Procedura de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine cu sediul social într-un stat membru UE (Ordinul ANRE nr. 91/2015)

3 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 607

Despre

  • M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015
  • Ordinul ANRE nr. 91/2015
  • Procedura de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobat Sumar
Ordinul ANRE nr. 91/2015 (M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015)Procedura de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii EuropeneCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Condiții privind solicitarea și acordarea confirmării de către ANRE”)
Cap. III („Drepturi și obligații”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)


În M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015, s-a publicat Ordinul ANRE nr. 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.

 

Procedura de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Secț. 1 („Scopul și domeniul de aplicare”)

Potrivit art. 1, respectiva procedură stabilește:

a) condițiile în care ANRE confirmă unei persoane juridice străine, având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, denumită în continuare solicitant, dreptul de participare la piețele de energie electrică din România;

b) condițiile care trebuie îndeplinite de persoana juridică străină având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit de la ANRE confirmarea privind dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, pe durata dreptului confirmat;

c) condițiile de încetare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România confirmat potrivit prezentei proceduri.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Prezenta procedură se aplică în cazul oricărui operator economic, persoană juridică, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, dacă operatorul respectiv îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) deține, în statul în care este înregistrat sediul său social, o licență valabilă sau alt document similar, în baza cărora are dreptul de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice sau activitatea traderului de energie electrică, emise de autoritatea de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din acel stat;

b) solicită la ANRE confirmarea că poate desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice sau activitatea traderului de energie electrică pe piețele de energie electrică din România, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Responsabilitatea privind prezentarea la ANRE a înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) revine solicitantului.

(3) ANRE acordă solicitantului, prin decizie, confirmarea dreptului de a desfășura în România una dintre următoarele activități: fie activitatea de furnizare a energiei electrice, fie activitatea traderului de energie electrică, corespunzător tipului de activitate ce face obiectul licenței sau documentului similar emise de autoritatea publică din acel stat membru al Uniunii Europene”.

Art. 3 prevede faptul că operatorii economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene care dețin o licență acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau pentru activitatea traderului de energie electrică pot solicita ANRE confirmarea dreptului de participare la piețele de energie electrică din România în baza prezentei proceduri, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta procedură și dacă le-a fost retrasă licența respectivă.

Secț. a 2-a („Definiții și abrevieri”)

Art. 4 la alin. (1) stabilește faptul că termenii utilizați în prezenta procedură sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.

Potrivit art. 4 alin. (2), abrevierile utilizate în textul respectivei proceduri sunt următoarele:

a) SEN – Sistemul electroenergetic național;

b) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Potrivit art. 5, în sensul prevederilor din respectiva procedură, prin contribuție anuală se înțelege suma de bani percepută anual de ANRE de la orice operator economic, persoană juridică, înregistrată în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene căruia i s-a confirmat de către ANRE dreptul de a participa la piețele de energie electrică din România în condițiile prezentei proceduri.

Cap. II („Condiții privind solicitarea și acordarea confirmării de către ANRE”)

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Pentru a obține confirmarea dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România, o persoană juridică străină cu sediul social în unul dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene depune la ANRE următoarele:

a) o cerere care conține datele și informațiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) licența sau documentul similar care s-a emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care își are sediul social solicitantul, care probează că acesta beneficiază de dreptul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), în copie, precum și o traducere autorizată a sa în limba română;

c) o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, autentificată de un notar public, prin care solicitantul declară că se angajează să respecte normele tehnice aplicabile în SEN și reglementările comerciale privind piețele de energie electrică din România, aprobate de ANRE, precum și orice alte reglementări sau prevederi legale aplicabile respectivei activități;

d) precizarea cifrei de afaceri estimate care va fi realizată în România din activitatea pentru care se solicită confirmarea;

e) precizarea codului unic de identificare alocat în Registrul european centralizat al participanților la piața de energie, informație solicitată începând cu data de 7 octombrie 2015, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din data de 18 decembrie 2014;

f) dovada plății tarifului de analiză a documentației conform ordinului președintelui ANRE de stabilire a tarifelor și contribuțiilor ANRE.

(2) ANRE demarează procesul de soluționare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în cazul în care solicitantul a furnizat în cuprinsul acesteia datele complete de contact, respectiv adresa sediului social, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale solicitantului de la sediul respectiv, precum și pe cele ale unui reprezentant legal al acestuia sau ale unei persoane împuternicite în condițiile legii și dacă suma aferentă tarifului de analiză prevăzut la alin. (1) lit. f) a fost efectiv virată în contul ANRE.

(3) În situația în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondență și nu se cuprinde în planul de lucru.

(4) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plății, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii și la posibilitatea de a solicita restituirea documentației anexate cererii.

(5) Tariful de analiză nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE refuză acordarea dreptului de participare la piețele de energie electrică din România sau dacă clasează documentația în baza prevederilor art. 7 alin. (4).

(6) În cursul procesului de soluționare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a), ANRE are dreptul de a solicita informații la autoritatea publică emitentă a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din statul Uniunii Europene în care solicitantul își are sediul”.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Cererea și documentele anexate acesteia se analizează de către ANRE conform prevederilor din prezenta procedură. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, dacă este cazul, se transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoștință completările sau clarificările necesare soluționării favorabile a cererii sale.

(2) Cererea și documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c) și d), precum și corespondența purtată între solicitant și ANRE se redactează în limba română.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.

(4) În cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentația transmisă nu este completă, aceasta se clasează, iar solicitantul este notificat în acest sens”.

Art. 8 stabilește faptul că, în cazul în care se constată că solicitantul îndeplinește cerințele de formă și de conținut prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 6, direcția de specialitate din cadrul ANRE întocmește un raport prin care propune Comitetului de reglementare al ANRE confirmarea dreptului de participare a solicitantului la piețele de energie electrică din România.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) În baza hotărârii Comitetului de reglementare al ANRE, adoptată în ședință publică, președintele ANRE emite o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la piețele de energie electrică din România.

(2) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se emite în termen de 60 de zile de la data la care documentația anexată de solicitant cererii sale este completă și corespunde prevederilor prezentei proceduri.

(3) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) conține, în principal:

a) date privind solicitantul dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România;

b) obiectul deciziei: confirmarea dreptului de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice sau a dreptului de a desfășura activitatea traderului de energie electrică;

c) durata de valabilitate a deciziei;

d) drepturile și obligațiile solicitantului dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România;

e) condițiile privind suspendarea sau retragerea dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România;

f) condițiile în care ANRE este îndreptățită să aplice sancțiuni solicitantului.

(4) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data la emiterii acesteia”.

Conform art. 10, în cazul în care, prin referatul întocmit de direcția de specialitate din cadrul ANRE, se constată că solicitantul nu îndeplinește integral sau parțial cerințele de formă și conținut prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 6, ANRE emite o decizie privind refuzul de a acorda solicitantului dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, care conține motivele neacordării dreptului, și care poate fi contestată în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în condițiile legii.

Potrivit art. 11, decizia de confirmare prevăzută la art. 9 este valabilă pe toată durata de valabilitate a licenței sau a documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care își are sediul social solicitantul, care a stat la baza emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare, cu excepția cazului în care ANRE decide suspendarea sau retragerea dreptului de participare la piețele de energie electrică din România.

Art. 12 are următorul conținut:

„(1) Operatorul economic persoană juridică străină poate solicita ANRE modificarea deciziei de confirmare în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acesteia, cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării acesteia; solicitarea va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și f).

(2) În cazul în care documentația de prelungire a duratei de valabilitate a deciziei de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România în calitate de furnizor de energie electrică nu este completă cu cel puțin 20 de zile înainte de data expirării acesteia, ANRE are dreptul de a demara procesul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali ai operatorului economic persoană juridică străină, conform reglementărilor în vigoare.

(3) ANRE examinează cererea de modificare prevăzută la alin. (1) și dispune, în cazul în care documentația anexată acesteia este completă și îndeplinește cerințele de formă și de conținut prevăzute de prezenta procedură, după caz:

a) acordarea unei decizii de confirmare noi;

b) modificarea deciziei de confirmare acordate”.

Cap. III („Drepturi și obligații”)

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care a obținut de la ANRE decizia de confirmare prevăzută la art. 9, are dreptul să participe la piețele de energie electrică din România, pe toată durata de valabilitate a documentului emis de ANRE, în aceleași condiții cu oricare alt titular al unei licențe acordate de ANRE pentru desfășurarea activității prevăzute în decizia de confirmare emisă de ANRE, fiindu-i aplicabile toate reglementările aprobate de ANRE, incidente respectivei activități.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorul economic persoană juridică străină nu mai are dreptul de participare la piețele de energie electrică din România începând cu:

a) data retragerii licenței sau documentului similar emis de o autoritate publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România, în care își are sediul social;

b) data suspendării licenței sau documentului similar prevăzut la lit. a), până la data încetării acestei suspendări”.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) Operatorul economic prevăzut la art. 13 are toate obligațiile care îi revin unui titular de licență acordată de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, pentru activitatea traderului de energie electrică.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul economic prevăzut la art. 13 are următoarele obligații:

a) să respecte, în aceleași condiții cu oricare titular al unei licențe acordate de ANRE pentru desfășurarea activității prevăzute în decizia de confirmare emisă de președintele ANRE, pe toată durata de valabilitate a acesteia, Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, precum și orice reglementare tehnică și comercială aprobată de ANRE sau orice prevederi legale aplicabile respectivei activități;

b) să informeze ANRE cu privire la modificarea oricăror date sau informații ale solicitantului cuprinse în cererea din anexa nr. 1, în termenele cuprinse în Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, în Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;

c) să plătească ANRE o contribuție anuală stabilită și percepută conform prevederilor ordinului președintelui ANRE de stabilire a tarifelor și contribuțiilor ANRE, referitoare la cifra de afaceri realizată în România;

d) să transmită la ANRE, până la sfârșitul decadei a doua a lunii februarie a fiecărui an, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal al acestuia sau de o persoană împuternicită de acesta, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, din tranzacțiile efectuate pe piețele de energie electrică din România, din activitatea pentru care deține confirmarea emisă de ANRE”.

Art. 15 la primul alineat dispune faptul că în completarea obligațiilor prevăzute la art. 14, operatorul economic prevăzut la art. 13 are obligația să informeze ANRE, în termen de 10 zile calendaristice, cu privire la modificarea/suspendarea/retragerea licenței sau documentului similar, emis de autoritatea publică de reglementare în domeniul energiei sau, după caz, de o altă autoritate publică din statul Uniunii Europene, altul decât România. În care își are sediul social solicitantul, care a stat la baza emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare.

De asemenea, la cel de-al doilea alineat stabilește faptul că pe baza datelor și informațiilor cu privire la modificarea/suspendarea/retragerea licenței sau documentului similar prevăzute anterior, ANRE decide, după caz, suspendarea sau retragerea dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România ori modificarea deciziei de confirmare.

Cap. IV („Dispoziții finale”)

Art. 16 prevede următoarele:

„(1) ANRE are dreptul să controleze activitatea operatorilor economici, persoane juridice străine, cărora le-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România în baza prevederilor prezentei proceduri.

(2) Dacă în urma acțiunii de control întreprinse de ANRE se stabilește că operatorul economic persoană juridică străină prevăzut la alin. (1) nu a respectat prevederile deciziei de confirmare prevăzute la art. 9, ANRE aplică, în temeiul legii, sancțiuni, care pot include măsura suspendării sau a retragerii dreptului acestuia de a participa la piețele de energie electrică din România.

Potrivit art. 17, ANRE publică pe site-ul propriu lista operatorilor economici persoane juridice cărora le-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România în baza prevederilor respectivei proceduri.

Conform art. 18, prevederile respectivei proceduri se completează cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

Art. 19 prevede faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva procedură.

 

Alte prevederi ale Ordinului ANRE nr. 91/2015

 Potrivit art. 2, în relație cu persoanele juridice străine, care au obținut de la ANRE confirmarea dreptului de a participa la piețele de energie electrică din România, operatorii economici titulari de licențe și clienții finali stabilesc raporturi comerciale și aplică reglementările tehnice și comerciale în aceleași condiții cu titularii licențelor acordate de ANRE pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau, după caz, pentru activitatea traderului de energie electrică.

Conform art. 3, entitățile organizatorice din cadrul ANRE, precum și persoanele juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene cărora ANRE le-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Procedura de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine cu sediul social într-un stat membru UE (Ordinul ANRE nr. 91/2015) was last modified: iulie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter