Autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor – modificări (Regulamentul ASF nr. 6/2015)

8 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 674

Despre

  • M. Of. nr. 378 din 29 iunie 2015
  • Regulamentul ASF nr. 6/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006 (M. Of. nr. 124 din 9 februarie 2006; cu modif. și compl. ult.)Regulamentul ASF nr. 6/2015 (M. Of. nr. 378 din 29 iunie 2015)modifică: art. 2 alin. (2) lit. b), f) și h), art. 4 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 26, art. 2 alin. (4) lit. a) pct. (v), art. 2 alin. (4) lit. b) pct. (vi), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (9), art. 9 alin. (1) lit. f)
introduce: art. 2 alin. (2) lit. k1)
abrogă: art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 9 alin. (2)


 

 

În M. Of. nr. 378 din 29 iunie 2015, s-a publicat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) nr. 12/2006 (M. Of. nr. 124 din 9 februarie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului nr. 3/2006 prin Regulamentul nr. 6/2015:

Art. 2 alin. (2) lit. b), f) și h) Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) lit. b), f) și h) defineau următorii termeni astfel: În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) cerere de compensare – solicitare adresată organului competent de către un investitor, client al unui/unei intermediar/societăți de administrare a investițiilor (SAI) care administrează portofolii individuale de investiții aflat(e) în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

(…)

f) deținerea netă – valoarea fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administrează portofolii individuale de investiții le datorează investitorilor, clienți ai respectivelor entități, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor bănești și instrumentelor financiare prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor bănești și instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entități la data de referință;

(…)

h) investitor – persoana prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, client, în baza unui contract de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din aceeași lege, al unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiții.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) lit. b), f) și h) definesc următorii termeni:

b) cerere de compensare – solicitare adresată organului competent de către un investitor care a încredințat fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui intermediar/unei societăți de administrare a investițiilor (SAI) aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

(…)

f) deținerea netă – valoarea fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administrează portofolii individuale de investiții le datorează investitorilor compensabili, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor bănești și instrumentelor financiare prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor bănești și instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entități la data de referință;

(…)

h) investitor – persoana prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004”.

 
Art. 2 alin. (2) lit. k1) Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Noua reglementare

La art. 2 alin. (2), după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. k1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) lit. k1) are următorul conținut: „încredințare de fonduri bănești și/sau instrumente financiare – operațiunea prin care un investitor transferă fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui membru al Fondului; se consideră încredințare de instrumente financiare și operațiunea prin care un membru al Fondului, participant la sistemul de compensare-decontare al depozitarului central, transferă fără acordul unui investitor instrumentele financiare deținute de respectivul investitor din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de membrul Fondului la depozitarul central”.

 

 Art. 4 alin. (2) Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea: Compensația era asigurată de Fond, pentru clienții unei instituții de credit membră a Fondului, numai pentru fondurile bănești și instrumentele financiare încredințate în baza unui contract de intermediere de prestare de servicii de investiții financiare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) prevede: „În cazul unei instituții de credit membră a Fondului, compensația este asigurată de Fond numai pentru fondurile bănești și instrumentele financiare încredințate în vederea prestării de servicii și activități de investiții”.

 

Art. 9 Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea faptul că în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, în temeiul art. 10 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, C.N.V.M. desemna o persoană care avea următoarele atribuții:

a) participa, fără drept de vot, la ședințele adunării generale a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație al Fondului putând formula observații care erau incluse în procesul-verbal al ședinței;

b) supraveghea respectarea prevederilor prezentului regulament și ale procedurilor Fondului;

c) propunea aprobarea, completarea și/sau modificarea procedurilor Fondului;

d) transmitea C.N.V.M. constatările privind încălcarea reglementărilor aplicabile Fondului propunând măsurile de luat și sancțiunile de aplicat de către C.N.V.M.;

e) participa la toate ședințele C.N.V.M. în care se discutau probleme legate de activitatea Fondului.

La alin. următor se prevedea faptul că persoana desemnată conform alin. (1) putea suspenda hotărârea consiliului de administrație informând în acest sens C.N.V.M. în termen de maximum 24 de ore.

C.N.V.M. analiza motivul suspendării, urmând a dispune măsurile necesare în termen de două zile lucrătoare.

 

Noua reglementare

Art. 9 – Abrogat.

 

Art. 17 alin. (1) Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) dispunea faptul că în vederea evaluării și validării compensației ce urma a fi plătită clienților unui membru al Fondului, în situația stabilirii incapacității de plată a acestuia, Fondul putea solicita membrilor consiliului de administrație, salariaților, precum și auditorilor membrului respectiv orice informații necesare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) dispune: „În vederea verificării eligibilității creanței și a valorii compensației ce urmează a fi plătită de către Fond, în situația stabilirii incapacității de plată a unui membru al său, Fondul poate să solicite investitorilor membrilor consiliului de administrație, salariaților, precum și auditorilor membrului respectiv orice informații necesare”.

 

Art. 26 Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea la alin. (1) faptul că resursele financiare ale Fondului puteau fi investite numai în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat, precum și în alte active cu risc scăzut, după cum urmează:

a) obligațiuni ale administrației publice centrale și locale, cu respectarea principiului dispersiei riscului;

b) maximum 25% din volumul resurselor financiare în depozite la termen la instituții de credit, cu condiția ca expunerea Fondului pentru fiecare instituție de credit să nu depășească 10% din volumul total al resurselor financiare. Limita de 25% putea fi depășită până la maximum 75%, cu avizul C.N.V.M., în baza unei cereri motivate a Fondului.

De asemenea, la alin. următor, se prevedea faptul că în afara instrumentelor financiare menționate la alin. (1), resursele financiare ale Fondului puteau fi plasate și în titluri de stat și alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise de băncile centrale ale acestora și titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 prevede: „(1) Resursele financiare ale Fondului pot fi investite numai în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat, precum și în alte active cu risc scăzut, cu respectarea principiului dispersiei riscului pentru fiecare instrument financiar și pentru fiecare emitent al respectivului instrument financiar, după cum urmează:

a) obligațiuni ale administrației publice centrale și locale;

b) titluri de stat și alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise de băncile centrale ale acestora și titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii;

c) depozite la termen la instituții de credit, persoane juridice române sau sucursale ale unor instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială;

d) alte instrumente financiare cu grad scăzut de risc, cu aprobarea Consiliul A.S.F.

(2) Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cât și pentru fiecare emitent, se stabilește, anual, de către Consiliul de administrație al Fondului, cu aprobarea Consiliului A.S.F.”.

 

Art. 2 alin. (4) lit. a) pct. (v) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (4) lit. a) pct. (v) prevedea faptul că cererea de compensare pentru persoanele fizice era însoțită de următoarele documente justificative:

(…) (v) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale (…)”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (4) lit. a) pct. (v) prevede faptul că cererea de compensare pentru persoanele fizice este însoțită de următoarele documente justificative:

„(…) (v) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale; în cazul în care contractul în cauză a fost pierdut, distrus sau deteriorat acesta poate fi înlocuit cu alte documente care atestă relația dintre persoana respectivă și intermediar/SAI. În cazul unui investitor ale cărui instrumente financiare au fost transferate de un membru al Fondului, participant la sistemul de compensare decontare al depozitarului central, fără acordul acestuia, contractul poate fi înlocuit de documentele care atestă sesizarea organelor competente cu privire la respectivul transfer și de documentul eliberat de către depozitarul central la cererea investitorului care solicită compensarea din care rezultă istoricul transferurilor deținerilor respectivului investitor din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global al membrului Fondului, participant la sistemul de compensare decontare al depozitarului central (…)”.

 

Art. 2 alin. (4) lit. b) pct. (vi) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (4) lit. b) pct. (vi) prevedea faptul că cererea de compensare pentru persoanele juridice era însoțită de următoarele documente justificative:

(…) (vi) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (4) lit. b) pct. (vi) prevede faptul că cererea de compensare pentru persoanele juridice este însoțită de următoarele documente justificative:

(…) (vi) contractul de prestare de servicii și activități de investiții, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract și actele adiționale. În cazul persoanelor juridice ale căror instrumente financiare au fost transferate de un membru al Fondului, participant la sistemul de compensare – decontare al depozitarului central, fără acordul investitorului, sunt aplicabile prevederile lit. a) pct. (v) teza a doua (…)”.

 

Art. 3 alin. (1) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea faptul că în termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmitea Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menționate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii clienți ai intermediarului/SAI care administrează portofolii individuale de investiții aflat (e) în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor la data de referință, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuia efectuată plata prin mandat poștal, deținerile nete, precum și tabelul definitiv al creanțelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista era însoțită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii și activități de investiții, cererile de deschidere de cont, situația portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declarațiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiții, declarațiile de creanță înregistrate în tabelul definitiv și orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea Listei de plată.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) prevede: „În termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menționate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii intermediarului/SAI care administrează portofolii individuale de investiții aflate în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând investitorilor la data de referință, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat poștal, deținerile nete, precum și tabelul definitiv al creanțelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista va fi însoțită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii și activități de investiții, cererile de deschidere de cont, situația portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declarațiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiții, declarațiile de creanță înregistrate în tabelul definitiv și orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea Listei de plată”.

 

Art. 5 alin. (9) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (9) prevedea faptul că în cazul în care intermediarul care nu putea restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor era o instituție de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborau, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferențierii compensațiilor unui investitor, sumele ce rezultau din activitatea membrului insolvent în baza unui contract de prestări de servicii de investiții financiare fiind separate de sumele ce constituiau depozite garantate de F.G.D.B.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (9) prevede: „În cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor este o instituție de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferențierii compensațiilor unui investitor, sumele ce rezultă din prestarea de către respectivul membru al Fondului de servicii și activități de investiții fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. f) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. f) prevede faptul că plata se efectua către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, după cum urmează:

(…) f) mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensației, semnată în fața unui notar public român și autentificată de acesta.

Investitorii care domiciliază în localitățile unde nu funcționează birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri în fața secretarilor consiliilor locale care au și competența de a legaliza semnăturile acestora.

Investitorii, cetățeni străini cu domiciliul în străinătate, pot mandata o persoană fizică să încaseze compensația pe baza unei procuri eliberate conform dreptului țării în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul este obligat să prezinte procura și traducerea ei legalizată de către un birou al notarului public român, ambele în original și în copie, precum și copie de pe actul de identitate al investitorului;

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) lit. f) prevede faptul că plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, după cum urmează:

(…) f) mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensației, autentificată conform legislației aplicabile”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. g) și alin. (2) din anexa la Regulamentul nr. 3/2006 (modificat prin Regulamentul nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. g) prevedea faptul că plata se efectua către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, astfel:

g) persoanelor mandatate de investitorii care se aflau în una dintre următoarele situații:

– persoană aflată în detenție;

– militar în termen;

– persoană care în perioada de plată este plecată din țară (în interes de serviciu sau personal);

– personal îmbarcat pe nave sub pavilion românesc.

Art. 9 alin. (2) prevedea faptul că în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g), plata compensației se efectuează pe bază de procură specială, certificată de:

– comandantul locului de detenție, în cazul persoanei aflate în detenție;

– comandantul unității militare, în cazul militarului în termen care nu se poate prezenta personal să își ridice compensația;

– conducătorul instituției în interesul căreia se efectuează deplasarea în străinătate, în cazul persoanelor plecate din țară în interes de serviciu;

– comandantul navei sub pavilion românesc (în acest caz, împuternicitul titularului investiției prezintă radiograma procurii speciale certificate);

– misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, în toate celelalte cazuri când titularul, cetățean român, se află în străinătate.

 

Noua reglementare

Art. 9 alin. (1) lit. g) și alin. (2) – Abrogate.

 
Alte prevederi ale Regulamentului nr. 6/2015

Potrivit art. II, respectivul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006 (M. Of. nr. 124 din 9 februarie 2006; cu modif. și compl. ult.)Rectificare (M. Of. nr. 195 din 1 martie 2006)
Regulamentul CNVM nr. 10/2006 (M. Of. nr. 604 din 12 iulie 2006)
Regulamentul CNVM nr. 31/2006 (M. Of. nr. 5 din 4 ianuarie 2007)
Regulamentul CNVM nr. 4/2008 (M. Of. nr. 440 din 12 iunie 2008)
Regulamentul CNVM nr. 3/2010 (M. Of. nr. 128 din 25 februarie 2010)
Regulamentul CNVM nr. 1/2011 (M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011)
Regulamentul ASF nr. 1/2013 (M. Of. nr. 361 din 18 iunie 2013)
Regulamentul ASF nr. 7/2014 (M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014)
Regulamentul ASF nr. 6/2015 (M. Of. nr. 378 din 29 iunie 2015)
Autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor – modificări (Regulamentul ASF nr. 6/2015) was last modified: iunie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter