Schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate (OMDRAPFE nr. 194/2018)

13 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 567

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Schema de ajutoare de stat aprobată prin OMDRAPFE nr. 194/2018
(M. Of. nr. 121 din 12 februarie 2017)
Se aprobă schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Programului operațional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 121 din 12 februarie 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (OMDRAPFE) nr. 194/2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 prevede faptul că se aprobă schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Programului operațional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 dispune faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 3 stabilește faptul că Direcția generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Redăm în continuare conținutul Anexei la din OMDRAPFE nr. 194/2018 privind Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate.

Respectiva schemă este structurată după cum urmează:

– Cap. I („Prevederi generale”);
– Cap. II („Obiectivul schemei”);
– Cap. III („Definiții”);
– Cap. IV („Domeniul de aplicare”);
– Cap. V („Modalități de acordare a ajutorului de minimis și ajutorului de stat”);
– Cap. VI („Beneficiarii ajutorului de stat și de minimis și condițiile de eligibilitate”);
– Cap. VII („Modalități de acordare a ajutorului de minimis și ajutorului de stat”);
Cap. VIII („Modalitatea de implementare a schemei”);
Cap. IX („Reguli privind cumulul ajutoarelor”);
Cap. X („Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea”);
– Cap. XI („Recuperarea ajutorului de stat și a ajutorului de minimis”)
Anexa nr. 1;
Anexa nr. 2.

 

Cap. I („Prevederi generale”) din Schema de ajutoare de stat

Art. 1 prevede faptul că respectivul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat și ajutor de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) în cadrul Programului operațional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acțiunea 1.2.2. „Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc”, denumită în continuare schemă.

Acordarea ajutoarelor de stat și de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis;

b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017*, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc;


*Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 20.06.2017.

c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

e) Recomandarea Comisiei 2003/361/EC din 6 mai 2003 cu privire la definiția micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;

f) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operațional Competitivitate;

g) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

Respectiva schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis și ale art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc.

 

Cap. II („Obiectivul schemei”) din Schema de ajutoare de stat

Art. 2 dispune faptul că obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin intermediul unor fonduri de capital de risc.

 

Cap. III („Definiții”) din Schema de ajutoare de stat

Art. 3 stabilește că în sensul respectivei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. furnizor al ajutorului de stat și al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;

2. administratorul schemei este Fondul European de Investiții (FEI), instituție financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții, cu sediul în Luxemburg;

3. Acordul de finanțare este acordul de finanțare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, și FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul Programului operațional Competitivitate, denumit în continuare POC;

4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari, care vor fi desemnați pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;

5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvați care vor primi contribuții de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari;

6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un “bloc de finanțare separat” în cadrul FEI, în baza Acordului de finanțare;

7. capital de risc înseamnă investiții de capital și de cvasicapital, de care beneficiază întreprinderile mici și mijlocii conform prezentei scheme;

8. investiție de capital înseamnă punerea la dispoziția unei întreprinderi a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părți echivalente din capitalul întreprinderii respective;

9. investiție de cvasicapital înseamnă un tip de finanțare încadrată între finanțarea prin participare la capital și finanțarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar și un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deținător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate și care nu sunt garantate în caz de neplată. Investițiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată și subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, și, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferențial;

10. întreprindere reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

11. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

(v) întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

12. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exceptare în bloc, este:

a) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate pentru finanțarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială și se califică pentru investiții pentru finanțare de capital de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

b) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate pentru finanțarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială și se califică pentru investiții pentru finanțare de capital de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare:

13. întreprinderi mici și mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv:

a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.

14. regiuni de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS – II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

15. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primește o finanțare sub formă de capital de risc de la Fondul de fonduri.

Schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate (OMDRAPFE nr. 194/2018) was last modified: februarie 13th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter