Activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015)

4 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3279

Despre

  • M. Of. nr. 148 din 27 februarie 2015
  • Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015
  • Activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către A.S.F.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 148 din 27 februarie 2015, s-a publicat Regulamentul nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivului regulament:

Regulamentul nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Cap. I: „Dispoziții generale”

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit art. 1, respectivul regulament stabilește în baza unor reguli unitare cadrul procedural de desfășurare a activității de control de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în activitatea de control, în vederea asigurării unui caracter unitar tuturor acțiunilor întreprinse cu ocazia controlului desfășurat la nivelul entităților reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F.

Art. 2 prevede faptul că în conformitate cu prevederile art. 212 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F. desfășoară activități de control periodic și inopinat în vederea constatării modului de respectare a reglementărilor legale în vigoare de către entitățile reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în legislația specifică sectoarelor de supraveghere financiară.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații, cu excepția celor prevăzute la alin. (2):

a) activitate de control – totalitatea acțiunilor cu caracter periodic sau inopinat efectuate în scopul verificării activității/operațiunilor desfășurate de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F., ori determinate de apariția unor disfuncții sau sesizări în scopul verificării respectării reglementărilor legale în vigoare;

b) anchetă – metodă de desfășurare a activității de control, realizată la sediul A.S.F., care urmărește stabilirea împrejurărilor și a condițiilor în care entitățile menționate la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012 au efectuat unele operațiuni, în cazuri semnalate/identificate de încălcare a prevederilor legale specifice;

c) audiere – convocarea în baza unei decizii de audiere la sediul A.S.F. a persoanelor vizate pentru determinarea condițiilor și împrejurărilor în care a fost desfășurată o anumită activitate;

d) control inopinat – tip de control care constă în verificarea, de regulă la sediul entității, a uneia sau mai multor activități/operațiuni derulate într-o perioadă de timp determinată și a îndeplinirii de către aceasta a uneia sau mai multor obligații, conform legislației incidente sectorului de supraveghere financiară;

e) control periodic – tip de control, realizat cu o anumită ciclicitate, prin verificarea, la sediul entității, a activității/operațiunilor desfășurate pe o perioadă de timp determinată și a îndeplinirii de către aceasta a obligațiilor conform legislației incidente sectorului de supraveghere financiară;

f) control încrucișat – activitate de verificare la sediul entității sau al A.S.F. a înscrisurilor/operațiunilor unei entități în corelație cu înscrisurile/operațiunile unei alte entități; controlul încrucișat poate avea și caracter inopinat;

g) coordonatorul echipei de control – persoana care are atribuții specifice încredințate prin decizia de control semnată de președintele A.S.F.;

h) decizie de control – act administrativ adoptat la nivelul A.S.F. prin care se dispune controlul periodic sau inopinat;

i) echipă de control – persoanele desemnate prin decizie de control pentru efectuarea acțiunii de control;

j) entitate controlată – entități reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;

k) persoană vizată – persoana fizică și/sau juridică, directori indirect implicată în activitatea supusă supravegherii și controlului A.S.F.;

l) plan anual integrat de control – document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia se stabilește programarea anuală a controalelor periodice;

m) proces-verbal de control – document care cuprinde totalitatea aspectelor constatate ca urmare a desfășurării controlului periodic sau inopinat;

n) sectoare de supraveghere financiară – Sectorul instrumente și investiții financiare, Sectorul asigurări-reasigurări, Sectorul sistemului de pensii private;

o) sondaj – metodă de verificare a înscrisurilor, a datelor și a operațiunilor considerate ca reprezentative pentru ansamblul unei activități;

p) structură de control – componentă organizatorică din cadrul A.S.F. care are atribuții privind controlul periodic și inopinat”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Pentru exercitarea atribuției de control prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, în conformitate cu prerogativele stabilite prin lege, A.S.F. cooperează și face schimb de informații cu orice alte instituții, organisme și autorități din România, din state membre și din state terțe.

(2) A.S.F. poate decide ca în acțiunile de control la entitățile autorizate care desfășoară activități în alte state membre ale Uniunii Europene în baza dreptului de stabilire sau liberei circulații a serviciilor și a unor protocoale bilaterale să participe autoritățile competente din respectivele state, precum și autoritățile europene relevante pentru activitatea respectivelor entități, ESMA sau EIOPA, după caz.

(3) Consiliul A.S.F. aprobă acțiunile de control menționate la alin. (2), cu luarea în considerare a informațiilor rezultate în urma cooperării cu autoritățile competente din statele membre unde își desfășoară activitatea entitățile autorizate care vor face obiectul acțiunilor de control”.

 

Cap. II: „Funcțiile și atribuțiile structurilor de control”

Potrivit art. 5 activitatea de control este organizată procedural distinct pentru fiecare sector de supraveghere financiară, în funcție de particularitățile activităților desfășurate la nivelul acestora, și are ca rol principal prevenirea, identificarea, combaterea actelor și faptelor de încălcare a legislației și a eventualelor abateri comise în legătură cu activitățile specifice desfășurate de entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, cu aplicarea măsurilor/sancțiunilor ce se impun, după caz.

Art. 6 prevede faptul că A.S.F., în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și art. 212 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 93/2012, decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat, precum și asupra locului de desfășurare a verificărilor, în funcție de scopul, obiectivele și complexitatea activității investigate, în concordanță cu prevederile prezentului regulament și cu legislația specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere financiară.

Potrivit art. 7 în aplicarea prevederilor art. 5, structurile cu atribuții de control periodic și inopinat îndeplinesc următoarele funcții:

a) funcția de control, în scopul identificării actelor și faptelor de încălcare a legislației specifice aplicabile, rezultate din activitatea desfășurată de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F.;

b) funcția de monitorizare a adoptării măsurilor dispuse de către Consiliul A.S.F.

Art. 8 prevede atribuțiile principale ale structurilor de control care efectuează activități de control periodic și inopinat, pentru a realiza funcțiile prevăzute la art. 7. Potrivit art. 8 respectivele structuri au următoarele atribuții:

a) efectuează documentare care vizează entitatea ce va fi supusă controlului privind activitățile/operațiunile care au fost autorizate/supravegheate de către A.S.F.;

b) efectuează acțiuni de control la entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, inclusiv asupra persoanelor vizate;

c) verifică respectarea reglementărilor aplicabile entităților controlate/persoanelor vizate;

d) propun Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri și/sau sancțiuni cu privire la faptele constatate, în condițiile legii.

 

Cap. III: „Reguli generale privind activitatea de control și responsabilități”

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Controlul periodic se organizează și se desfășoară în baza unui plan anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F.

(2) Planul anual integrat de control se va întocmi în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, în baza analizei riscurilor pe care le poate induce entitatea ce va fi supusă controlului, având în vedere și termenul de prescripție a contravențiilor prevăzut în legislația specifică sectoarelor de supraveghere financiară”.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Ciclicitatea controlului periodic se determină ținând cont de perioada anterior controlată, natura și volumul activității entității, riscul și complexitatea produselor și serviciilor oferite de către aceasta, gradul de conformare observat anterior, elementele relevante identificate în situațiile financiare anuale/rapoartele financiare și tehnice periodice sau în raportările de supraveghere prudențială.

(2) În procesul de selectare a entităților care vor fi incluse în planul de control se va ține cont și de rezultatele procesului de evaluare a entităților derulat la nivelul structurilor de supraveghere ale A.S.F.

(3) Selectarea operațiunilor și a documentelor ce urmează a fi verificate se realizează de către echipa de control, în baza tematicii de control, luând în considerare obiectivele controlului, ponderea operațiunilor, precum și relevanța în activitatea desfășurată de entitatea supusă controlului.

(4) Durata estimativă a controlului periodic și numărul specialiștilor care formează echipa de control se stabilesc ținând cont de volumul de activitate al entității supuse verificării și de complexitatea acțiunii de control”.

Potrivit art. 11, A.S.F. poate decide reluarea verificărilor, extinderea perioadei controlate, precum și a ariei de verificare, dacă ulterior efectuării activității de control intră în posesia unor informații și date suplimentare referitoare la entitate și operațiunile controlate.

Art. 12 prevede următoarele:

„(1) În baza colaborării dintre structurile de control și cele de autorizare și supraveghere privind analizele de conformitate și cele de prudențialitate, precum și ca urmare a apariției unui/unei eveniment/informații/sesizări care denotă posibile încălcări ale legislației în vigoare și amenință îndeplinirea misiunii/obiectivelor A.S.F., se poate proceda la inițierea controlului inopinat care urmărește anumite obiective tematice strict delimitate.

(2) Controlul inopinat se hotărăște de către președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu sau la solicitarea oricăruia dintre cei trei vicepreședinți”.

Potrivit art. 13, controalele desfășurate la sediul entităților pentru verificarea modului de îndeplinire a planului de măsuri stabilit prin decizie a Consiliului A.S.F., precum și controalele desfășurate ca urmare a solicitărilor entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F. de limitare, suspendare sau de încetare a activității sunt asimilate controlului inopinat și intră sub incidența prezentului regulament și a legislației specifice fiecărui sector de supraveghere financiară.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) A.S.F. poate suspenda în situații justificate un control periodic pentru o perioadă de maximum 90 de zile și va notifica entitatea cu privire la data de la care se va suspenda derularea acestuia și, ulterior, cu privire la data la care controlul va fi reluat.

(2) Suspendarea controlului se hotărăște de către președintele A.S.F. cu avizul vicepreședintelui coordonator.

(3) Notificarea privind reluarea acțiunii de control va fi comunicată entității supuse controlului cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data reluării acțiunii de control”.

Potrivit art. 15, din motive obiective care țin de A.S.F. sau de entitatea controlată, precum și ca urmare a apariției unor elemente neprevăzute care restricționează/împiedică desfășurarea activității de control, durata acțiunii de control poate fi prelungită pentru o perioadă stabilită în funcție de situația existentă.

Art. 16 are următorul conținut:

„(1) Conducătorii structurilor de control din cadrul sectoarelor de supraveghere financiară sunt responsabili pentru organizarea și modul de desfășurare a activităților specifice de control.

(2) În exercitarea atribuțiilor, structurile de control din cadrul A.S.F. colaborează și fac schimb de informații cu structurile de supraveghere, precum și cu toate celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F, în limita competențelor”.

Art. 17 prevede următoarele:

„(1) În situații justificate, pentru asigurarea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor actelor normative emise de către A.S.F., echipa de control solicită puncte de vedere structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., care vor fi transmise acesteia.

(2) Structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. sunt obligate să răspundă solicitărilor primite din partea echipei de control în maximum cinci zile lucrătoare”.

 

Cap. IV: „Drepturile și obligațiile entității controlate/persoanei vizate și ale echipei de control”

Art. 18 reglementează drepturile entității controlate/persoanei vizate care face obiectul acțiunii de control:

a) să fie notificată cu privire la începerea acțiunii de control, în cazul controlului periodic;

b) să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just și echitabil bazat pe un dialog instituțional constructiv;

c) să fie informată cu privire la rezultatele controlului efectuat;

d) să formuleze obiecțiuni la procesul-verbal de control întocmit de echipa de control, dacă este cazul;

e) să conteste măsurile și sancțiunile dispuse prin actele emise de către A.S.F.

Potrivit art. 19, pe durata desfășurării activității de control, entitatea controlată/persoana vizată are următoarele obligații:

a) să permită accesul echipei de control în spațiile în care se desfășoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de către A.S.F., precum și în spațiile unde se află documentele aferente activității desfășurate și sistemele informatice utilizate;

b) să răspundă la solicitarea A.S.F. de a fi prezentă, respectiv reprezentată la un nivel corespunzător, la data și ora stabilite, astfel încât să asigure desfășurarea optimă a activității de control;

c) să permită și să asigure efectuarea în bune condiții a activității de control și să acorde sprijinul necesar desfășurării acesteia;

d) să pună la dispoziția echipei de control, la termenele și în forma solicitată, toate înscrisurile, informațiile, înregistrările de orice fel, inclusiv cele telefonice în legătură cu ordinele de tranzacționare primite/transmise, fișierele, registrele și evidențele contabile aferente activității pe care o desfășoară, documentele în original, copiile certificate conform cu originalul, precum și traducerea legalizată în limba română, după caz;

e) să colaboreze pe întreaga perioadă de desfășurare a activității de control în vederea determinării situațiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute și a tuturor documentelor justificative;

f) să semneze procesele-verbale: de control, de ridicare date/documente și de audiere.

Art. 20 prevede faptul că în exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii echipei de control au următoarele drepturi:

a) să aibă acces în spațiile în care entitatea controlată își desfășoară activitatea, precum și în spațiile unde se află documentele și sistemele informatice de evidență și prelucrare a datelor;

b) să efectueze verificări în prezența reprezentantului legal al entității controlate sau a unei persoanei desemnate de către acesta, care are obligația de a însoți echipa de control în orice sediu și incintă în care entitatea își desfășoară activitatea, inclusiv în sediile societăților cărora le-au fost externalizate o parte dintre activitățile specifice;

c) să solicite, în cazul audierilor, prezența la sediul A.S.F. a reprezentantului legal al entității controlate și a altor persoane/angajați, în vederea furnizării de informații și de note explicative scrise, precum și a prezentării de documente, înscrisuri, registre și evidențe contabile;

d) să solicite și să verifice, în totalitate sau prin sondaj, orice înscrisuri, informații, înregistrări de orice fel, inclusiv cele telefonice în legătură cu ordinele de tranzacționare primite/transmise, fișiere, registre și evidențe contabile care pot avea legătură cu activitatea entității controlate, inclusiv cu activitățile externalizate/transferate de către aceasta, după caz, precum și sistemele informatice de evidență și prelucrare a datelor;

e) să solicite copii, dacă este cazul, ale documentelor, fișierelor, înscrisurilor, registrelor și înregistrărilor contabile în formă fizică/scanate/electronic, după caz;

f) să solicite toate informațiile și explicațiile referitoare la acțiunile/operațiunile desfășurate de către entitatea supusă controlului;

g) să solicite note explicative scrise reprezentantului legal al entității controlate, angajaților acesteia, precum și reprezentantului legal al oricărei altei entități căreia i-au fost externalizate activități specifice.

Activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015) was last modified: martie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter