Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (Ordinul nr. 3121/2015)

23 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1876

Despre

  • În M. Of. nr. 107 din 10 februarie 2015
  • Ordinul nr. 3121/2015
  • Organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 107 din 10 februarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare.

Respectivul Ordin a fost emis având în vedere următoarele prevederi:

– prevederile art. 166, 217 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011 cu modif. și compl. ult.);

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (M. Of. nr. 640 din 7 septembrie 2012; cu modif. ult.);

– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (M. Of. nr. 890 din 27 decembrie 2012; cu modif. ult.).

Ordinul a fost emis în temeiul H.G. nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice (M. Of. nr. 53 din 22 ianuarie 2015).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Cap. I: Dispoziții generale

Art. 1 definește abilitarea ca reprezentând certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.

Potrivit art. 2, teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare ale candidatului.

Conform art. 3, atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Potrivit art. 4, susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de abilitare se realizează numai în cadrul unei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituții organizatoare de doctorat (IOD), în domeniul solicitat de candidat.

Art. 5 prevede faptul că pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Cap. II: Teza de abilitare, dosarul de abilitare și componența comisiei de abilitare

Art. 6 prevede umătoarele:

„(1) Teza de abilitare prezintă:

a) în mod succint și documentat principalele rezultate științifice originale obținute de către candidat în cercetarea științifică, didactică, sportivă, creația artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, științifice și profesionale, precum și a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;

b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării.

(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulație internațională, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba română”.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include minimum documentele următoare:

a) cererea-tip pentru susținerea abilitării, avizată de către rector/președintele Academiei Române, redactată conform anexei 2 la ordin;

b) fișa de îndeplinire a standardelor minimale;

c) un portofoliu de lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat;

d) curriculum vitae și lista de lucrări, semnate de către candidat;

e) o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări;

f) copia legalizată a diplomei de doctor și, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

g) documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

h) teza de abilitare, în format tipărit și electronic.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română”.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, specialiști cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat.

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice titulare sau cercetători în cadrul instituției care organizează procesul de obținere a atestatului de abilitare sau în cadrul instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.

(3) IOSUD/IOD transmite CNATDCU propunerile cu privire la componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.

(4) CNADTCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, numește comisia prevăzuta la alin. (1)”.

Cap. III: Procedura de abilitare și emiterea atestatului de abilitare

Potrivit art. 9, IOSUD/IOD, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenței comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare de către CNATDCU, organizează susținerea publică a tezei de abilitare.

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) IOSUD/IOD verifică dacă dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare este complet, precum și dacă sunt îndeplinite standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(2) IOSUD/IOD va publica pe site-ul oficial al instituției cel puțin următoarele documente:

a) curriculum vitae și lista de lucrări;

b) fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;

c) rezumatul tezei de abilitare;

d) componența comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare”.

Conform art. 11, Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare analizează dosarul de abilitare depus de candidat, înaintea susținerii publice, și poate solicita lucrări științifice sau alte documente relevante pentru activitatea științifică, profesională și academică a acestuia.

Art. 12 prevede următoarele:

„(1) Teza de abilitare se susține, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu un caracter public.

(2) În urma susținerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate”.

Potrivit art. 13, IOSUD/IOD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 12 alin. (2), către Ministerul Educației și Cercetării Științifice – CNATDCU, pentru analiză și decizie.

Conform art. 14, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, verifică conformitatea dosarului, potrivit art. 7 și 13. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educației și Cercetării Științifice solicită completarea acestuia. Dacă IOD/IOSUD nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul candidatului se returnează.

Potrivit art. 15, Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare și propune Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei rezoluții motivate.

Conform art. 16, Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluției comisiei de specialitate, analizează și validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare.

Art. 17 are următorul conținut:

„(1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluției favorabile de acordare a atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către IOSUD/IOD unde a fost susținută teza de abilitare, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să îl comunice candidatului.

(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluția de neacordare a atestatului de abilitare, Ministerul Educației și Cercetării Științifice transmite această rezoluție IOSUD/IOD, cu obligația ca această instituție de învățământ superior să o comunice candidatului, și returnează dosarul de abilitare”.

Cap. IV: Dispoziții finale

Potrivit art. 18, după emiterea ordinului prevăzut la art. 17 alin. (1), Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin direcția de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepția tezei de abilitare, în format tipărit, care se returnează IOSUD/IOD.

Conform art. 19, IOSUD/IOD poate percepe o taxă de abilitare, în scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea și susținerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație, respectiv de către Prezidiului Academiei Române.

Art. 20 prevede următoarele:

„(1) IOSUD/IOD elaborează regulamente proprii privind abilitarea, în condițiile legii.

(2) Regulamentul poate conține cerințe și exigențe specifice IOSUD/IOD cu privire la abilitare și la acceptarea conducătorilor de doctorat în școlile doctorale proprii”.

Alte prevederi ale Ordinului nr. 3121/2015

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 3121/2015, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare (M. Of. nr. 755 din 27 octombrie 2011; cu modif. ult.).

Conform art. 4 din Ordinul nr. 3121/2015, Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (Ordinul nr. 3121/2015) was last modified: februarie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter