Aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OPANAF nr. 187/2018)

30 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 335

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 187/2018
(M. Of. nr. 80 din 26 ianuarie 2018)
Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, prevăzută în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 80 din 26 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 din OPANAF nr. 187/2018

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, prevăzută în anexa nr. 1.

 

Art. 2 din OPANAF nr. 187/2018

Art. 2 dispune faptul că se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare”, prevăzută în anexa nr. 4.

 

Art. 3 din OPANAF nr. 187/2018

Art. 3 stabilește faptul că anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. 4 din OPANAF nr. 187/2018

În art. 4 se prevede că structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Art. 5 din OPANAF nr. 187/2018

Potrivit art. 5, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Art. 6 din OPANAF nr. 187/2018

Conform art. 6, respectivul ordin intră în vigoare la data la care se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (M. Of. nr. 328 din 14 mai 2015).

 

Redăm mai jos conținutul anexelor din OPANAF nr. 187/2018.

 

Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 187/2018

PROCEDURĂ
de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată și pentru care nu există obligația de declarare, încasate/stabilite de autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările ulterioare, denumite în continuare sume de restituit.

2. Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanții depun la autoritatea sau instituția publică ce nu a realizat prestația solicitată ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația legală o cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, denumită în continuare cerere de restituire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

3. Cererea de restituire este însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitantului și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea solicitantului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal al solicitantului;

d) suma și natura creanței solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

g) datele de identificare ale organului fiscal central competent în a cărui administrare se află acesta;

h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării și documente justificative, dacă este cazul.

4.1. Autoritatea sau instituția publică verifică dacă prestația nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligația legală și emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, denumită în continuare dispoziție de restituire, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

4.2. Autoritatea sau instituția publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

5. În situația în care persoana solicitantă nu este îndreptățită la restituire autoritatea sau instituția publică respinge cererea de restituire și înștiințează solicitantul.

6. Documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1 se înaintează, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituția publică, unității Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea. Totodată, în dispoziția de restituire se menționează numărul/data documentului prin care suma în cauză a fost depusă/virată în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat.

7.1. Unitatea Trezoreriei Statului verifică următoarele date înscrise în documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1, respectiv: numărul și data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal central competent în administrarea solicitantului.

7.2. În cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat, cumulat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituția publică, în dispoziția de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include și suma plătită de către solicitant.

7.3. În cazul în care dispoziția de restituire nu cuprinde toate informațiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie autorității sau instituției publice, împreună cu documentația anexată, pentru corectare.

7.4. În cazul în care dispoziția de restituire cuprinde toate informațiile solicitate, dar unitatea Trezoreriei Statului nu identifică ca fiind plătită suma înscrisă în aceasta, restituie documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1 autorității/instituției publice care le-a transmis.

8. Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma întocmește, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, documentul de plată prin care se transferă suma respectivă din contul de venituri al bugetului de stat în care a fost aceasta virată inițial în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 „Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor încasate”, codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal central competent, la care acesta este arondat, indiferent dacă unitățile Trezoreriei Statului sunt diferite sau este aceeași unitate a Trezoreriei Statului.

9. Odată cu întocmirea documentului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma transmite, în sistem electronic, unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul și documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1, scanate, în măsura în care unitățile Trezoreriei Statului sunt diferite.

10. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile de la primire, documentele prevăzute la pct. 3 și 4.1, în vederea verificării de către organul fiscal central competent a eventualelor obligații fiscale restante stabilite în sarcina solicitantului.

11. Compartimentul cu atribuții de compensare/restituire procedează la verificarea situației obligațiilor fiscale restante ale solicitantului.

12. În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central competent, suma solicitată se restituie solicitantului numai după constatarea compensării cu obligațiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare, și transmise, în sistem informatic, unității Trezoreriei Statului Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – în scopul efectuării operațiunilor de compensare și/sau restituire.

13. În situația în care solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante, cererea de restituire, însoțită de dispoziția de restituire, se transmit, în sistem informatic, unității Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.

14. Cererea de restituire va fi soluționată în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

15. După analiza efectuată potrivit pct. 11 și 12, compartimentul cu atribuții de compensare/restituire întocmește, în 2 exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de stat sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

16. În cazul solicitanților persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanților persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeași modalitate de aceștia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

17. După efectuarea compensării și a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile, în sistem informatic confirmarea operațiunilor efectuate.

18. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, unității Trezoreriei Statului, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire, Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu Înștiințarea de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.

Aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OPANAF nr. 187/2018) was last modified: ianuarie 30th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter