Organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile MAI (OMAI nr. 119/2017)

11 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 274

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAI nr. 119/2017
(M. Of. nr. 799 din 10 octombrie 2017)
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se înființează Consiliul de Monitorizare a Activității Preventive, denumit în continuare Consiliul, organism fără personalitate juridică, ce are rol de monitorizare, analizare și integrare a activităților cu caracter preventiv desfășurate de structurile MAI..

În M. Of. nr. 799 din 10 octombrie 2017, a fost publicat OMAI nr. 119/2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Respectivul ordin conține Capitolul I („Organizarea și funcționarea Consiliului de Monitorizare a Activității Preventive”), Capitolul al II-lea („Organizarea și funcționarea comisiei județene de monitorizare a activității preventive”) și anexa nr. 1 („Structurile centrale al căror personal intră în compunerea Consiliului de monitorizare a activității preventive”) și anexa nr. 2 („Structurile teritoriale al căror personal intră în compunerea Comisiei de monitorizare a activității preventive”).

Art. 1 din OMAI nr. 119/2017

Potrivit art. 1, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se înființează Consiliul de Monitorizare a Activității Preventive, denumit în continuare Consiliul, organism fără personalitate juridică, ce are rol de monitorizare, analizare și integrare a activităților cu caracter preventiv desfășurate de structurile MAI.

Astfel, reprezentarea în Consiliu se face la nivelul inspectorului general/similar, respectiv șef al structurii din aparatul central, și al șefului structurii/similar de prevenire.

În compunerea Consiliului intră persoanele prevăzute la alin. (2), din structurile MAI nominalizate în anexa nr. 1.

Art. 2 din OMAI nr. 119/2017

Conform art. 2, activitatea Consiliului este condusă de către secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică.

În activitatea sa, Consiliul poate adopta decizii care sunt obligatorii pentru structurile cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de prevenire.

Deciziile Consiliului se semnează de către secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică. Astfel, deciziile adoptate de către Consiliu nu pot aduce atingere competențelor funcționale ale structurilor MAI cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților cu caracter preventiv.

Art. 3 din OMAI nr. 119/2017

Art. 3 dispune faptul că pentru îndeplinirea rolului său, la nivelul Consiliului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialiști ai structurilor MAI reprezentate, sub coordonarea șefului componentei de prevenire a structurii de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 4 din OMAI nr. 119/2017

Conform art. 4, la lucrările Consiliului pot fi invitați reprezentanți ai Ministerului Public, mediului academic, autorităților administrației publice, precum și ai societății civile.

Art. 5 din OMAI nr. 119/2017

În art. 5 se prevede: Consiliul se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, iar lucrările Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul MAI.

Art. 6 din OMAI nr. 119/2017

Potrivit art. 6, Consiliul are următoarele atribuții principale:

a) identifică și promovează bune practici și modalități de acțiune în sistem integrat a activităților cu caracter preventiv;
b) stabilește modul de corelare și integrare a activităților preventive desfășurate de structurile MAI, precum și metodele și mijloacele practice care pot fi folosite de structurile cu atribuții în domeniul prevenirii, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin documentele programatice;
c) stabilește măsuri prioritare de acțiune în sistem integrat, în baza analizelor/studiilor efectuate privind cauzele și condițiile care generează sau favorizează fenomene din domeniile de competență ale structurilor din componența Consiliului, precum și structura, starea și dinamica acestora;
d) identifică fondurile necesare desfășurării în sistem integrat a activităților preventive;
e) formulează propuneri privind modificarea și completarea legislației, precum și pentru elaborarea de noi acte normative, în domeniul prevenirii;
f) asigură transmiterea unui mesaj unitar, clar și precis de către structurile cu atribuții în domeniul prevenirii;
g) identifică problemele apărute în implementarea măsurilor preventive și stabilește sau propune, după caz, soluții de remediere a acestora;
h) elaborează și prezintă, împreună cu structurile interesate, conducerii, spre aprobare, Strategia Ministerului Afacerilor Interne în domeniul prevenirii;
i) îl informează semestrial pe ministrul afacerilor interne cu privire la activitatea, rezultatele obținute și problemele apărute în implementarea măsurilor preventive.

Art. 7 din OMAI nr. 119/2017

În art. 7 se stabilește că secretariatul Consiliului este asigurat de către Direcția Generală Management Operațional.

Astfel, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură convocarea reprezentanților Consiliului și transmite materialele înscrise pe ordinea de zi;
b) realizează schimbul de informații cu șefii compartimentelor de prevenire din cadrul structurilor componente ale Consiliului pentru stabilirea ordinii de zi;
c) redactează documentele rezultate din activitatea Consiliului;
d) ia măsuri organizatorice/administrative pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului;
e) gestionează raportările comisiilor de monitorizare a activității preventive;
f) organizează și păstrează, potrivit actelor normative în vigoare, arhiva Consiliului.

Art. 8 din OMAI nr. 119/2017

Art. 8 dispune faptul că la nivel județean și în municipiul București se înființează Comisia de monitorizare a activității preventive, denumită în continuare Comisia, organism fără personalitate juridică, ce are rol de a asigura monitorizarea și integrarea acțiunilor preventive desfășurate la acest nivel de către structurile MAI.

Structurile nominalizate în anexa nr. 2 sunt reprezentate în Comisie de către inspectorul șef/directorul/șeful structurii teritoriale și de șeful/coordonatorul structurii județene/teritoriale de prevenire.

De asemenea se prevede că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este reprezentat în Comisie doar în județele în care are înființate structuri teritoriale.

Art. 9 din OMAI nr. 119/2017

Potrivit art. 9, activitatea Comisiei este condusă de inspectorul șef al inspectoratului de poliție județean/directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Astfel, în activitatea sa, Comisia adoptă decizii, care sunt obligatorii pentru structurile județene cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților cu caracter preventiv. Deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi. Aceste decizii ale Comisiei se semnează de către inspectorul șef al inspectoratului de poliție județean/directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Art. 10 din OMAI nr. 119/2017

 Art. 10 prevede că la lucrările Comisiei pot fi invitați reprezentanți ai Ministerului Public, ai autorităților administrației publice, precum și ai societății civile.

Art. 11 din OMAI nr. 119/2017

În art. 11 se dispune: Comisia se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar. Prin excepție de la alin. (1), în județele în care nu sunt organizate sedii ale centrelor regionale, șefii acestora participă la lucrările Comisiei o dată pe trimestru.

Astfel, lucrările Comisiei se desfășoară, de regulă, la sediul inspectoratului de poliție județean.

Art. 12 din OMAI nr. 119/2017

Conform art. 12, Comisia are următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea deciziilor Consiliului;
b) îndeplinește, la nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. a), b), c), e), f) și g);
c) informează Consiliul cu privire la deciziile adoptate la nivelul său și măsurile dispuse pentru punerea lor în aplicare;
d) informează trimestrial Consiliul cu privire la activitatea, rezultatele obținute și problemele apărute în implementarea măsurilor preventive.

Art. 13 din OMAI nr. 119/2017

Potrivit art. 13, secretariatul Comisiei este asigurat de către structura de prevenire a inspectoratului de poliție județean. Astfel, secretariatul Comisiei îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură convocarea reprezentanților Comisiei și transmite materialele înscrise pe ordinea de zi;
b) realizează schimbul de informații cu șefii/coordonatorii structurii județene/similar de prevenire pentru stabilirea ordinii de zi;
c) redactează documentele rezultate din activitatea Comisiei;
d) ia măsuri organizatorice/administrative pentru buna desfășurare a ședințelor Comisiei;
e) transmite deciziile adoptate de către Comisie, pentru informare, Consiliului sau, pentru punerea lor în aplicare, structurilor județene/ale municipiului București;
f) organizează și păstrează, potrivit actelor normative în vigoare, arhiva Comisiei.

Art. 14 din OMAI nr. 119/2017

În art. 14 se prevede că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 15 din OMAI nr. 119/2017

Art. 5 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în M. Of. al României, Partea I, și se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare.

Anexa nr.1 din OMAI nr. 119/2017

În anexa nr. 1 se prevăd structurile centrale al căror personal intră în compunerea Consiliului de monitorizare a activității preventive, după cum urmează:

1. Direcția generală management operațional;
2. Inspectoratul General al Poliției Române;
3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
4. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
5. Direcția Generală Anticorupție;
6. Agenția Națională Antidrog;
7. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.

Anexa nr.2 din OMAI nr. 119/2017

Anexa nr. 2 stabilește structurile teritoriale al căror personal intră în compunerea Comisiei de monitorizare a activității preventive, având următorul cuprins:

1. Inspectoratele județene de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;
2. Inspectoratele județene de jandarmi/Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;
3. Inspectoratele județene de poliție de frontieră;
4. Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov/Serviciile județene anticorupție;
5. Centrele regionale de prevenire, evaluare și consiliere antidrog;
6. Centrele regionale împotriva traficului de persoane.

Organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile MAI (OMAI nr. 119/2017) was last modified: octombrie 10th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter