Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) – înfiinţare, organizare şi funcţionare (O.U.G. nr. 13/2015)

1 iun. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7457

Despre

  • M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015
  • O.U.G. nr. 13/2015
  • Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANAP

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANAP
(M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015)
Cap. I: („Dispoziții generale”)
Cap. II: („Obiective și atribuții”)
Cap. III: („Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP”)
Cap. IV: („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– obligația Guvernului Românei de a îndeplini condiționalitatea orizontală ex-ante privind reforma în domeniul achizițiilor publice din Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014;

– faptul că luarea acestor măsuri pentru reforma și dezvoltarea sistemului achizițiilor publice conform angajamentelor asumate de România în contextul elaborării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, disfuncționalitățile generate de neimplementarea acestor măsuri să conducă la neaprobarea și/sau suspendarea programelor operaționale finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 și astfel să fie aduse prejudicii grave eficacității și eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice.

– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

– faptul că absența unei coordonări susținute și eficiente în domeniul achizițiilor publice poate prezenta riscuri în ceea ce privește suspendarea plăților la nivel orizontal până la finalizarea unor acțiuni menite să ducă la o reformă sistemică.

 

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei ordonanțe de urgență:

Cap. I: („Dispoziții generale”)

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

(2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare UCVAP, și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(3) ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).

(4) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și la nivel teritorial”.

 

Cap. II: („Obiective și atribuții”)

Potrivit art. 2, principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Art. 3 prevede atribuțiile pe care le are ANAP în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, și anume:

a) elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană;

b) elaborarea politicilor și a legislației în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană și asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de inițiativă legislativă;

c) consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu;

d) controlul modului în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică și de concesiune de lucrări publice și de servicii;

e) monitorizarea și supervizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România;

f) inițierea și susținerea politicilor și acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice;

g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizițiilor publice.

 

Cap. III: („Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP”)

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) [Ministrul numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea ministerului] din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (M. Of. nr. 164 din 2 aprilie 2001; cu modif. și compl. ult.), ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

(2) În activitatea sa președintele este ajutat de un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.

(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, președintele ANAP emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) ministrul finanțelor publice asigură coordonarea activității desfășurate de către ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(3) Personalul ANAP este constituit din funcționari publici și/sau, după caz, din personal contractual.

(4) ANAP se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sunt părți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

(5) Pentru funcționarea ANAP la nivel central se va transmite în folosința acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(6) Funcționarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfășoară în cadrul imobilelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice”.

 

Cap. IV: („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Art. 6 dispune:

„(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP și Ministerul Finanțelor Publice, ANAP și Secretariatul General al Guvernului și între ANAP și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), execuția bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în condițiile legii.

(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2015, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea «ANRMAP» se înlocuiește cu denumirea «ANAP».

(5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările următoare, și al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma «UCVAP/compartimente de verificare a achizițiilor publice» se înlocuiește cu denumirea «ANAP»”.

Art. 7 alin. (1) prevede faptul că până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli necesare funcționării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau.

La alineatul următor, dispune faptul că se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului General al Guvernului.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute anterior și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

Art. 8 la primul alineat prevede faptul că încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică a ANAP, precum și stabilirea, în condițiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituții publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Potrivit celui de-al doilea alineat, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice sau din instituțiile subordonate acestuia în cazul în care nu exista funcție similară.

Conform art. 9, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), se abrogă:

a) O.U.G. nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (M. Of. nr. 572 din 4 iulie 2005; cu modif. ult.) aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006.

b) H.G. nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (M. Of. nr. 395 din 12 iunie 2007; cu modif. și compl. ult.);

c) art. 14 din O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (M. Of. nr. 270 din 23 aprilie 2007; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) – înființare, organizare și funcționare (O.U.G. nr. 13/2015) was last modified: iunie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter