Post vacant de consilier, clasa I, gradul superior în cadrul Ministerului Justiției (termen-limită: 9 ianuarie 2016)

20 Dec 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3114

Post vacant de consilier, clasa I, gradul superior în cadrul Ministerului Justiției (termen-limită: 9 ianuarie 2016)

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ministerul Justiției organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului propriu, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Direcția resurse umane – Serviciul resurse umane.

Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 19 ianuarie 2017, la sediul Ministerului Justiției din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, începând cu ora 11.00, și interviul – în aceeași locație, data și ora exactă urmând să fie afișate la sediul Ministerului Justiției, precum și pe site-ul instituției, după susținerea probei scrise.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, potrivit dispozițiilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) formularul de înscriere completat;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, la literele b, c și d, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere, precum și modelul de adeverință de vechime în muncă și / sau în specialitatea studiilor – formatul standard aprobat prin Ordinul Președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs sau poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justiției www.just.ro, secțiunea „Posturi vacante”.

Candidații sunt rugați să acorde atenție dispozițiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conținutului, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, cât și al formei cerute actului (original / copie legalizată / copie, după caz).

De asemenea, candidații urmează să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea expusă în prezentul anunț.

 Condiții de participare la concurs

Generale: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile privind ocuparea funcțiilor publice, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs, prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. c) din același act normativ, respectiv:

„c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.”

Specifice:

–    Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe juridice;

–    Cunoștințe de operare calculator – nivel mediu dovedite prin prezentarea unui atestat / diploma / certificat privind cunoștințele de operare calculator;

Tematica și bibliografia de concurs

Tematica:

 • statutul funcționarilor publici;
 • codul de conduită a funcționarilor publici;
 • funcțiile și atribuțiile Ministerului Justiției;
 • organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;
 • atribuțiile Direcției resurse umane din Ministerul Justiției;
 • organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici;
 • evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;
 • drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor;
 • ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției;
 • organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției;
 • evaluarea activității profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției;
 • concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției;
 • organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual;

  Bibliografia:

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1473/C/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 663/C/2007;
 • Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 515/C/2007;
 • Regulamentul privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1419/C/2005
 • Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de 9 ianuarie 2017, la secretariatul Direcției resurse umane din Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, etaj 2, camera 6.

Pentru informații suplimentare – Direcția resurse umane – tel. 037.204.1182.

Documente relevante: Formular de înscriere | Model adeverință concurs | Consimțământ | Declarație pe propria răspundere cf. art. 54 din Legea 188  | Declarație lipsa antecedente penale | Declarație poliție politică | Estimare salarizare

Sursa informației

Post vacant de consilier, clasa I, gradul superior în cadrul Ministerului Justiției (termen-limită: 9 ianuarie 2016) was last modified: decembrie 20th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter