Organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC (H.G. nr. 775/2016)

31 Oct 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 515

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 775/2016
(M. Of. nr. 857 din 27 octombrie 2016)
Art. 1 – art. 12

 

În M. Of. nr. 857 din 27 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 775/2016 privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. 1 din H.G. nr. 775/2016

Art. 1 prevede faptul că în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se organizează și funcționează structura responsabilă cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, în vederea îndeplinirii responsabilităților prevăzute la art. 19 din O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

Art. 2 din H.G. nr. 775/2016

Art. 2 dispune faptul că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor asigură derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor prin Direcția de soluționare alternativă a litigiilor, structură fără personalitate juridică, denumită în continuare Direcția SAL.

Art. 3 din H.G. nr. 775/2016

Art. 3 stabilește faptul că Direcția SAL este o structură imparțială, ce își desfășoară activitatea independent de activitățile de supraveghere și control al pieței.

Conducerea Direcției SAL este asigurată de un director, numit în condițiile legii, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în subordinea directă a secretarului general.

Instrumentarea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Direcției SAL este asigurată de consilieri.

Personalul Direcției SAL are statut de personal contractual.

De asemenea, Direcția SAL este sprijinită în activitatea sa de un secretariat.

Art. 4 din H.G. nr. 775/2016

Art. 4 prevede faptul că consilierii Direcției SAL își desfășoară activitatea în cadrul aparatului central al Direcției SAL și, după caz, al structurilor subordonate.

Art. 5 din H.G. nr. 775/2016

Art. 5 dispune faptul că structura organizatorică detaliată a Direcției SAL, statul de funcții, precum și fișele de post se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 6 din H.G. nr. 775/2016

Art. 6 stabilește faptul că Direcția SAL este competentă să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere, inclusiv litigiile reglementate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii, în sectoarele de activitate în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este competentă.

În calitate de autoritate complementară, potrivit prevederilor art. 20 din O.G. nr. 38/2015, Direcția SAL este competentă să soluționeze alternativ litigii în toate sectoarele de activitate ce intră în domeniul de aplicare al acesteia.

Art. 7 din H.G. nr. 775/2016

Art. 7 dispune faptul că Direcția SAL are următoarele atribuții principale:

a) pune la dispoziția persoanelor interesate informațiile referitoare la procedurile SAL prin intermediul site-ului sau pe un suport durabil, la cererea părților;
b) permite consumatorilor prezentarea reclamației și a documentelor justificative online, precum și în scris, pe suport hârtie sau, după caz, pe alt suport durabil, în limba română sau engleză;
c) facilitează părților schimbul de informații și înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poștă, după caz;
d) cooperează cu alte entități SAL în vederea soluționării alternative a litigiilor transfrontaliere;
e) efectuează schimburi periodice de bune practici cu alte entități SAL, în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor transfrontaliere și a celor naționale;
f) cooperează cu autoritățile naționale însărcinate cu supravegherea respectării legislației privind protecția consumatorilor;
g) transmite autorității competente orice informații solicitate;
h) întocmește anual un raport de activitate pe care îl publică pe site, prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate sau pe un suport durabil, la cerere;
i) asistă părțile, la cerere, în alegerea procedurii SAL.

Art. 8 din H.G. nr. 775/2016

Art. 8 dispune faptul că directorul Direcției SAL trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu intervină în soluționarea alternativă a niciunui litigiu aflat în responsabilitatea consilierilor;
b) să nu accepte niciun fel de instrucțiuni din partea niciunei persoane fizice sau juridice cu privire la litigiile aflate în soluționarea Direcției SAL;
c) să dispună de o bună înțelegere a legislației din domeniul protecției consumatorilor;
d) să comunice șefului ierarhic superior, fără întârziere, orice circumstanță care îi poate afecta sau poate fi considerată ca afectându-i activitatea.

Principalele atribuții ale directorului Direcției SAL sunt:

a) reprezintă Direcția SAL în relația cu terții;
b) întocmește, cu sprijinul secretariatului Direcției SAL, rapoartele anuale privind litigiile naționale și litigiile transfrontaliere primite de Direcția SAL;
c) solicită publicarea rapoartelor anuale pe site și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate și, la cerere, pe suport durabil;
d) întocmește rapoarte și informează periodic conducerea ierarhic superioară cu privire la activitatea desfășurată;
e) întocmește, cu sprijinul secretariatului Direcției SAL, și transmite autorității competente informațiile solicitate de aceasta;
f) activitatea este desfășurată independent de activitățile de supravegherea pieței;
g) asigură procurarea de documentație străină, reglementări, jurisprudență și doctrină referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor, în vederea sprijinirii formării profesionale a consilierilor;
h) organizează dezbateri referitoare la problemele deosebite întâlnite de consilierii Direcției SAL în cursul soluționării alternative a litigiilor și emite opinii.

Prin fișa postului se pot stabili, după caz, și alte atribuții, conform reglementărilor legale aplicabile în domeniu.

Art. 9 din H.G. nr. 775/2016

Art. 9 stabilește faptul că poate instrumenta proceduri de soluționare alternativă a litigiilor persoana fizică prevăzută la art. 3 alin. (3), care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate de exercițiu;
b) este cetățean român;
c) are studii superioare juridice sau economice recunoscute;
d) dovedește o bună înțelegere și cunoaștere a legislației din domeniul protecției consumatorilor.

De asemenea, principalele atribuții ale consilierilor Direcției SAL sunt:

a) asistă părțile, la cerere, în alegerea procedurii SAL;
b) analizează reclamațiile consumatorilor și se pronunță cu privire la acceptarea sau refuzul instrumentării litigiului;
c) soluționează reclamațiile consumatorilor conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 și regulilor de procedură;
d) îl informează pe directorul Direcției SAL cu privire la problemele deosebite ivite în cursul soluționării alternative a litigiilor.

În fine, consilierii Direcției SAL îl informează fără întârziere pe directorul Direcției SAL cu privire la orice eveniment care le poate afecta ori poate fi considerat ca afectându-le independența și imparțialitatea sau care poate da naștere unui conflict de interese cu oricare dintre părțile litigiului pe care trebuie să îl soluționeze alternativ.

Art. 10 din H.G. nr. 775/2016

Art. 10 dispune faptul că examinarea și soluționarea litigiilor cu care a fost sesizată Direcția SAL se realizează, după caz, de unul sau mai mulți consilieri ai Direcției SAL, în funcție de complexitatea cazului, potrivit dispoziției directorului Direcției SAL.

Art. 11 din H.G. nr. 775/2016

Art. 11 prevede faptul că principalele atribuții ale secretariatului Direcției SAL sunt:

a) primirea, înregistrarea și arhivarea reclamațiilor consumatorilor;
b) accesarea platformei de soluționare online a litigiilor în vederea verificării reclamațiilor primite și a înregistrării acestora;
c) întocmirea registrului de evidență care să cuprindă date referitoare la primirea, instrumentarea și soluționarea reclamațiilor;
d) actualizarea informațiilor de pe site;
e) întocmirea rapoartelor anuale.

Art. 12 din H.G. nr. 775/2016

Art. 12 dispune faptul că salarizarea personalului Direcției SAL se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.

Angajarea personalului se face pe bază de concurs, în condițiile legii.

Art. 13 din H.G. nr. 775/2016

Art. 13 stabilește faptul că Direcția SAL se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri și proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecție a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor.

 

Organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC (H.G. nr. 775/2016) was last modified: octombrie 31st, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter