Regulamentul privind monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice (Ordinul nr. 5/2015)

13 feb. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 871

Despre

  • În M. Of. nr. 108 din 11 februarie 2015
  • Ordinul nr. 5/2015
  • Monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 108 din 11 februarie 2015, s-a publicat Ordinul nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice.

Vom prezenta, în cele ce urmează, conținutul respectivului regulament:

Conținutul Regulamentului privind monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul nr. 5/2015.

 

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Cap. I: „Dispoziții generale”

Secț. 1: „Scop și domeniul de aplicare”

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare regulament, are ca scop stabilirea unor reguli minimale privind:

a) întocmirea programelor de conformitate de către operatorii de distribuție care fac parte din operatori economici integrați pe verticală, în acord cu prevederile legii;

b) desemnarea și activitatea agenților de conformitate, care monitorizează aplicarea programelor de conformitate, întocmesc și transmit rapoarte la ANRE.

(2) Regulile prevăzute la alin. (1) sunt destinate monitorizării de către ANRE a măsurilor luate de operatorii de distribuție prevăzuți la art. 2 lit. a), pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență de către acești operatori”.

Potrivit art. 2, respectivul regulament este aplicat de către:

a) operatorii de distribuție care, potrivit legii, au obligația de a stabili programe de conformitate; în această categorie sunt incluși operatorii de distribuție care fac parte din operatori economici integrați pe verticală, cu excepția operatorilor de distribuție la care sunt racordați mai puțin de 100.000 de clienți finali sau care deservesc sisteme mici, izolate;

b) persoanele/organismele desemnate în calitate de agenți de conformitate.

 Secț. a 2-a: „Definiții și abrevieri”

Conform art. 3, termenii utilizați în respectivul regulament sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modif. și compl. ult.).

Art. 4 explică semnificația abrevierilor utilizate în cadrul prezentului regulament:

a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) OD – operator de distribuție care are obligația de a stabili program de conformitate.

 

Cap. II: „Programul de conformitate”

Secț. 1: „Obiective”

Conform art. 5, operatorul de distribuție stabilește un program de conformitate, care conține măsurile asumate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, conform prevederilor Legii.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Măsurile cuprinse în programul de conformitate trebuie să vizeze obiectivul de îndeplinire de către operatorul de distribuție care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală a dispozițiilor prevăzute în Lege privind:

Separarea activităților de distribuție și furnizare:

a) OD trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția;

b) OD trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest sens se vor face referiri privind îndeplinirea următoarelor criterii minimale:

(i) persoanele responsabile pentru managementul OD nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală, responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport ori furnizare de energie electrică;

(ii) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;

(iii) operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei, cu respectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, prin:

a) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor comerciale obținute de OD în cursul desfășurării activității sale;

b) luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;

c) îndeplinirea de către OD a obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale economice, inclusiv de comunicare și publicitate, cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/logo identice, emblemă firmă, sediu, pagina de internet etc.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor de la alin. (1) pct. 2 OD trebuie să stabilească prin programul de conformitate, fără a se limita la acestea, măsuri privind:

a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) liste conținând detalierea tipurilor de informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;

c) modalitățile în care informațiile prevăzute la lit. b) trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților din OD;

d) sancțiunile care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la lit. a);

e) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricăror referiri la activitatea de furnizor a operatorului economic integrat pe verticală;

f) aplicarea măsurilor stabilite în cadrul programului de conformitate prin politica și strategia firmei, precum și în cuprinsul procedurilor interne ale societății;

g) instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;

h) obligații privind furnizarea de date, documente, informații etc. necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate”.

Secț. a 2-a: „Prezentare/Norme minimale de conținut”

Potrivit art. 7 pentru fiecare măsură cuprinsă în programul de conformitate se stabilesc responsabilitățile pentru ducerea la îndeplinire, precum și calendarul de implementare. Programul de conformitate va fi prezentat pe formulare întocmite conform modelului din anexa nr. 1, la care se vor atașa copii de pe actele referite în formular.

Conform art. 8:

„(1) Programul de conformitate se întocmește de către OD, se publică pe pagina proprie de internet și se menține în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței pentru activitatea de distribuție a energiei electrice.

(2) Programul de conformitate se actualizează anual, până la finalul primului trimestru”.

 

Cap. III: „Agentul de conformitate”

Secț. 1: „Desemnarea agentului de conformitate”

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Operatorul de distribuție desemnează o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), atribuțiile agentului de conformitate sunt:

a) monitorizarea în mod constant a îndeplinirii/respectării de către OD și angajații acestuia a măsurilor și obligațiilor din programul de conformitate, regulamentele și procedurile interne ale OD, cu privire la excluderea practicilor discriminatorii și realizarea obiectivului de independență;

b) determinarea/identificarea acelor zone ale activității OD care prezintă risc de nerespectare a programului de conformitate;

c) aducerea la cunoștința OD a informațiilor cu privire la angajații sau entitățile din cadrul OD sau societățile afiliate acestuia, despre care are indicii sau dovezi că acționează împotriva prevederilor din programul de conformitate;

d) raportarea la ANRE, anual, a concluziilor sale cu privire la îndeplinirea/respectarea de către OD a programului de conformitate;

e) raportarea la ANRE, în cadrul raportului anual, a măsurilor luate pentru respectarea independenței sale în raport cu OD și la asigurarea de către OD a resurselor necesare activității sale”.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Agentul de conformitate al operatorului de distribuție trebuie să fie complet independent în raport cu structurile de decizie din cadrul OD.

(2) Agentul de conformitate trebuie să aibă asigurat și garantat, prin regulile și procedurile interne ale OD:

a) accesul la toate informațiile și documentele și resursele tehnice, materiale și sediile/punctele de lucru ale OD și ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

b) dreptul de a solicita și obține de la oricare angajat al OD informații despre activitatea acestuia.

(3) Pentru a asigura independența agentului de conformitate în condițiile alin. (1) se aplică următoarele criterii minime:

a) persoana desemnată sau persoanele cu funcție de conducere din cadrul organismului desemnat agent de conformitate nu poate/nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul energiei electrice care răspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice;

b) în îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de conformitate acționează independent de orice interes în legătură cu operatorul de distribuție care l-a desemnat, precum și cu principalii beneficiari ai serviciilor prestate de către acest operator;

c) agentul de conformitate trebuie să cunoască atribuțiile și obligațiile operatorului de distribuție conform legii și reglementărilor în materie, astfel încât să identifice, împreună cu operatorul, măsurile necesare pentru excluderea practicilor discriminatorii și să evalueze implementarea acestora”.

Secț. a 2-a: „Îndeplinirea atribuțiilor de către agentul de conformitate”

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Agentul de conformitate își desfășoară activitatea pe toată durata anului, conform atribuțiilor stabilite de Lege și prezentul regulament.

(2) Activitatea de evaluare și monitorizare desfășurată de agentul de conformitate va fi obiectivă, transparentă și interactivă cu OD, în scopul de a se revizui, în timp real, acțiunile întreprinse de persoanele responsabile ale OD, în vederea îndeplinirii măsurilor”.

Art. 12 are următorul conținut:

„(1) Agentul de conformitate depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la implementarea măsurilor din programul de conformitate.

(2) Raportul agentului de conformitate va fi întocmit pe formulare de raportare, conform modelului din anexa nr. 2.

(3) Raportul agentului de conformitate va fi transmis autorității competente, împreună cu un document care să dovedească comunicarea raportului către OD și un document prin care OD declară că și-a însușit raportul respectiv, semnat de reprezentantul legal al OD.

(4) Raportul agentului de conformitate se va publica pe pagina de internet a OD, alături de programul de conformitate, și va fi menținut în arhivă pe toată durata de valabilitate a licenței OD”.

 

Cap. IV: „Autoritatea competentă”

Art. 13 are următorul conținut:

„(1) ANRE monitorizează, potrivit Legii, activitatea operatorului de distribuție care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, cu privire la aplicarea de măsuri pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților acestor operatori economici, pentru realizarea obiectivului de independență.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) ANRE analizează programul de conformitate al OD și raportul agentului de conformitate.

Potrivit art. 14, ca urmare a analizelor efectuate conform art. 13, ANRE poate dispune, după caz, modificarea programului de conformitate, suplimentarea atribuțiilor agentului de conformitate sau aplicarea de sancțiuni în condițiile legii”.

 

Cap. V: „Dispoziții finale”

Art. 15 prevede următoarele:

„(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, operatorii de distribuție existenți comunică ANRE agenții de conformitate desemnați conform legii, precum și documentele care fac dovada îndeplinirii criteriului de independență conform prezentului regulament.

(2) ANRE are dreptul să solicite operatorului de distribuție, motivat, înlocuirea agentului de conformitate care nu îndeplinește criteriul de independență sau care nu își îndeplinește atribuțiile, conform prezentului regulament.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), precum și în situația desemnării unui nou agent de conformitate, OD este obligat să comunice autorității competente noul agent de conformitate desemnat, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării de la ANRE, împreună cu documentele care fac dovada îndeplinirii criteriului de independență.

(4) Înlocuirea agentului de conformitate din inițiativa OD se face numai după informarea prealabilă a ANRE, cu 30 de zile înainte ca aceasta să se producă.

(5) Informarea prevăzută la alin. (4) va conține motivele înlocuirii agentului de conformitate”.

Potrivit art. 16, anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 Alte prevederi ale Ordinului nr. 5/2015

Operatorii de distribuție duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Regulamentul privind monitorizarea de către ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție a energiei electrice (Ordinul nr. 5/2015) was last modified: februarie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter