Acordarea unor facilităţi fiscale (O.U.G. nr. 44/2015)

23 Oct 2015
3 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 5 (3 votes, average: 3,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4631

Despre

  • M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015
  • O.U.G. nr. 44/2015
  • Acordarea unor facilităţi fiscale

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ Sumar
O.U.G. nr. 44/2015
(M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
Art. 1-16

 

În M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere interesul general de susținere a creșterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate și care nu au fost în măsură să acceseze o eșalonare la plata obligațiilor fiscale restante.

De asemenea, prin O.U.G. nr. 44/2015 s-a propus instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic și, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

De asemenea, s-a avut în vedere prevenirea acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat și pentru a evita un comportament de întârziere intenționată a îndeplinirii obligațiilor de plată la termen de către contribuabilii susceptibili de a beneficia de măsurile propuse prin respectivul act normativ.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei ordonanțe:

 

Art. 1 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 1 la primul alineat prevede faptul că penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de ANAF, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a penalităților de întârziere și a cotei de 54,2% din dobânzi, denumită în continuare cerere de anulare a accesoriilor

e) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit alineatului următor, în scopul acordării anulării, pentru cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) și c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (32) din Codul de procedură fiscală.

Art. 2 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 2 stabilește următoarele:

„(1) Penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) toate obligațiile de plată principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru cota de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale individualizate în declarația rectificativă sau, după caz, aferente obligaților de plată rezultate din corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată”.

Art. 3 O.U.G. nr. 44/2015

Conform art. 3, penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și stinse până la această dată, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) penalitățile de întârziere și dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;

c) este îndeplinită condiția prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

Art. 4 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 4 la primul alineat dispunea faptul că penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit alineatului următor, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 5 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanțe de urgență pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere, precum și a cotei de 54,2% din dobânzi;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 8.

(4) Decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere, precum și a cotei de 54,2% din dobânzi își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor”.

Art. 6 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 6 prevede la primul alineat faptul că prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

Conform alineatului următor, prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență și data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Art. 7 O.U.G. nr. 44/2015

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Prin obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înțelege:

a) obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) diferențele de obligații de plată principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(2) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

a) obligațiile de plată pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal”.

Acordarea unor facilități fiscale (O.U.G. nr. 44/2015) was last modified: octombrie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter