Organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară (H.G. nr. 98/2017)

8 mart. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1285

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 98/2017
(M. Of. nr. 166 din 7 martie 2017)
Se aprobă organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., instituție publică ce își desfășoară activitatea în condițiile legii.

În M. Of. nr. 166 din 7 martie 2017, a fost publicată H.G. nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din H.G. nr. 98/2017

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară, denumită în continuare A.R.F., instituție publică ce își desfășoară activitatea în condițiile legii.

Art. 2 din H.G. nr. 98/2017

Conform art. 2, în realizarea scopului său, A.R.F., prin structurile sale de specialitate, desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară.

Art. 3 din H.G. nr. 98/2017

De asemenea, potrivit art. 3 al respectivei hotărâri, în exercitarea atribuțiilor specifice, personalul de specialitate al A.R.F. are drept de acces pe toate mijloacele de transport feroviar, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unitățile cu specific feroviar care funcționează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în unitățile operatorilor de transport feroviar, în unitățile administratorului și gestionarilor de infrastructură feroviară, pe baza legitimației speciale emise și în condițiile stabilite prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 4 din H.G. nr. 98/2017

În art. 4 este prevăzut faptul că structura organizatorică a A.R.F. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre. Numărul maxim de posturi este 79.

Astfel, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile din cadrul A.R.F. se aprobă prin decizie a Președintele A.R.F., în condițiile legii. În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexă se pot înființa, în condițiile legii, servicii, birouri și compartimente, prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 5 din H.G. nr. 98/2017

A.R.F., conform dispozițiilor art. 5, este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat. Președintele A.R.F. este ordonator terțiar de credite pentru fondurile alocate în conformitate cu prevederile legale, în exercitarea atribuțiilor sale, acesta, emite decizii, în condițiile legii.

Art. 6 din H.G. nr. 98/2017

Art. 6 dispune faptul că, în activitatea sa, președintele A.R.F. este ajutat de un director general care este înlocuitorul de drept al președintelui. Atribuțiile directorului general și ale directorului de direcție vor fi stabilite prin decizie a președintelui A.R.F.

Art. 7 din H.G. nr. 98/2017

În art. 7 este prevăzut faptul că președintele reprezintă A.R.F. în raporturile cu alte instituții și autorități publice, companii și societăți feroviare, organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice sau juridice.

De asemnea, președintele poate delega directorului general sau directorului de direcție o parte din atribuțiile sale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 8 din H.G. nr. 98/2017

Potrivit art. 8, președintele A.R.F. îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) conduce activitatea A.R.F.;
b) emite decizii pentru implementarea măsurilor de reformă feroviară, cu excepția celor care se referă la scoaterea din funcțiune a unor sectoare de transport feroviar, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) organizează, coordonează și îndrumă activitatea A.R.F., exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
d) numește și revocă, angajează și concediază, după caz, personalul A.R.F. și îi stabilește salariile, cu respectarea legislației în vigoare și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit legii;
e) aprobă promovarea și sancționarea personalului A.R.F., potrivit prevederilor legale;
f) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcționare detaliat;
g) aprobă procedurile, instrucțiunile și ghidurile specifice activității A.R.F.;
h) aprobă planul anual de audit intern al A.R.F.;
i) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului A.R.F.;
j) aprobă și coordonează implementarea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;
k) aprobă deplasarea în țară și, după caz, în străinătate a personalului A.R.F. pentru participare la acțiuni de analiză și/sau de documentare, precum și participarea la grupuri de lucru, sesiuni, seminare, conferințe, școlarizări sau altele asemenea;
l) încheie contractele de achiziții de bunuri, lucrări și servicii;
m) coordonează, la nivelul A.R.F., activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative specifice domeniului său de activitate sau de modificare a celor în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 62/2016;
n) semnează raportul de activitate al A.R.F. referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară, care este prezentat anual Guvernului;
o) reprezintă A.R.F. în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele conferite de legislația în vigoare;
p) reprezintă A.R.F. în raport cu organismele internaționale în domeniu;
q) reprezintă A.R.F. în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;
r) exercită orice atribuții pentru realizarea oricăror altor activități necesare scopului pentru care a fost înființată;
s) stabilește strategia de dezvoltare sau de modernizare a A.R.F.;
t) exercită orice atribuții care îi revin din acte normative în vigoare.

Art. 9 din H.G. nr. 98/2017

Conform art. 9 al respectivei hotărâri, A.R.F. întocmește, anual, proiectul de buget în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care se aprobă de către Ministerul Transporturilor.

Art. 10 din H.G. nr. 98/2017

Art. 10 dispune faptul că, în conformitate cu prevederile art. 12 din respectiva hotărâre, A.R.F. preia de la Ministerul Transporturilor două posturi și personalul aferent în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 62/2016, iar încadrarea acestuia se va face în termenele și cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

Personalul A.R.F. este format din funcționari publici și personal contractual, iar numirea acestuia, raporturile de serviciu, precum și sancțiunile disciplinare și răspunderea personalului A.R.F. se fac potrivit prevederilor legale.

Astfel, personalul A.R.F. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.F., care se aprobă de către președintele A.R.F. Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare detaliat, care se aprobă de către președintele A.R.F.

Art. 11 din H.G. nr. 98/2017

Potrivit art. 11, A.R.F. are obligația de a prezenta anual Guvernului, la finalul exercițiului bugetar, un raport de activitate referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară.

Organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară (H.G. nr. 98/2017) was last modified: martie 8th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter