Procedurile de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat (OMAI/OMAPN/ODSRI/ODSRIE/ODSTS/ODSPP nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016)

25 mart. 2016
6 voturi, medie: 4,33 din 56 voturi, medie: 4,33 din 56 voturi, medie: 4,33 din 56 voturi, medie: 4,33 din 56 voturi, medie: 4,33 din 5 (6 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 20649

Despre

  • M. Of. nr. 214 din 23 martie 2016
  • Ordin MAI nr. 31/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
OMAI/OMAPN/ODSRI/ODSRIE/ODSTS/ODSPP nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016
(M. Of. nr. 214 din 23 martie 2016)
– Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 1
– Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 2

 

În M. Of. nr. 213 din data de 23 martie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecției și Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 (M. Of. nr. 214 din 23 martie 2016) pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile privind procedura de recalculare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 1 (Procedură).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din Procedură

Art. 1 dispune faptul că respectiva procedură stabilește modul de recalculare a pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; cu modif. și compl. ult.

Art. 2 din Procedură

Art. 2 prevede faptul că recalcularea pensiilor militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, înființate în condițiile Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii, precum și a datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituțiilor publice de apărare națională, ordine publică și securitate națională sau de beneficiarii pensiilor militare.

Art. 3 din Procedură

Art. 3 dispune faptul că recalcularea pensiilor militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:

a) vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;

b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 și 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 din aceeași lege;

c) situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate în situația, în care beneficiarul nu își exprimă opțiunea, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, care constituie baza de calcul;

d) gradul de invaliditate și cauza invalidității;

e) numărul de urmași înscriși la pensie;

f) Semnul Onorific în Serviciul Patriei sau similare deținute.

Art. 4 din Procedură

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) În vederea stabilirii bazei de calcul, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații comunică beneficiarilor, prin intermediul taloanelor de plată a pensiilor, necesitatea alegerii celor 6 luni, consecutive, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Beneficiarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care aleg cele 6 luni consecutive, pe care o depun/transmit la casa de pensii sectorială competentă, în interiorul termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la 30 iunie 2016.

(3) Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații transmit în copie cererile prevăzute la alin. (2) și solicită eliberarea situației soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază necesară recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, la unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu;

b) pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informații, la unitatea militară care a eliberat adeverințele de venit.

(4) În situația în care, din documentele aflate în gestiunea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, nu poate fi identificată unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu, se solicită, în scris, de la Direcția generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să stabilească unitatea la care se transmite cererea respectivă.

(5) În situația în care, pentru perioada aleasă de titular, unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu nu deține date privind veniturile realizate ori beneficiarul a realizat venituri la mai multe unități, unitatea va proceda la identificarea instituțiilor și va solicita acestora datele privind soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În baza solicitărilor formulate, structurile financiar-contabile din unitățile menționate la alin. (3) lit. a) și b) sau, după caz, la alin. (4) și (5) întocmesc situațiile cu soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în două exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b la prezenta procedură, în termen de maximum 12 luni de la data înregistrării solicitărilor, astfel:

a) exemplarul nr. 1 se transmite la casa de pensii sectorială în a cărei evidență se află pensionarul militar, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2;

b) exemplarul nr. 2 – se păstrează la structura emitentă.

Art. 5 din Procedură

Art. 5 stabilește faptul că în vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 3 lit. c), Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale informează beneficiarii drepturilor de pensie deschise potrivit legislației în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016 cu privire la posibilitatea alegerii perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate.

În continuare, este prevăzut faptul că informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin afișare pe site sau prin înscriere pe primul talon de pensie emis după data intrării în vigoare a respectivei proceduri.

Alineatul al treilea stabilește faptul că beneficiarii prevăzuți la alin. (1), tutorele sau curatorul acestora, persoana căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, sau mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, depun/transmit, până la data de 30 iunie 2016, la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care își exprimă opțiunea cu privire la perioada celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.

Al patrulea alineat prevede: „Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale transmite cererea prevăzută la alin. (3) în termen de 10 zile de la data primirii acesteia, în fotocopie și/sau scanată prin Sistemul Militar Electronic Criptat, la centrul militar zonal/județean/de sector competent, în funcție de domiciliul persoanei îndreptățite, iar în cazul beneficiarilor proveniți din celelalte instituții din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, la structurile centrale de management resurse umane”.

Alineatul al cincilea prevede faptul că centrul militar zonal/județean/de sector transmite, în termen de 5 zile de la data primirii cererii, Serviciului Istoric al Armatei datele personale ale militarului și unitățile militare în cadrul cărora acesta și-a desfășurat activitatea pe parcursul celor 6 luni alese în scopul identificării soldelor lunare brute.

Alineatul al șaselea dispune faptul că în raport cu datele prevăzute la alin. (5), Serviciul Istoric al Armatei identifică unitățile militare deținătoare de arhivă care au în păstrare statele de plată corespunzătoare și solicită acestora, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării, datele privind soldele lunare brute ale militarilor în cauză.

Cel de-al șaptelea alineat prevede faptul că în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării, unitățile militare deținătoare de arhivă transmit datele prevăzute la alin. (6) la centrul militar zonal/județean/de sector prevăzut la alin. (4).

Penultimul alineat dispune faptul că centrul militar zonal/județean/de sector, sau, după caz, structurile desemnate din celelalte instituții din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, actualizează soldele lunare brute, astfel cum sunt prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, în condițiile respectivei proceduri.

În fine, este prevăzut faptul că în termen de maximum 12 luni de la data primirii documentelor de la unitățile militare deținătoare de arhivă, centrul militar zonal/județean/de sector, respectiv structurile desemnate din celelalte instituții din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională trimit baza de calcul stabilită potrivit art. 3 lit. c) la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2.

Art. 6 din Procedură

Art. 6 stabilește: „corespondența dintre instituțiile din sistemul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale se poartă cu structurile centrale de management resurse umane, respectiv Direcția personal și mobilizare din cadrul Statului Major General în cazul Ministerului Apărării Naționale”.

Art. 7 din Procedură

Art. 7 dispune faptul că în cazul în care titularul pensiei nu depune/transmite cererea prevăzută la anexa nr. 1a la prezenta procedură, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, casele de pensii sectoriale solicită eliberarea situației prevăzute la art. 3 lit. c) pentru ultimele 6 luni de activitate, urmând procedura prevăzută la art. 4 și 5, după caz.

Procedurile de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat (OMAI/OMAPN/ODSRI/ODSRIE/ODSTS/ODSPP nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016) was last modified: martie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter