:

„(1) Subcomisia de soluționare a contestațiilor recorectează lucrările primite și acordă note conform baremelor elaborate pentru această probă.

(2) Nota acordată de către subcomisia de soluționare a contestațiilor rămâne definitivă și se trece pe fișa de examinare.

(3) Hotărârile subcomisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii acesteia.

(4) Lucrările scrise, baremele de corectare și notare, fișele de examinare, precum și procesul-verbal se predau secretarului Comisiei de absolvire”.

Conform art. 55:

„(1) Secretarul Comisiei de absolvire operează în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire schimbările ce se impun după primirea rezultatelor la contestații, recalculează, după caz, media generală de absolvire și rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

(2) Rezultatele la contestații se comunică celor în drept prin afișare la avizier, conform graficului de desfășurare a examenului de absolvire”.

Cap. IV: „Eliberarea actelor de studii”

Art. 56 prevede următoarele:

„(1) În urma promovării examenului, absolventului i se eliberează, prin grija instituției de învățământ în care a funcționat centrul de examen, actele de studii prevăzute de legislația în vigoare.

(2) De aceleași drepturi beneficiază și candidații care promovează examenul de absolvire în condițiile art. 8 alin. (7).

(3) Candidații care nu promovează examenul de absolvire primesc, la cerere, o adeverință în care se menționează nivelul de învățământ pe care l-au urmat, calificarea și, după caz, specializarea pentru care s-au pregătit, precum și numărul de credite acumulate. Pe adeverință se va menționa «fără examen de absolvire».

(4) Candidaților prevăzuți la art. 8 alin. (5) care promovează proba scrisă și proba orală li se eliberează o adeverință în care se menționează nivelul de învățământ pe care l-au urmat, calificarea și, după caz, specializarea pentru care s-au pregătit, precum și numărul de credite acumulate, cu mențiunea «fără susținerea probei practice»”.

Conform art. 57, clasificarea absolvenților în vederea repartizării se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire. La medii egale departajarea se face aplicându-se succesiv următoarele criterii:

a) media de școlaritate;

b) nota la proba practică;

c) nota la proba scrisă;

d) nota la proba orală/susținerea proiectului de absolvire.

Cap. V: „Dispoziții finale”

Conform art. 58, Președintele Comisiei de absolvire are obligația să raporteze în cel mai scurt timp Comisiei de coordonare și DGMRU eventualele nereguli care apar în organizarea și desfășurarea activității, cazurile de neprezentare a unor membri ai subcomisiilor de examinare, precum și măsurile adoptate în vederea înlocuirii acestora.

Potrivit art. 59, toate documentele și lucrările scrise din cadrul examenului se păstrează în arhiva unității de învățământ timp de doi ani, cu excepția cataloagelor de examen, care se păstrează permanent.

Art. 60 prevede faptul că este interzisă colectarea unor materiala sau fonduri bănești de la candidați, părinți sau de la orice persoană care are rude în rândul acestora.

Art. 61 dispune faptul că raportul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire, prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. r), cuprinde datele stabilite în anexa nr. 8. Acesta, împreună cu catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, se înaintează DGMRU în termen de 10 zile de la finalizarea examenului.

Potrivit art. 62, raportul privind constatările și concluziile desprinse ca urmare a organizării și desfășurării examenului de absolvire, prevăzut la 10 alin. (2) lit. k), se înaintează DGMRU în termen de 20 de zile de la finalizarea examenului.

Art. 63 prevede faptul că efectivele, armamentul, tehnica militară, mijloacele de transport, precum și materialele (resursele) necesare bunei desfășurări a examenului de absolvire se asigură prin grija unităților de învățământ și a inspectoratelor generale.

Art. 64 dispune faptul că nerespectarea prezentei metodologii de către persoanele cu sarcini în organizarea și desfășurarea examenului de absolvire atrage răspunderea penală, contravențională sau disciplinară, după caz, a celor vinovați.

Potrivit art. 65, anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Conform art. 66, respectarea întocmai a prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.

Alte prevederi ale O.M.A.I. nr. 24/2015

Potrivit art. 2 O.M.A.I. nr. 24/2015, următoarele instituții iau măsuri de asigurare a îndeplinirii prevederilor respectivului act normativ:

– Direcția generală management resurse umane;

– Inspectoratele generale care au în subordine unități de învățământ postliceal;

– Unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit art. 3 O.M.A.I. nr. 24/2015, la data intrării în vigoare a respectivului ordin, se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.416/2006 pentru aprobarea „Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne”.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a învățământului postliceal din M.A.I. (O.M.A.I. nr. 24/2015) was last modified: martie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter