Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare (OMFP nr. 528/2015)

19 mai 2015
4 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 54 voturi, medie: 4,00 din 5 (4 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5373

Despre

  • M. Of. nr. 328 din 14 mai 2015
  • OMFP nr. 528/2015
  • Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMFP nr. 528/2015 (M. Of. nr. 328 din 14 mai 2015)Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declararePct. 1-26


 

În M. Of. nr. 328 din 14 mai 2015, s-a publicat Ordinul MFP (OMFP) nr. 528/2015 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.

Potrivit art. 1 alin. (1) OMFP nr. 528/2015, respectivul ordin aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, procedură prevăzută la anexa nr. 1 la ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei proceduri:

Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare

 

Pct. 1 Procedură

La pct. 1. este stabilit obiectul de reglementare al respectivelor proceduri, și anume, modalitatea de restituire, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) [În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective] și ale art. 117 alin. (1) [Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume: a) cele plătite fără existența unui titlu de creanță; b) cele plătite în plus față de obligația fiscală; c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; e) cele de rambursat de la bugetul de stat; f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii; g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170; h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reținerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătorești prin care se dispune desființarea executării silite] din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor plătite la bugetul de stat în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată și pentru care nu există obligația de declarare, încasate de autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele prevăzute de OMFP nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (M. Of. nr. 716 din 27 octombrie 2010).

Pct. 2 Procedură

La pct. 2 se prevede faptul că pentru restituirea sumelor prevăzute anterior, solicitanții vor depune la autoritatea sau instituția publică ce nu a realizat prestația solicitată ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația legală o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu există obligația de declarare.

Pct. 3 Procedură

Potrivit pct. 3, cererea de restituire va fi însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitanților și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea solicitantului;

b) codul de înregistrare fiscală;

c) domiciliul fiscal al solicitantului;

d) suma și natura creanței solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

g) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta;

h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării și documente justificative, dacă este cazul.

Pct. 4 Procedură

La pct. 4, sunt prevăzute următoarele:

„4.1. Autoritatea sau instituția publică verifică dacă prestația nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligația legală și emite, în termen de 15 zile, o dispoziție de restituire, aprobată de conducătorul autorității sau instituției publice, al cărei model e prevăzut la anexa nr. 3 la ordin, prin care să se confirme sumele plătite în plus față de obligația legală sau necuvenit, după caz.

4.2. Autoritatea sau instituția publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză”.

Pct. 5 Procedură

Potrivit pct. 5, în situația în care persoana solicitantă nu este îndreptățită la restituire autoritatea sau instituția publică respinge cererea și înștiințează solicitantul.

Pct. 6 Procedură

La pct. 6, se prevede faptul că documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1 sunt înaintate, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituția publică, unității Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea. Totodată, în dispoziția de restituire se menționează numărul/data documentului prin care suma în cauză a fost depusă/virată în contul corespunzător de venituri ale bugetului statului.

Pct. 7 Procedură

Pct. 7 are următorul conținut:

7.1. Unitatea Trezoreriei Statului verifică următoarele datele înscrise în documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1: numărul și data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.

7.2. În cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat, cumulat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituția publică, în dispoziția de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include și suma primită de la solicitant.

7.3. În cazul în care dispoziția de restituire nu cuprinde toate informațiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie autorității sau instituției publice, împreună cu documentația anexată, pentru corectare”.

Pct. 8 Procedură

Pct. 8 prevede faptul că Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma întocmește, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumei respective din contul de venituri al bugetului de stat în care a fost aceasta virată inițial în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 „Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor încasate”, codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la care acesta este arondat.

Pct. 9 Procedură

La pct. 9, se dispune faptul că odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma transmite, în sistem electronic, unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul și documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1, scanate.

Pct. 10 Procedură

Potrivit pct. 10, Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1, în vederea verificării de către organul fiscal a eventualelor obligații fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.

Pct. 11 Procedură

Conform pct. 11, Compartimentul cu atribuții de compensare/restituire procedează la verificarea situației obligațiilor fiscale înregistrate de către solicitant.

Pct. 12 Procedură

La pct. 12, se prevede faptul că în situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante, suma solicitată se va restitui solicitantului numai după constatarea compensării cu obligațiile sale fiscale restante, scop în care sunt emise, în 3 exemplare, și transmise unității Trezoreriei Statului decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume – în scopul efectuării operațiunilor de compensare și/sau restituire.

Pct. 13 Procedură

Potrivit pct. 13, în situația în care solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante, cererea de restituire, însoțită de dispoziția de restituire, se transmite unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.

Pct. 14 Procedură

Pct. 14 prevede: Cererea de restituire va fi soluționată în termenul prevăzut la art. 70 [în termen de 45 de zile] din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către compartimentul cu atribuții de compensare/restituire sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, după caz.

Pct. 15 Procedură

Potrivit pct. 15, restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de OMFP nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal (M. Of. nr. 13 din 5 ianuarie 2005), în 3 exemplare. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

Pct. 16 Procedură

La pct. 16, se stabilește faptul că în cazul solicitanților persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanților persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeași modalitate de aceștia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Pct. 17 Procedură

La pct.17, se prevede faptul că după efectuarea compensării și a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei de restituire și le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.

Pct. 18 Procedură

Potrivit pct. 18, Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, transmite solicitantului un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei privind restituirea/rambursarea unor sume și păstrează la dosarul fiscal câte un exemplar din acestea.

Pct. 19 Procedură

La pct. 19, se dispune faptul că în vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal transmite unității Trezoreriei Statului, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu „Înștiințarea de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4 la ordin.

Pct. 20 Procedură

Potrivit pct. 20, programarea pe zile a solicitanților pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluționare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înștiințarea de restituire.

Pct. 21 Procedură

La pct. 21, se prevede faptul că Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înștiințării de restituire si/sau ale deciziei de compensare, după caz.

Pct. 22 Procedură

Potrivit pct. 22, Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înștiințării de restituire si/sau al deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

Pct. 23 Procedură

La pct. 23, se dispune faptul că în situația în care solicitantul nu se prezintă la ghișeul unității Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.

Pct. 24 Procedură

Potrivit pct. 24, după primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operațiunilor în evidența analitică pe plătitori, și îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile lucrătoare.

Pct. 25 Procedură

Conform pct. 25, Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau instituția publică emitentă a dispoziției de restituire cu privire la efectuarea operațiunilor de compensare/restituire.

Pct. 26 Procedură

La pct. 26, se prevede faptul că dosarele întocmite în vederea soluționării solicitărilor de restituire a sumelor încasate în plus sau necuvenit la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

 

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 528/2015

 

Potrivit art. 1 alin. (2), pentru aplicarea procedurii de restituire se aprobă următoarele formulare:

a) „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) „Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) „Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

De asemenea la art. 1 alin. (3), se prevede faptul că anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Potrivit art. 2, următoarele instituții vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin:

– Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

– Direcția generală de tehnologia informației;

– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili;

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora.

Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OMFP nr. 528/2015) was last modified: mai 19th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter