Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (OMDRAP nr. 760/2016)

6 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 945

Despre

  • M. Of. nr. 416 din 2 iunie 2016
  • OMDRAP nr. 760/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMDRAP nr. 760/2016
(M. Of. nr. 416 din 2 iunie 2016)
Cap. I („Prevederi generale”)
Cap. II („Obiectivul schemei”)
Cap. III („Definiții”)
Cap. IV („Domeniul de aplicare”)
Cap. V („Beneficiarii ajutorului de minimis și condiții de eligibilitate”)
Cap. VI („Cheltuieli eligibile”)
Cap. VII („Modalități de acordare a ajutorului de minimis”)
Cap. VIII („Durata și bugetul schemei”)
Cap. IX („Reguli privind cumulul ajutoarelor”)
Cap. X („Procedura de implementare a schemei”)
Cap. XI („Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea”)
Cap. XII („Recuperarea ajutorului de minimis”)
Cap. XIII („Dispoziții finale”)


 
 
În M. Of. nr. 416 din 2 iunie 2016, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014 – 2020.

În continuare, vom prezenta structura respectivului ordin.

Cap. I („Prevederi generale”)
Cap. II („Obiectivul schemei”)
Cap. III („Definiții”)
Cap. IV („Domeniul de aplicare”)
Cap. V („Beneficiarii ajutorului de minimis și condiții de eligibilitate”)
Cap. VI („Cheltuieli eligibile”)
Cap. VII („Modalități de acordare a ajutorului de minimis”)
Cap. VIII („Durata și bugetul schemei”)
Cap. IX („Reguli privind cumulul ajutoarelor”)
Cap. X („Procedura de implementare a schemei”)
Cap. XI („Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea”)
Cap. XII („Recuperarea ajutorului de minimis”)
Cap. XIII („Dispoziții finale”)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta, câteva dintre prevederile respectivului ordin.

Cap. I („Prevederi generale”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. I prevede, printre altele, faptul că respectivul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanțărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014 – 2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi.

Cap. II („Obiectivul schemei”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. II stabilește faptul că obiectivul respectivei scheme constă în sprijinirea sectorului microîntreprinderilor în vederea consolidării poziției pe piață a microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și în planurile de dezvoltare regională prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiții.

Cap. III („Definiții”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. III reglementează definițiile termenilor utilizați în schemă.

Termeni precum: întreprindere, întreprindere unică, întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprindere, furnizorul ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR; regiuni de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare; programul operațional regional 2014 – 2020, denumit în continuare POR, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor; ghidul solicitantului, ghidul solicitantului, contract de finanțare.

Cap. IV („Domeniul de aplicare”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. IV prevede, printre altele, faptul că respectiva schemă se aplică investițiilor realizate în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, cu excepția investițiilor localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, denumit în continuare ITI Delta Dunării, respectiv în municipiul Tulcea și în orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina.

Cap. V („Beneficiarii ajutorului de minimis și condiții de eligibilitate”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. V stabilește faptul că beneficiarii ajutorului de minimis sunt societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

c) (i) să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, și să mențină numărul mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare; sau

(ii) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cu obligația menținerii a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;

d) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;

e) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN).

Cap. VI („Cheltuieli eligibile”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. VI reglementează condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:

a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data semnării contractului de finanțare și până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare, cu excepția cheltuielilor stabilite prin art. 17 alin. (4), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;
e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Cap. VII („Modalități de acordare a ajutorului de minimis”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. VII prevedea modalitățile de acordare a ajutorului de minimis. În cadrul respectivei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, așa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;

b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Cap. VIII („Durata și bugetul schemei”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. VIII stabilește faptul că respectiva schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.

De asemenea, sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014 – 2020, axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A. Microîntreprinderi.

Valoarea totală, estimată, a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 234,12 milioane euro, echivalent în lei, reprezentând atât finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), cât și contribuția națională prin bugetul de stat.

Cap. IX („Reguli privind cumulul ajutoarelor”) din OMDRAP nr. 760/2016

Cap. IX dispune asupra regulilor privind cumulul ajutoarelor. Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu respectiva schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 19 lit. a).

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

În fine, pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
 

Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014 – 2020 (OMDRAP nr. 760/2016) was last modified: iunie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter