Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor (OMT nr. 655/2016)

26 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 398

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMT nr. 655/2016
(M. Of. nr. 646 din 23 august 2016)
Art. 1 – art. 14

În M. Of. nr. 646 din 23 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor (Regulament).

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului regulament.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din Regulament

Art. 1 dispune faptul că Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, își desfășoară activitatea în subordinea ministrului transporturilor.

Art. 2 din Regulament

Art. 2 stabilește faptul că Comisia are în componență 9 membri, cu mandat de 4 ani, după cum urmează:

a) secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor care coordonează domeniul infrastructurii rutiere, în calitate de președinte al Comisiei;

b) 8 membri, din cadrul Ministerului Transporturilor și al instituțiilor din subordinea și/sau din coordonarea sa, precum și membri din cadrul altor instituții și/sau din mediul universitar și/sau academic.

În cazul în care unul sau mai mulți membri nu pot participa din motive întemeiate la ședințele Comisiei, aceștia sunt înlocuiți de membri supleanți.

Președintele comisiei va fi înlocuit de un alt secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit de ministrul transporturilor.

Membrii și membrii supleanți prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor, pe baza propunerilor conducătorilor structurilor, instituțiilor sau organizațiilor din care aceștia provin.

Lista structurilor, instituțiilor și organizațiilor invitate să nominalizeze membri în Comisie se aprobă de secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor care coordonează domeniul infrastructurii rutiere, la propunerea justificată a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

Comisia este legal constituită numai cu condiția prezenței celor 9 membri sau a supleanților acestora.

Art. 3 din Regulament

Art. 3 prevede faptul că în intervalul de 4 ani, mandatul unui membru al Comisiei încetează în următoarele situații:

a) când membrul respectiv pierde calitatea avută la momentul desemnării;

b) prin demisie;

c) ca urmare a neparticipării la lucrările Comisiei timp de 3 luni consecutiv.

De asemenea, pentru ocuparea locului rămas vacant se va emite un ordin de ministru pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani.

Art. 4 din Regulament

Art. 4 dispune faptul că Comisia se organizează și funcționează potrivit respectivului regulament.
Art. 5 din Regulament

Art. 5 stabilește faptul că Comisia îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează tematica examenului organizat în vederea atestării calității de auditor/inspector de siguranță rutieră;

b) stabilește subiectele examenului organizat în vederea atestării calității de auditor/inspector de siguranță rutieră;

c) examinează candidații în vederea atestării ca auditor de siguranță rutieră;

d) verifică îndeplinirea condițiilor legale și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră pentru persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) recunoaște certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în cazul cetățeanului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European ori al Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state și în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

f) aprobă înscrierea în Registrul auditorilor de siguranță rutieră a persoanelor care au fost declarate admise la examenul organizat în vederea obținerii atestatului de auditor de siguranță rutieră, precum și a persoanelor prevăzute la lit. d) și e);

g) comunică Autorității Rutiere Române – A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au primit aprobarea prevăzută la lit. f) în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră;

h) notifică, prin secretariatul Comisiei, denumit în continuare secretariat, persoanelor prevăzute la lit. f) decizia motivată, în cazul în care Comisia nu aprobă înscrierea în Registrul auditorilor de siguranță rutieră, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei;

i) analizează și soluționează, în condițiile legii, în termen de 30 de zile, contestațiile formulate de investitorul/administratorul drumului împotriva dispozițiilor și recomandărilor din raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere/audit de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră și emite decizii în acest sens;

j) soluționează sesizările privind nerespectarea principiului independenței auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;

k) soluționează contestațiile auditorilor de siguranță rutieră la deciziile privind sancțiunile disciplinare aplicate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. acestora, în termen de maximum 30 de zile, și emite o decizie în acest sens.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Comisia emite decizii.

De asemenea, deciziile se supun la vot și se adoptă cu majoritate simplă.

Art. 6 din Regulament

Art. 6 prevede faptul că Președintele Comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) convoacă, prin intermediul secretariatului, ședințele acesteia;

b) prezidează și conduce ședințele Comisiei;

c) în scopul realizării atribuțiilor Comisiei, stabilește sarcinile ce revin fiecărui membru al Comisiei și termenul pentru realizarea acestora;

d) reprezintă Comisia în relațiile cu persoanele fizice și juridice;

e) semnează deciziile Comisiei.

Art. 7 din Regulament

Art. 7 dispune faptul că Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui. Convocarea se va efectua prin secretariat și va fi însoțită de ordinea de zi.

Art. 8 din Regulament

Art. 8 prevede faptul că membrii Comisiei își păstrează calitatea pe care o au în cadrul autorităților/instituțiilor de la care provin, precum și toate drepturile ce decurg din această calitate.

De asemenea, membrii Comisiei care dețin și calitatea de auditori de siguranță rutieră nu pot desfășura activități de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, de audit de siguranță rutieră sau de inspecție de siguranță rutieră, în perioada pentru care sunt nominalizați ca membri în Comisie.

Art. 9 din Regulament

Art. 9 stabilește faptul că membrii și/sau membrii supleanți participanți la activitățile Comisiei sunt remunerați cu o indemnizație lunară în cuantum de 20% din salariul lunar brutal directorului general al Autorității Rutiere Române – A.R.R., cu excepția lunilor în care Comisia nu se reunește.

Plata indemnizațiilor va fi suportată din bugetul Autorității Rutiere Române – A.R.R.

Art. 10 din Regulament

Art. 10 dispune faptul că taxele practicate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru activitățile legate de înscrierea în vederea susținerii examenului, examinarea de atestare ca auditor de siguranță rutieră și pentru eliberarea atestatelor de auditorii de siguranță rutieră sunt, după cum urmează:

– înscrierea în vederea susținerii examenului și pentru examinarea de atestare ca auditor de siguranță rutieră – 400 lei/persoană;

– eliberarea atestatului de auditor de siguranță rutieră – 100 lei/persoană.

Art. 11 din RegulamentArt. 12 din Regulament

Art. 11 prevede faptul că în desfășurarea activității, Comisia este asistată de un secretariat cu activitate permanentă, organizat ca structură distinctă în cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R. formată din 3 angajați numiți prin decizie a directorului general;

De asemenea, secretariatul are următoarele atribuții principale:

a) pregătește și distribuie materialele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;

b) primește și înregistrează orice documente destinate Comisiei;

c) îndeplinește procedurile de citare a părților în cazul cercetării abaterilor disciplinare și soluționării contestațiilor la raportul de evaluare de impact/audit/inspecție de siguranță rutieră;

d) redactează minuta ședințelor Comisiei și deciziile acesteia;

e) înregistrează, gestionează și arhivează corespondența, documentele legate de activitatea Comisiei, minutele ședințelor și deciziile Comisiei;

f) întocmește și păstrează registrul unic de înregistrare a documentelor legate de activitatea Comisiei și registrul unic de înregistrare a deciziilor Comisiei.

Art. 12 din Regulament

Art. 12 dispune faptul că Președintele convoacă, prin secretariat, ședințele Comisiei, în baza documentelor primite la secretariat.

Convocarea ședinței Comisiei se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare în avans.

De asemenea, membrii comisiei sunt obligați să își confirme prezența cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință.

Art. 13 din Regulament

Art. 13 stabilește faptul că în vederea soluționării contestațiilor depuse potrivit art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 265/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele desemnează 3 membri, în scopul întocmirii unui referat asupra contestației sau situației investigate.

Membrii desemnați să elaboreze referatul prevăzut la alin. (1) pot solicita, în scris, contestatarului, auditorului și/sau terților, furnizarea de materiale/documente și/sau precizări suplimentare, pentru clarificarea aspectelor contestate sau investigate.

Referatul trebuie finalizat și prezentat în plenul Comisiei în maximum 20 de zile de la data înregistrării contestației.

Pe baza referatului, Comisia adoptă decizia privind soluționarea contestației, care se comunică Autorității Rutiere Române – A.R.R., contestatarului și auditorului/inspectorului de siguranță rutieră.

Un exemplar original al deciziei se anexează la raportul contestat potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 265/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile deciziei Comisiei au caracter obligatoriu pentru părțile implicate.

De asemenea, termenul prevăzut la alin. (3) nu poate fi depășit. În cazul în care materialele/documentele și/sau precizările solicitate conform alin. (2) nu sunt primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.

Art. 14 din Regulament

Art. 14 prevede faptul că secretariatul comunică decizia Comisiei celor interesați în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse și, dacă este cazul, aplicării măsurilor de sancționare prevăzute de legislația în vigoare.

Alte prevederi relevante din OMT nr. 655/2016

Art. 3 prevede faptul că Direcția transport rutier și Direcția rutieră, infrastructură și reglementări tehnice din cadrul Ministerului Transporturilor, precum și Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 4 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă anexa nr. 1 la OMT nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial nr. 84 și 84 bis din 4 februarie 2016.

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor (OMT nr. 655/2016) was last modified: august 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter