Procedura de înregistrare în scopuri de TVA (OPANAF nr. 521/2016)

10 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6816

Despre

  • M. Of. nr. 91 din 8 februarie 2016
  • OPANAF nr. 521/2016
  • Aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobat
OPANAF nr. 521/2016 (M. Of. nr. 91 din 8 februarie 2016)Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

În M. Of. nr. 91 din 8 februarie 2016, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) [Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează: a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri: 1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.] din noul Cod fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular.

Respectivul ordin aprobă:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

– modelul și conținutul formularului „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA”.

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal

Respectiva procedură se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) [Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează: a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri: 1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.] din noul Cod fiscal, persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) [(4) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operațiuni: (…) b) operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România; (…) d) operațiuni scutite de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1–5 și lit. b), în cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operațiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Uniunii Europene, precum și în cazul operațiunilor efectuate de intermediari care acționează în numele și în contul altei persoane, atunci când aceștia intervin în derularea unor astfel de operațiuni]din noul Cod fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent în următoarele situații:

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) [Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).] din noul Cod fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA depune la organul fiscal competent:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoțită de documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;

b) declarația de înregistrare, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secțiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;

c) declarația de mențiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secțiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din noul Cod fiscal, însoțită de documentația prevăzută de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, după caz.

Organul fiscal competent aprobă sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA și emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din privind noul Cod fiscal, în urma analizei informațiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declarația de înregistrare/mențiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA și în documentele anexate acesteia.

Dacă aprobarea este înregistrată în scopuri de TVA, decizia se emite având bifată căsuța corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, după caz. Această înregistrare este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din noul Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Dacă înregistrarea este respinsă, decizia se emite având bifată căsuța corespunzătoare, cu indicarea motivelor de fapt și de drept pe baza cărora a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Decizia respectivă se întocmește în două exemplare; unul se comunică persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), iar al celălalt se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

După comunicarea deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent în baza deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 521/2016

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în condițiile art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din noul Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depune la organul fiscal competent declarația/cererea de înregistrare, având completată secțiunea cu informații referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

Conform alineatului următor, prin organ fiscal competent, în sensul respectivului ordin, se înțelege organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Art. 3 la al doilea alineat stabilește faptul că certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise până la data intrării în vigoare a respectivului ordin își păstrează valabilitatea.

Potrivit art. 5 primul alineat, referirile la Codul fiscal din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”) din noul Cod fiscal, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din noul Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Conform celui de-al doilea alineat, referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la noul Cod de procedură fiscală.

Art. 6 stabilește faptul că înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

Art. 7 dispune faptul că în baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform art. 6.

Conform art. 10, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din noul Cod fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular (M. Of. nr. 271 din 18 aprilie 2011; cu modif. ult.).

Art. 11 stabilește faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA (OPANAF nr. 521/2016) was last modified: februarie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter