Punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de performanță (Ordinul Consiliului Concurenței nr. 1267/2017)

27 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 292

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OCC nr. 1267/2017
(M. Of. nr. 1012 din 20 decembrie 2017)
În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul privind acordarea indemnizațiilor de performanță, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 1012 din 20 decembrie 2017, a fost publicat OCC nr. 1267/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de performanță.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Conform art. 1, în urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul privind acordarea indemnizațiilor de performanță, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Potrivit art. 2, compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor respectivului ordin.

Redăm în continuare prevederile Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de performanță.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectivul regulament stabilește criteriile și procedura referitoare la modalitatea de acordare a indemnizației de performanță, prevăzută la art. 31 alin. (6) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2 stabilește faptul că în sensul respectivului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) indemnizație de performanță – recompensă financiară de care poate beneficia personalul Consiliului Concurenței pentru obținerea unor rezultate profesionale deosebite;

b) criterii de performanță – standardele care evaluează nivelul performanței profesionale;

c) caracteristici/rezultate ale activității angajatului – rezultate, indicatori, competențe, comportamente pe baza cărora sunt evaluate performanțele profesionale.

Art. 3 dispune faptul că indemnizația de performanță are un caracter nepermanent, fiind acordată o singură dată pe an, în condițiile legii și ale respectivului regulament, pe baza rezultatelor profesionale obținute în anul anterior.

Indemnizația de performanță nu reprezintă premiul de excelență reglementat de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind stabilită și acordată potrivit prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

Art. 4 stabilește faptul că finanțarea indemnizațiilor de performanță se face, conform prevederilor art. 31 alin. (5) lit. c) din lege, din veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenței, în condițiile legii.

În art. 5 se prevede faptul că sunt eligibili pentru a beneficia de indemnizația de performanță angajații care au obținut o notă peste media notelor obținute la nivelul instituției, la evaluarea anuală a performanțelor profesionale din anul anterior celui în care se acordă indemnizația de performanță.

În mod excepțional, în baza unei motivări corespunzătoare a situației de excepție, pot fi eligibili și angajați care nu au obținut o notă peste media notelor obținute la nivelul instituției.

Nu pot beneficia de indemnizație de performanță:

a) persoanele care, în anul de referință, au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) persoanele care ocupă o funcție de grad profesional debutant.

Art. 6 dispune că în funcție de nivelul performanței profesionale stabilit potrivit criteriilor prevăzute de respectivul regulament se pot acorda, în condițiile legii, următoarele tipuri de indemnizații:

a) indemnizație de performanță de tip 1, în cuantum de un venit mediu lunar brut, calculat ca medie a veniturilor obținute în anul anterior celui în care se acordă indemnizația de performanță;

b) indemnizație de performanță de tip 2, în cuantum de două venituri medii lunare brute.

În mod excepțional, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenței, directorul general și secretarul general, poate suplimenta indemnizația de tip 2 cu valoarea unui venit mediu lunar brut, pentru recompensarea angajaților care au avut contribuții de excepție și cu impact deosebit asupra performanței, progresului și/sau reputației instituției.

Pentru stabilirea venitului mediu lunar brut prevăzut mai sus nu se ia în calcul indemnizația de performanță acordată în anul anterior.

În situația în care prin dispoziții ale organelor de control se constată abateri de la legalitatea și regularitatea acordării indemnizațiilor de performanță și se dispune recuperarea acestora, persoanele beneficiare sunt obligate la rambursarea valorii nete a indemnizațiilor de performanță primite.

Cap. II („Procedura de acordare a indemnizațiilor de performanță”)

În art. 7 se prevede faptul că din fondul constituit pentru indemnizațiile de performanță, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenței, directorul general și secretarul general, distribuie, procentual, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenței sumele ce vor fi destinate indemnizațiilor de performanță pentru funcțiile de execuție din cadrul acestora, în funcție de performanțele instituției și contribuția respectivelor structuri la îndeplinirea obiectivelor instituției.

Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenței, directorul general și secretarul general, stabilește, pe baza criteriilor de performanță prevăzute de respectivul regulament și în funcție de modalitatea și gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acțiuni, persoanele și cuantumul indemnizațiilor de performanță ce vor fi acordate angajaților cu funcții de conducere.

Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenței, stabilește, pe baza criteriilor de performanță prevăzute de respectivul regulament și în funcție de modalitatea și gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acțiuni, acordarea indemnizației de performanță și nivelul acesteia pentru directorul general, secretarul general și secretarul general adjunct.

Conform art. 8, conducătorii direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenței propun, pe baza criteriilor de performanță prevăzute de respectivul regulament, persoanele și tipul indemnizațiilor de performanță ce pot fi acordate angajaților din subordine, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) și b) și cu încadrarea în bugetele alocate conform prevederilor art. 7.

Propunerile directorilor vor fi înaintate ordonatorului principal de credite în vederea aprobării și emiterii actului administrativ de acordare a indemnizațiilor de performanță.

Art. 9 stabilește faptul că persoanele cu atribuții în întocmirea propunerilor privind acordarea indemnizației de performanță și nivelul acesteia, prevăzute la art. 7 și 8, vor justifica respectivele propuneri pe baza criteriilor de performanță stabilite de respectivul regulament.

Potrivit art. 10, în termen de 30 de zile de la data emiterii actului administrativ de acordare a indemnizațiilor de performanță, directorii, șefii de servicii, coordonatorii de compartimente, după caz, vor aduce la cunoștința angajaților Consiliului Concurenței numele persoanelor recompensate și tipul indemnizațiilor de performanță acordate în cadrul compartimentului/serviciului/direcției.

Cap. III („Criterii de performanță”)

Conform art. 11, criteriile de performanță pe baza cărora se acordă indemnizațiile de performanță sunt următoarele:

a) contribuție semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituției/realizarea unor lucrări cu impact semnificativ;

b) dezvoltarea proceselor, a instrumentelor și a proiectelor/procedurilor cu efect în creșterea calității activităților derulate sau cu caracter de noutate;

c) proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare și diseminare a activității derulate;

d) promptitudine în reacție și capacitate de a găsi rapid soluții eficiente.

Criteriile de performanță prevăzute mai sus nu sunt cumulative în determinarea performanței unui angajat.

Potrivit art. 12, criteriul de performanță „Contribuție semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituției/Realizarea unor lucrări cu impact semnificativ” are în vedere rezultatele de impact pe care le-au avut angajații în derularea activității Consiliului Concurenței care s-au concretizat în consolidarea politicii de concurență, a politicilor în domeniul ajutorului de stat, concurenței neloiale, supravegherii din domeniul feroviar și creșterea capacității instituționale a organizației.

Evaluarea acestui criteriu se face în funcție de următoarele caracteristici/rezultate ale activității angajatului nominalizat pentru indemnizația de performanță, în funcție de domeniul de activitate în care activează:

a) grad ridicat de încărcare (investigații, analize, plângeri, operațiuni de concentrare economică, metodologii, sinteze, consultanță, opinii, puncte de vedere, avize, sesizări, proiecte, inspecții etc.);

b) anchete sectoriale care vizează cunoștințe complexe legate atât de sector, cât și de tehnicile analitice utilizate, la care contribuția personală este semnificativă;

c) identificarea și folosirea studiilor, jurisprudenței europene, analizelor în fundamentarea cazurilor/spețelor;

d) depunerea unor eforturi considerabile în colectarea și administrarea probelor pentru dovedirea unor încălcări, în cazuri de complexitate ridicată (eventual care s-au soldat cu amenzi pentru nefurnizarea informațiilor și/sau refuzul de a se supune inspecției);

e) complexitatea activității desfășurate (număr mare de părți implicate; piețe relevante multiple și/sau complexe; reglementări complexe; probarea mai multor practici în aceeași investigație; sector economic de interes din perspectivă concurențială; propunere și implementare de angajamente la concentrări; remediile găsite la cazurile cu nocivitatea practicii ridicată – efecte pozitive ale intervenției în piața analizată; perioadă mare a faptelor analizate; monitorizare cazuri cu angajamente; cazuri supuse atenției Comisiei Europene; cazuri de interes național; folosirea unor cunoștințe avansate de analiză economică sau de IT; analiza, prelucrarea și interpretarea unui volum mare de informații; studiul unor mecanisme de piață complexe; utilizarea de metode și tehnici cantitative avansate etc.);

f) realizarea de studii de impact;

g) contribuție la soluționarea unor cazuri instrumentate la nivel european;

h) formularea și susținerea poziției oficiale a României/Consiliului Concurenței privind modificarea legislației europene sau transpunerea în legislația națională;

i) procent de soluții favorabile/nefavorabile în instanță, apreciat prin prisma complexității cazului;

j) argumentele din apărările formulate reținute de instanțele de judecată în hotărârile pronunțate;

k) derulare de proiecte și/sau sarcini cu grad mare de responsabilitate și impact financiar;

l) soluția oferită prin consultanță/activități de suport și validare aduce plus valoare cazului;

m) contribuție deosebită la reprezentarea și menținerea poziției și statutului instituției la nivel extern și intern (schimb de experiență, diseminare de bune practici, formulare de poziție, inițiere și menținere relații bilaterale și multilaterale, documente de sinteză etc.).

Conform art. 13, criteriul de performanță „Dezvoltarea proceselor, a instrumentelor și a proiectelor/procedurilor cu efect în creșterea calității activităților derulate sau cu caracter de noutate” are în vedere gradul de inovare și dezvoltare din cadrul activității angajaților Consiliului Concurenței concretizat în creșterea calității rezultatelor obținute de instituție, dezvoltarea instrumentelor de analiză și investigație folosite în activitatea curentă și eficientizarea proceselor derulate.

Evaluarea acestui criteriu se face în funcție de următoarele caracteristici/rezultate ale activității angajatului nominalizat pentru indemnizația de performanță, în funcție de domeniul de activitate în care activează:

a) studii cu relevanță în monitorizarea unor piețe/măsuri de sprijin, determinarea comportamentului întreprinderilor dintr-o piață, tendințele de concentrare etc.;

b) proiecte care îmbunătățesc baza de date a instituției și pot fi valorificate în activitatea de detectare a practicilor anticoncurențiale/monitorizare piețe/eficientizarea folosirii resurselor etc.;

c) metodologii/ghiduri care pot folosi în activitatea curentă sau contribuția la elaborarea unor astfel de documente în cazul grupurilor de lucru constituite la nivel național pe o anumită problematică;

d) optimizarea unor formulare/documente/procese;

e) implementarea de instrumente de investigare noi;

f) automatizarea de procese;

g) utilizarea unor resurse de obținere a informațiilor care excedează practicii obișnuite;

h) implementarea de tehnici noi/inovative de depistare a practicilor anticoncurențiale;

i) identificarea unor soluții noi în abordarea unor cazuri/instrumente de monitorizare a unor piețe;

j) gradul în care au fost preluate observațiile formulate față de o anumită problemă supusă atenției sau față de un raport și motivația pentru care au fost sau nu preluate.

Conform art. 14, criteriul de performanță „Proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare și diseminare a activității derulate” are în vedere capacitatea de conlucrare și inițiativă în activitatea derulată de angajații Consiliului Concurenței concretizată în dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe diseminarea cunoștințelor, asumarea de responsabilități și dezvoltare profesională.

Evaluarea acestui criteriu se face în funcție de următoarele caracteristici/rezultate ale activității angajatului nominalizat pentru indemnizația de performanță, în funcție de domeniul de activitate în care activează:

a) participări, prin realizarea și susținerea de prezentări, în cadrul unor activități interne/externe;

b) inițiativă în dezvoltarea de proiecte interdepartamentale;

c) contribuții/articole în publicații de specialitate;

d) colaborare susținută și eficientă cu alte autorități (organe de cercetare penală, autorități de reglementare, ministere etc.);

e) inițiative concretizate în acțiuni finalizate cu aplicabilitate în activitatea curentă, pentru eficientizarea acesteia;

f) prezentarea/susținerea de seminare interdepartamentale;

g) preluarea în analizele proprii a rezultatelor, metodologiilor dezvoltate la nivelul altor direcții din cadrul Consiliului Concurenței sau de către alte organisme relevante pentru activitatea instituției;

h) participarea regulată la cursuri, seminare interne și externe pentru dezvoltarea continuă a cunoștințelor profesionale, a abilităților și expertizei profesionale în domeniul aferent activității sale;

i) feedback pozitiv: prestația angajatului este apreciată de către terții cu care interacționează în cadrul activităților desfășurate (alte direcții din cadrul Consiliului Concurenței, ministere, primării, companii, Comisia Europeană etc.);

j) participarea activă în grupuri de peer review (contribuție efectivă, identificare corectă a problemelor).

Potrivit art. 15, criteriul de performanță „Promptitudine în reacție și capacitate de a găsi rapid soluții eficiente” are în vedere aprecierea abordărilor analitice, a raționamentelor logice și evaluarea corectă a riscurilor în situații de criză sau în situații în care varianta optimă nu este evidentă, concretizate în luarea unor decizii rapide cu rezultate favorabile instituției.

Evaluarea acestui criteriu se face în funcție de următoarele caracteristici/rezultate ale activității angajatului nominalizat pentru indemnizația de performanță, în funcție de domeniul de activitate în care activează:

a) a depășit cu succes situațiile de criză apărute în relațiile cu alte autorități naționale/europene, întreprinderi, avocați, mass- media etc.;

b) poate elabora un document de sinteză relevant solicitării formulate, în termen scurt;

c) identifică ușor cele mai potrivite surse de informații relevante pentru o anumită speță și folosește eficient datele pentru a-și argumenta punctul de vedere;

d) face parte frecvent din colectivele de soluționare a unor probleme complexe de serviciu. Este un membru de bază al echipei din care face parte;

e) identifică încă de la început, în mod corect, problemele dintr-un/dintr-o caz/speță invocate în apărări și răspunde acestora în termen;

f) finalizează corect lucrările alocate, în mod frecvent înainte de termenele-limită;

g) gestionează cu succes situațiile cu caracter urgent/cu risc ridicat pentru instituție;

h) stabilește direcții de acțiune adecvate;

i) decide corect/eficient, în timp scurt și pe baza unor informații incomplete, dacă este cazul;

j) are un grad ridicat de autonomie în rezolvarea sarcinilor, nefiind impusă o coordonare constantă din partea șefului ierarhic.

Punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de performanță (Ordinul Consiliului Concurenței nr. 1267/2017) was last modified: decembrie 22nd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter