O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – modificări (O.G. nr. 40/2015)

2 Sep 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4741

Despre

  • M. Of. nr. 655 din 31 august 2015
  • O.G. nr. 40/2015
  • Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 9/2013
(M. Of. nr. nr. 119 din 4 martie 2013; cu modif. ult.)
O.G. nr. 40/2015
(M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
introduce: art. 4 lit. e)
modifică: art. 12, art. 15

 

În M. Of. nr. 655 din 31 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. nr. 119 din 4 martie 2013; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014 (M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 9/2013 prin O.G. nr. 40/2015:

 

Art. 4 lit. e) O.U.G. nr. 9/2013 (modificată prin O.G. nr. 40/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. e) prevede: „Obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel: (…) e) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 12”.

 

Art. 12 O.U.G. nr. 9/2013 (modificată prin O.G. nr. 40/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 la primul alineat prevedea faptul că în cazul în care taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferența de sumă plătită, numai către titularul obligației de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Calculul diferenței de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanță de urgență, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.

Potrivit alineatului următor, cuantumul sumei rezultate ca diferență dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripție prevăzut de O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripție prevăzut de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și data restituirii acesteia se achită către persoana prevăzută la alin. (1), potrivit prevederilor art. 117 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranșelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent.

(3) Cererile de restituire ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se soluționează în conformitate cu prevederile art. 70 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în termen de maximum 10 zile de la emitere.

(4) Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul nesoluționării cererii de restituire în termenul prevăzut la alin. (3), persoana interesată poate face contestație în condițiile titlului IX din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care trebuia soluționată cererea de restituire.

(5) Organul competent, prevăzut la art. 209 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, soluționează contestația în termenul prevăzut la art. 70 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului.

(6) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Sumele prevăzute la alin. (1), precum și dobânzile calculate până la data plății integrale se actualizează cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică la data emiterii deciziei de restituire.

(8) Procedura de efectuare a plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire”.

 

Art. 15 O.U.G. nr. 9/2013 (modificată prin O.G. nr. 40/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 la primul alineat dispunea faptul că în vederea stimulării achiziționării de vehicule noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit în continuare ecotichet.

La alineatul următor stabilea faptul că ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei și se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum și metodologia de finanțare se stabilesc prin Ghid de finanțare a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 prevede: „(1) În vederea stimulării achiziționării de vehicule nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ – teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, aparținând categoriilor de folosință M1 și N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, beneficiază de un tichet, pentru fiecare autovehicul achiziționat, denumit în continuare ecotichet.

(2) Ecotichetul se suportă din bugetul Fondului pentru mediu și are o valoare de 20.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric și o valoare de 5.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.

(3) Criteriile de eligibilitate, modalitatea de utilizare, precum și metodologia de finanțare se stabilesc prin Ghidul de finanțare a programului aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului”.

 

Alte prevederi ale O.G. nr. 40/2015

Potrivit art. II, dreptul contribuabililor prevăzut la art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta ordonanță, de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa.

Art. III prevede faptul că Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de efectuare a plății sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale, prevăzut la art. 12 alin. (8) din O.U.G. nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum a fost modificat prin respectiva ordonanță, va fi emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe.

 

O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – modificări (O.G. nr. 40/2015) was last modified: septembrie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter