Regulamentul privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei (Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 509/2015)

8 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1192

Despre

  • M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015
  • Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015
  • Regulamentul privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 509/2015 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței.Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Etapa premergătoare ședinței de audiere”)
Cap. III („Ședința de audiere propriu-zisă”)
Cap. IV („Deliberarea, motivarea și comunicarea deciziilor”)

 

În M. Of. nr. 674 din 4 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 509/2015 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Regulamentul privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului regulament:

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectivul regulament stabilește cadrul procedural de desfășurare a ședințelor de audiere în fața plenului Consiliului Concurenței sau, după caz, a unei comisii a Consiliului Concurenței, conform prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și de emitere a deciziilor ulterior audierilor,

Art. 2 prevede faptul că în conformitate cu prevederile art. 42 din lege, Consiliul Concurenței poate dispune organizarea de audieri, din oficiu sau la cererea expresă a părților participante la fapta/faptele ce formează obiect al investigației, denumite în continuare părți implicate, dând astfel posibilitatea acestora de a-și susține oral observațiile cu privire la concluziile raportului de investigație.

Art. 3 la primul alineat prevede faptul că prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței sunt desemnați, din cadrul Compartimentului asistență plen, un secretar de ședință cu atribuții permanente în pregătirea ședințelor de audiere și a celor de deliberare, precum și un înlocuitor al acestuia în situația în care secretarul de ședință titular nu are posibilitatea, din motive obiective, să își îndeplinească atribuțiile.

Potrivit alineatului următor, în realizarea activității de organizare a ședințelor de audiere și a celor de deliberare, secretarul de ședință are următoarele atribuții:

a) pregătește și participă la ședințele de audiere și întocmește procesul-verbal de ședință;

b) îndeplinește actele de procedură dispuse de președintele Consiliului Concurenței;

c) întocmește și transmite adresele de convocare pentru audiere și comunicare a rapoartelor de investigație;

d) verifică îndeplinirea procedurii de comunicare a raportului de investigație și convocare a părților implicate la ședințele de audiere;

e) redactează minutele plenului Consiliului Concurenței sau, după caz, ale comisiei Consiliului Concurenței, după deliberare.

Art. 4 prevede faptul că procedura prevăzută de prezentul regulament cuprinde următoarele trei etape:

a) etapa premergătoare ședinței de audiere;

b) ședința de audiere propriu-zisă;

c) deliberarea, motivarea și comunicarea deciziilor.

 

Cap. II („Etapa premergătoare ședinței de audiere”)

Potrivit art. 5, în cadrul etapei premergătoare se derulează activitățile de pregătire a ședinței de audiere.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Președintele Consiliului Concurenței, după primirea raportului de investigație, decide dacă este necesară organizarea unei ședințe de audiere pentru dezbaterea acestuia.

(2) Dacă se apreciază că este necesară organizarea de audieri, președintele Consiliului Concurenței stabilește locul, data și ora la care acestea vor avea loc, urmând ca părțile implicate să fie convocate prin adresa prin care li se comunică acestora raportul de investigație. în măsura în care președintele Consiliului Concurenței va admite participarea la ședința de audiere a autorului plângerii sau a altor terți față de investigație, se va proceda la transmiterea de convocări în consecință.

(3) Dacă nu este decisă organizarea unei ședințe de audiere, se precizează acest aspect în convocarea prin care se comunică raportul de investigație, părțile implicate urmând să comunice în observațiile scrise dacă doresc să își susțină în cadrul unei ședințe de audiere observațiile față de conținutul raportului de investigație. Ședința de audiere a pârtilor implicate care au solicitat audierea se va desfășura la data, ora și în locul indicate în convocarea prin care a fost comunicat raportul de investigație

(4) Dacă părțile implicate nu solicită organizarea unei ședințe de audiere, raportul de investigație va fi supus dezbaterii în cadrul unei ședințe a plenului Consiliului Concurenței sau, după caz, a unei comisii a Consiliului Concurenței.

(5) Raportul de investigație se comunică printr-o adresă de convocare care conține informații cu privire la titlul raportului de investigație, denumirea părții implicate în investigația Consiliului Concurenței, data până la care trebuie transmise observațiile scrise și, după caz, formulate solicitări privind organizarea de audieri, precum și locul, data și ora audierilor. Convocarea este întocmită de către secretarul de ședință în colaborare cu raportorul și este semnată de către președintele Consiliului Concurenței.

(6) Odată cu stabilirea datei ședinței de audiere, plenul Consiliului Concurenței hotărăște dacă audierea se va face de către toți membrii plenului sau de către o comisie conform art. 19 alin. (5) din lege, denumită în continuare comisie de soluționare.

(7) Pe baza hotărârii plenului Consiliului Concurenței, prin ordin semnat de președinte, se va stabili totodată și componența comisiei de soluționare care va participa la ședința de audiere și la adoptarea deciziei în cazul respectiv

(8) Președintele Consiliului Concurenței poate modifica, din motive obiective, locul, data și ora ședinței de audiere, fiind reluată procedura de convocare a părților implicate”.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Secretarul de ședință împreună cu raportorul urmărește și verifică respectarea termenului prevăzut de lege referitor la procedura de comunicare a raportului de investigație și atașează la mapa ședinței de audiere dovezi care atestă îndeplinirea procedurilor de convocare, cum ar fi: confirmări de primire prin poștă, procese-verbale de afișare, adrese ale părților implicate din care rezultă primirea raportului de investigație etc.

(2) În cazul în care dovada de comunicare a raportului de investigație și convocării nu a fost primită de către Consiliul Concurenței, secretarul de ședință solicită telefonic părții convocate să confirme în scris primirea convocării pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare.

(3) În cazul în care procedura de transmitere a raportului de investigație nu poate fi considerată legal îndeplinită, se dispune efectuarea de urgență a procedurii de convocare.

(4) Efectuarea de urgență a procedurii de convocare se dispune de președintele Consiliului Concurenței și se realizează prin deplasarea unor reprezentanți ai instituției la sediul/punctele de lucru sau la domiciliul părții implicate, aceștia putând proceda, după caz, la înmânarea convocării și a raportului de investigație sau, dacă înmânarea acestora nu a fost posibilă, la afișarea convocării, întocmindu-se în acest sens un proces – verbal de afișare în care vor fi menționate motivele afișării, data și ora afișării. Raportul de investigație nu se afișează.

(5) Dacă reprezentanții instituției nu reușesc să identifice sediul/punctele de lucru sau domiciliul părții implicate în vederea comunicării raportului de investigație, secretarul de ședință elaborează un anunț care va cuprinde informațiile din convocare. Anunțul va fi publicat pe site-ul instituției și într-un ziar de circulație națională.

(6) Îndeplinirea procedurii de convocare se verifică și în cadrul ședinței de audiere de către secretarul de ședință, care va face un anunț la începutul ședinței cu privire la îndeplinirea procedurii de convocare.

(7) Președintele Consiliului Concurenței poate dispune amânarea audierii pentru o dată ulterioară care va fi comunicată părților prezente, în cazul în care persoana față de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită nu este prezentă sau este prezentă și solicită acest lucru în vederea pregătirii apărării. în situația în care persoana față de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită este prezentă și nu solicită amânarea ședinței de audiere, președintele dispune continuarea ședinței de audiere”.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) În urma stabilirii coordonatelor desfășurării ședinței de audiere, secretarul de ședință va solicita Direcției administrative pregătirea sălii în care va avea loc audierea, va redacta ordinea de zi provizorie și va constitui mapa ședinței de audiere, pe baza documentelor primite de la raportor. Ordinea de zi definitivă se întocmește ce către secretarul de ședință după expirarea termenului în care părțile implicate pot formula observații scrise la raportul de investigație.

(2) Secretarul de ședință pregătește ședința de audiere prin afișarea listei cu ordinea de zi definitivă, în ziua precedentă audierilor, pe pagina de intranet a instituției și la avizierul aflat în anticamera sălii de audieri.

(3) În lista care cuprinde ordinea de zi definitivă a ședinței de audiere se menționează numărul dosarului, datele de identificare ale părților convocate care au confirmat participarea la audieri și obiectul cauzei.

(4) Dacă în cadrul aceleiași ședințe au loc audieri în mai multe cauze, fiecare dosar este numerotat distinct și se precizează ora la care se va face audierea pentru fiecare caz.

(5) Ordinea cronologică a cauzelor pentru care sunt organizate audieri în aceeași zi se stabilește ținând seama de numărul dosarului și anul înregistrării acestuia la Consiliul Concurenței”.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Secretarul de ședință multiplică ordinea de zi provizorie și mapa de ședință și le distribuie membrilor plenului Consiliului Concurenței sau ai comisiei de soluționare.

(2) Transmiterea către membrii plenului Consiliului Concurenței sau ai comisiei de soluționare a ordinii de zi provizorii și a raportului de investigație se face cel târziu odată cu comunicarea raportului de investigație către părțile implicate. Observațiile scrise ale părților față de constatările și propunerile formulate în raportul de investigație se transmit membrilor plenului Consiliului Concurenței sau ai comisiei de soluționare în ziua următoare celei în care expiră termenul acordat pentru formularea observațiilor scrise.

(3) Secretarul de ședință asistă raportorul și echipa de investigație prin redactarea procesului-verbal prin care se asigură accesul la dosar.

(4) Secretarul de ședință asigură asistență membrilor plenului Consiliului Concurenței, îndeplinește orice alte sarcini încredințate de către președintele Consiliului Concurenței sau de către membrul plenului Consiliului Concurenței care prezidează ședința de audiere, după caz, și redactează minuta deliberărilor pentru fiecare cauză, indiferent dacă a avut loc sau nu ședința de audiere”.

Regulamentul privind desfășurarea audierilor și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenței (Ordinul Consiliului Concurenței nr. 509/2015) was last modified: septembrie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter