Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale (OMJ nr. 3194/C/2015)

28 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2777

Despre

  • M. Of. nr. 786 din 22 octombrie 2015
  • OMJ nr. 3194/C/2015
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMJ nr. 3194/C/2015 (M. Of. nr. 786 din 22 octombrie 2015)Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunaleCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Promovarea în grade sau trepte profesionale”)
Cap. III („Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior”)


În M. Of. nr. 786 din 22 octombrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3194/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului regulament:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Prezentul regulament reglementează promovarea salariaților în grade sau trepte profesionale și promovarea salariaților într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care salariatul este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, ca urmare a obținerii unei diplome de nivel superior și a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor respectivului regulament”.

Cap. II („Promovarea în grade sau trepte profesionale”)

Secț. 1 („Condiții de participare la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale”)

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Promovarea în grade sau trepte profesionale a salariaților se face prin examen.

(2) Examenul se organizează anual, de regulă în ultimul trimestru.

(3) La examenul de promovare pot participa și persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant”.

Potrivit art. 3, pentru participarea la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, salariații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) au dobândit o vechime în specialitate de minimum 1 an pentru promovarea în gradul/treapta imediat superior/superioară celui/celei de debutant sau de minimum 3 ani pentru fiecare dintre gradele/treptele următoare;

b) au obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale calificativele „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate sau, după caz, calificativul „foarte bine” în anul de debut în profesie;

c) au fost propuși pentru promovare printr-un referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, denumit în continuare ORCT/directorul direcției de specialitate din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC.

Art. 4 stabilește faptul că referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activității desfășurate de candidat;

b) nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuțiilor;

d) conduita candidatului în timpul serviciului;

e) propunerea de promovare.

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că în vederea promovării, compartimentul de resurse umane va informa conducerea ONRC cu privire la numărul total al salariaților care îndeplinesc condițiile pentru a fi promovați în gradul sau treapta profesională imediat superioară, centralizați în funcție de domeniul în care aceștia își desfășoară activitatea, precum și cu privire la nivelul de încadrare, respectiv drepturile salariale de care urmează să beneficieze salariații în urma promovării.

Potrivit alineatului următor, după obținerea aprobării directorului general pentru organizarea examenului, compartimentul de resurse umane din cadrul ONRC va informa directorii ORCT/direcțiile ONRC asupra organizării examenului de promovare.

Secț. a 2-a („Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale”)

Art. 6 prevede la primul alineat faptul că anunțul privind examenul de promovare se afișează la sediul ORCT/ONRC și pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.

Potrivit alineatului următor, anunțul va conține următoarele elemente, aprobate prin decizia directorului general al ONRC de organizare a examenului:

a) data, ora și locul desfășurării examenului;

b) bibliografia și, după caz, tematica;

c) modalitatea de desfășurare a examenului.

La ultimul alineat prevede faptul că bibliografia și tematica pentru fiecare categorie de funcții vor fi stabilite de către direcțiile de specialitate ale ONRC.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Înscrierea candidaților are loc la sediul fiecărui ORCT/sediul ONRC, unde aceștia își desfășoară activitatea, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susținerea examenului de promovare.

(2) Cererile de înscriere la examenul de promovare vor fi centralizate pe domenii de activitate și vor fi transmise după expirarea termenului-limită de înscriere la ONRC – compartimentul de resurse umane, însoțite de referatele de evaluare cu propunerea de promovare.

(3) Examenul de promovare se va desfășura la sediul fiecărui/fiecărei ORCT/direcții din cadrul ONRC la aceeași dată și oră, comunicate prin anunțul de examen.

(4) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării examenului, comisia de organizare a examenului are obligația de a afișa la sediul ORCT/ONRC și pe pagina de internet a instituției modificările intervenite în desfășurarea acestuia”.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului ONRC și ORCT constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice.

(2) Pot participa la examen salariații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se realizează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, de către comisia de organizare a examenului.

(4) Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se comunică candidaților prin afișarea la sediul ORCT/ONRC și publicarea pe pagina de internet.

(5) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru participarea la examenul de promovare pot face contestație în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor verificării”.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Comisia de organizare a examenului de promovare, comisiile de examinare pentru proba scrisă și pentru soluționarea contestațiilor se stabilesc prin decizie a directorului general, emisă împreună cu decizia de organizare a examenului menționată la art. 6 alin. (2).

(2) Comisia de organizare a examenului este formată din 3 membri și un secretar, salariați în cadrul compartimentului resurse umane din ONRC.

(3) Comisia de examinare pentru proba scrisă este formată din 3 membri cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea, salariați în cadrul direcțiilor de specialitate din ONRC și un secretar. Dacă sunt candidați din domenii de activitate diferite, se pot stabili comisii de examinare distincte.

(4) Președinții comisiilor se desemnează din rândul membrilor acestora prin decizia directorului general pentru constituirea comisiilor.

(5) Calitatea de membru în comisia de examinare pentru proba scrisă este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

(6) Nu pot fi membri în comisiile de examen persoanele care au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați.

(7) Situația de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul instituției sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, directorul general al ONRC, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situația de incompatibilitate și va lua măsuri de înlocuire a membrului respectiv cu o altă persoană care îndeplinește condițiile cerute, în termen de două zile de la data sesizării”.

Secț. a 3-a („Atribuțiile membrilor comisiilor și ale secretarilor”)

Potrivit art. 10, Comisia de organizare a examenului are următoarele atribuții principale:

a) verifică existența cererii de înscriere la examen;

b) verifică, după caz, îndeplinirea condiției referitoare la obținerea calificativelor „foarte bine”;

c) verifică, după caz, îndeplinirea condiției privind vechimea în specialitate de minimum 1 an pentru persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant și de minimum 3 ani pentru ceilalți candidați;

d) verifică, după caz, documentele care atestă absolvirea studiilor, depuse de candidații la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;

e) întocmește listele cu rezultatele verificărilor și le transmite spre afișare la sediile ORCT și pe pagina de internet a instituției, în 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen.

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Comisia pentru soluționarea contestațiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examen este formată din 3 membri și un secretar, salariați în cadrul compartimentului resurse umane și Direcției contencios din ONRC.

(2) Comisia efectuează o nouă verificare a condițiilor de participare la examen în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestațiilor.

(3) Rezultatele contestațiilor se comunică candidaților prin afișarea la sediul ORCT/ONRC și publicarea pe pagina de internet și sunt definitive”.

Conform art. 12, Comisia de examinare pentru proba scrisă are următoarele atribuții principale:

a) stabilește subiectele;

b) corectează lucrările;

c) notează proba scrisă a fiecărui candidat participant;

d) transmite rezultatele probei scrise la compartimentul de resurse umane din ONRC în vederea afișării la sediul ORCT/ONRC și pe internet.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (OMJ nr. 3194/C/2015) was last modified: octombrie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter