Regulament privind dobândirea statutului de arbitru

21 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 422

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui anunț din data de 5 noiembrie 2017, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a dat publicității Regulamentul privind dobândirea statutului de arbitru în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Pentru mai multe detalii, redăm, în continuare, conținutul documentului respectiv, astfel cum a fost publicat de către Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

REGULAMENT
Privind dobândirea statutului de ARBITRU în cadrul
Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

CAPITOLUL I. Dispoziții generale privind calitatea de arbitru în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

Art. 1 Poate fi arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiat al unei facultăți de drept (în funcție de nevoile de personal, cu aprobarea conducerii instituției, pot fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanenet de Arbitraj Instituționalizat, licențiați în alte domenii decât cel juridic);
c) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei de arbitru;
d) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei înfracțiuni care să aducă atingere profesiei de arbitru;
e) a obținut media generală 6.00 la examenul de primire în profesia de arbitru și a depus o cerere de înscriere pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 2 Primirea în profesia de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat se realizează în baza unui examen organizat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit prezentului Regulament.

Art. 3 (1) Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația să frecventeze formele de pregătire profesională organizate de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Refuzul participării la cursurile de pregătire profesională sau lipsa de la acestea fără motive temeinice atrage suspendarea de pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 4 Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția celor prin care legile și regulamentele de organizare și funcționare interzic expres acest lucru.

CAPITOLUL II. PRIMIREA ÎN PROFESIA DE ARBITRU

Secțiunea I. Examenul de primire în profesia de ARBITRU

1.Organizarea examenului

Art. 5 Examenul pentru primirea în profesia de arbitru este organizat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 6 Examenul este organizat și se desfășoară pe baza următoarelor principii: caracterul echitabil și nediscriminator; caracterul transparent; caracterul obiectiv al modalității de corectare.

Art. 7 Examenul are caracter teoretic și practic – aplicativ.

Art. 8 Tematica, bibliografia de examen, metodologia de examinare și data la care se susțin probele de examen sunt stabilite prin decizie a Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 9 (1) La examene se pot înscrie persoanele care doresc să acceadă în profesia de arbitru și care fac dovada că au absolvit, cu diplomă de licență, studii juridice (Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat poate, în funcție de nevoile instituției, să solicite candidaților îndeplinirea și a altor criterii, cum ar fi să facă dovada promovării unui examen într-o profesie juridică).

(2) Prin excepție, Consiliul Director poate să aprobe înscrierea la examen a absolvenților de studii superioare (cu diploma de licență) din alte domenii decât cele juridice.

Art. 10 (1) Examenul pentru primirea în profesia de arbitru se desfășoară, de regulă, la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

2. Modalitatea de examinare

Art. 11 (1) Examenul se organizează de două ori pe an. Consiliul Directorpoate decide organizarea mai multor examene într-un an, din rațiuni legate de politica profesională privind selecția de personal.

(2) Examenul constă în verificarea cunoștințelor juridice prin susținerea unei probe scrise tip grilă și a unei probe cu caracter practic – aplicativ.

Art. 12 (1) Testul grilă cuprinde 10 de întrebări din Cartea a IV din Noul Cod de Procedură Civilă. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă; acesta nu poate depăși 60 de minute de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.

(2) Subiectul care are caracter practice-aplicativ, constă în rezolvarea unor cazuri pe baza cunoștințelor teoretice ale candidaților.

3) Subiectul practic – aplicativ se rezolva, ca probă de examen, după predarea testului grila. Timpul alocat pentru rezolvarea acestui subiect nu trebuie să depășească 60 de minute de la primirea subiectului.

(4) Vor fi declarați admiși candidații care vor obține media generală 6.00 (șase).

3. Înscrierea la examen

Art. 13 (1) Data, sediul unde se depun dosarele și locul susținerii examenului, metodologia, calendarul de desfășurare a examenului, taxa de înscriere, tematica și bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director.

(2) Data, sediul unde se susține examenul, model de cerere de înscriere, documente necesare la dosar, taxa de înscriere și modalitatea de plată vor fi publicate pe paginile web și facebook ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

Art. 14 (1) Cererea de înscriere la examen însoțită de actele menționate la alin. (3), se depune de candidat, la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Cererea de înscriere la examen va fi însoțită de o declarație a candidatului din care să rezulte că a luat cunoștință de prezentul Regulament și că în cazul în care va fi declarat admisnu poate să se înscrie pe Tabloul altei instituții de arbitraj decât cel alTribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(3) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele documente:

– cerere de înscriere ;
– declarație de luare la cunoștință;
– curriculum vitae;
– carte de identitate – copie;
– certificat de naștere – copie certificată pentru conformitate de candidat;
– certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
– diploma de licență – copie certificată pentru conformitate de candidat;
– cazier judiciar – original;
– adeverință medicală cu mențiunile „Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice” și „Apt pentru profesia de arbitru” – original;
– alte documente stabilite de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
– două fotografii color – 3×4 cm;
– dovada achitării taxei de examinare (poate fi achitată la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERAL).

Art. 15 Candidații odată cu depunerea dosarului vor susține un interviu în fața conducerii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau a persoanelor desemnate de aceasta.

Art. 16 (1)Rezultatele interviului și ale verificării dosarului de candidat se validează de Consiliul Director și se afișează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, pe paginile de facebook și web ale Tribunalului cu 10 zile înainte de data examenului.

(2) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 24 de ore de la afișarea listei, acestea se depun la sediul central al Tribunalui Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(3) Contestațiile se soluționează, prin hotărâre definitivă, de către Consiliul Director în termen de 48 de ore de la primirea contestațiilor.

(4) Rezultatele soluționării contestațiilor sunt definitive și se comunică candidaților pe adresa de e-mail a acestora menționată în Curiculum vitae.

Art. 17 (1)Taxa de înscriere la examen se restituie numai candidaților care nu s-au prezentat la susținerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporția stabilită prin hotărârea Consiliului Director.

(2) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen împreună cu documentele justificative se depune personal la sediul central al Tribunalului.

(3) Cererea se soluționează de Consiliul Director în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 18 Cu cel mult 5 zile înainte de data stabilită pentru examen, Consiliul Director va preda Comisiei de examen dosarele candidaților.

4. Comisiile de examen

Art. 19 Comisia de examen este desemnată de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat, cu cel puțin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfășurarea examenului.

Art. 20 (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului, Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de supraveghere, Comisia de corectare (care poate fi aceeași cu comisia de elaborare a subiectelor), Comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa în acest sens declarații pe propria răspundere

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să comunice de îndată această situație președintelui comisiei de examinare, în vederea înlocuirii sale.

(4) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor și membrii Comisiei de corectare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 21 (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat și are, în principal, următoarele atribuții:

a) verifică îndeplinirea condițiilor de înscriere prevăzute la art.19 alin. (2) din prezentul Regulament;
b) centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere la examen, afișează lista finală a candidaților admiși pentru susținerea examenului;
c) controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea examenului, identifică și, după caz, pregătește spațiile adecvate pentru susținerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite;
d) instruiește înaintea examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen;
e) preiași păstrează în condiții de deplină siguranță grilele și baremul de evaluare;
f) coordonează multiplicarea grilelor, introducerea lor în plicuri și sigilarea acestora;
h) repartizează candidații în sală, în ordine alfabetică;
j) distribuie candidaților grilele;
k) afișează baremul de evaluare la localurile de examen după încheierea examenului;
l) organizează transportul lucrărilor de la sala de desfășurare a examenului la locul de corectare și răspunde de securitatea acestora;
m) ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară examenul să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
n) întocmește listele finale;
o) analizează desfășurarea și rezultatele examenului și prezintă concluziile Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
p) informează de îndată Președintele comisiei de examen cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul Regulament;
r) propune Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a examenului;
s) exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a examenului.

(2) Comisia de examen își va desfășura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului Regulament .

Art. 22 (1) Președintele Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor comisiei, coordonează și controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini curespectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuțiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte atribuții decât cele specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor de examen se face pe baza consimțământului scris exprimat anterior.

Art. 23 (1)Comisia de elaborare a subiectelor are în principal următoarele atribuții:

a) elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
– subiectele să fie în concordanță cu tematica și bibliografia de examen;
– subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a bibliografiei studiate și să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei;
– timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de examen;
– să nu conțină probleme controversate în teorie sau practică;
– subiectele să urmărească și verificarea capacitații candidaților de a utiliza cunoștințele teoretice în cadrul unui caz practic.

b) predarea către Președintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise;

c) elaborarea baremului de corectare.

Art. 24 (1) Fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor va proceda la evaluarea și corectarea lucrărilor în condițiile stabilite prin prezentul Regulament.

(2) Activitatea de corectare a lucrărilor este confidențială. Pe perioada corectării lucrărilor, fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor este responsabil pentru securitatea lucrărilor de examen și a actelor întocmite în legătură cu corectarea acestora.

(3) După finalizarea corectării, lucrările sunt predate pe bază de proces – verbal Președintelui Comisiei de examen.

Art. 25 (1) Comisia de soluționare a contestațiilor recorectează și reevaluează lucrările a căror punctare inițială a fost contestată și acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.

5. Desfășurarea examenului

Art. 26 Examinarea candidaților constă în susținerea unui test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și întocmirea unei lucrări practice pentru a verifica aptitudinile acestor de a aplica cunoștințele accumulate în cazuri practice.

Art. 27 (1) Testul grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice cuprinde 10 de întrebări din Cartea a IV din Noul Cod de Procedură Civilă.

(2) Grilele de examen se întocmesc în trei variante cu întrebări diferite, în sală se distribuie varianta trasă la sorți de către un candidat desemnat de ceilalți.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 60 minute socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toți candidații.

(4) La subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”.

(5) Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează.

Art. 28 Se interzice candidaților ca, pe timpul desfășurării examenului, să comunice între ei sau să dețină asupra lor orice surse de informare și mijloace de comunicare, de orice fel, sub sancțiunea eliminării din examen pentru fraudă.

Art. 29 (1) Accesul candidaților în sălile de examen pentru susținerea probei este permis numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află grilele de examen.

(2) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține examenul.

(3) Pe toată durata desfășurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporarsala, el trebuie să fie însoțit de doi supraveghetori.

(4) Niciun membru al comisiei de supraveghere nu poate părăsi sala de examen [cu excepția situației prevăzute la alin. (3)] și nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat examenului.

(5) Întrucât evaluarea lucrărilor se face manual, în vederea rezolvării grilelor candidații folosesc numai pix cu pastă de culoare albastră, distribuit la intrarea în sala de examen.

(6) Candidații ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listei afișate. Un candidat desemnat de ceilalti extrage plicul cu una din variantele de examen.

(7) Fiecare candidat primește subiectul tipărit și coli de scris.

(8) Pe prima pagină, în colțul din partea dreaptă candidații vor completa cu majuscule numele și prenumele și vor lipi colțul lucrării, după ce personalul din cadrul comisiei de supraveghere va verifica/confrunta datele înscrise cu datele de identitate ale candidatului. Colțul lucrării de examen va fi lipit cu o etichetă pusă la dispoziție de organizator. Peste etichetă se aplică ștampila tribunalului și semnătura președintelui comisiei de examinare.

(9) Lucrările care nu sunt completate cu numele și prenumele candidatului se anulează.

Art. 30 (1) Pe parcursul desfășurării examenului membrii comisiei de examen și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații sau informații referitoare la rezolvarea subiectelor.

(2) La expirarea timpului acordat candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora, înscriind numărul de file și pagini realizate.

(4) Președintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Președintele Comisiei de examen preia lucrările care le predă pe bază de proces-verbal comisiei de corectare a lucrărilor.

Art. 31 Subiectele privind lucrarea practica vor fi distribuite dupa ce ultimul candidat va preda comisiei de supraveghere lucrarea teoretica.

Art. 32 (1) Frauda sau încercarea de fraudare a examenului atrage eliminarea din examen.

(2) Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:

– înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării;
– copierea de la alți candidați;
– comunicarea, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare;
– deținerea de tipărituri sau alte înscrisuri conținând surse de informare, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– deținerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora și indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– substituirea de persoană.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), frauda și modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către unul dintre membrii comisiei de supraveghere, iar lucrarea se va anula cu mențiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organizare a examenului.

(4) Pentru fiecare examen se întocmește un proces-verbal, semnat de Președinte și de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaților înscriși și prezenți precum și numele președintelui și al supraveghetorilor.

5. Barem. Corectare lucrări. Contestații. Rezultate finale

Art. 33 Baremul de corectare a testului grilă se afișează la locul unde se susține examenul și la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 34 (1) Pe timpul corectării colțul lucrării nu se desigilează.

(2) După ce toate lucrările au fost corectate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea se deschid în prezența președintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează imediat în documentele de examen.

Art. 35 (1) Rezultatele se afișează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și se publică pe paginile facebook și web ale Tribunalului.

(2) Rezultatele se transmit pe adresa de e-mail a fiecărui candidat menționată în curriculum vitae depus la dosarul de candidat.

(3) Corectarea lucrărilor se efectează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 36 (1) Candidații pot contesta punctajul obținut.

(2) Contestațiile se depun în 24 de ore de la afișarea rezultatelor la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările se numerotează și se resigilează.

(4) Lucrările se predau comisiei de soluționare a contestațiilor, însoțite de un borderou de predare – primire în care se menționează numărul de ordine al lucrărilor.

(5) Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor este definitiv.

(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluționare a contestațiilor, comisia de organizare a examenului întocmește lista finală cu punctajul obținut de candidați, care se publică pe paginilefacebook și web aleTribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și se afișează la sediul central.

Art. 37 (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, pagina facebook și pagina web a Tribunalului.

(2) Pentru primirea în profesia de arbitru candidatul trebuie să obțină cel puțin media genrală 6.00 (șase).

Secțiunea II. Înscrierea pe Tabloul Arbitrilor

Art. 38 (1) Candidații care au promovat examenul au obligația ca în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului să solicite, în scris, înscrierea pe Tabloul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, conform modelului de Cerere (Anexa 2 din Regulamentul Cadru).

(2) Crererea de înscriere împreună cu documentele precizate ca anexe și taxa de înscriere pe tablou, se depun personal, în termen de 20 de zile calendaristice la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(3) Arbitrii înscriși pe Tablou primesc Decizia de înființare a biroului de arbitru, Legitimația de arbitru și au obligația să depună Jurământul de primire în profesie.

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE

Art.39 Arbitrii înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația:

– de a comunica, în termen de 5 zile calendaristice, orice modificare a datelor de identitate, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail;
– de a participa la toate activitățile Asociației de Arbitraj Instituționalizat și de a contribui la organizarea acestora ;
– de a promova activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
– de a achita la termenele prevăzute cotizațiile și taxele profesionale

ANEXA nr. 1
MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN

Nr. înregistrare ……….. data ………………. …….

DOMNULE PREȘEDINTE
Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________ vă rog să aprobați înscrierea mea la examenul de primire în profesia de „arbitru”, organizat în data de ______________.
Menționez că sunt absolvent al ______________________________, promoția _________, sunt apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente profesiei de „arbitru” și nu am fost condamnat definitiv pentru comiterea vreunei infracțiuni.

Data _______________

Anexez alăturat într-un exemplar următoarele documente:

1. Cerere de înscriere;
2. Declarație de luare la cunoștință;
3. Curriculum vitae;
4. Carte de identitate – copie;
5. Certificat de naștere – copie certificată pentru conformitate de candidat;
6. Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
7. Diploma de licență – copie certificată pentru conformitate de candidat;
8. Cazier judiciar – original;
9. Adeverință medicală cu mențiunile „Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice” și „Apt pentru profesia de arbitru” – original;
10. Alte documente stabilite de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
11. Două fotografii color – 3×4 cm;
12. Dovada achitării taxei de examinare în sumă de 500 lei (poate fi achitată la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, Ag. Crizantema).

DOMNULUI PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

ANEXA nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________, declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de examen și înțeleg că subsemnatul candidez pentru înscrierea ca arbitru pe Tabloul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Declar că, în cazul promovării examenului, înțeleg că nu mă pot înscrie la altă entitate ce practică arbitrajul, decât cea la care depun prezenta cerere de înscriere la examen.

Data Semnătura

ANEXA nr. 3
MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE PE TABLOUL ARBITRILOR

Nr. înregistrare ……….. data ………………. …….

DOMNULE PREȘEDINTE,
Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________ vă rog să aprobați înscrierea mea pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, administrat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1. bl. 20, sc. A, ap. 1, parter, județul Dâmbovița, la secțiunea*_____________.

Menționez că în urma examenului de dobândire a statutului de „arbitru”, organizat în data de _____________, de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat am fost declarat „ADMIS”.

Data _______________

Anexez:

– Acord de confiență;
– Contract de împrumut de folosință;
– Dovada achitării taxei de 1000 lei, reprezentand înscrierea pe Tabloul Arbitrilor (poate fi achitată la caseria Asociației de Arbitraj Instituționalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema).

DOMNULUI PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT
*secțiunea arbitrii „activi” sau secțiunea arbitrii „suspendați”

ANEXA nr. 4
ACORD DE CONFIENȚĂ

Încheiat astăzi …………………….

Între:

– ASOCIAȚIA DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl. 20, sc. A, parter ap. 1, județul Dâmbovița, cod înregistrare fiscală nr. 33063285, având contul nr. SV32252551600, deschis la BRDE Agenția Crizantema, reprezentată de Vlaicu Rodica, în calitate de Președinte

și

-……………………………………………………………………….., cu domiciliul în …………………………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/județ ………………………..,identificat (ă) cu ……,seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………………………………………, CNP……………………………………….., în calitate de Arbitru înscris pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, administrat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat,

au convenit să încheie prezentul ACORD DE CONFIENȚĂ asupra următoarelor clauze:

1. Informațiile obținute în calitate de arbitru într-un litigiu aflat pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu pot fi divulgate sub nicio formă, atât pe timpul judecării cauzei, cât și după soluționarea acesteia.

2. Informațiile obținute direct sau incidental cu privire la un dosar aflat în curs de soluționare sau judecat de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, în care nu a avut calitatea de arbitru, nu pot fi făcute publice sub nicio formă, indiferent de perioada de timp care a trecut de la data de luării la cunoștință a conținutului acestora.

3. Procedurile de lucru, materialele didactice și înscrisurile cu privire la care conducerea Asociației de Arbitraj Instituționalizat și/sau președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au făcut mențiuni potrivit cărora acestea nu sunt destinate publicității, precum și alte date și informații cu caracter intern care nu au făcut obiectul postării pe rețele de socializare și/sau pe paginile oficiale ale tribunalului/asociației, nu pot fi comunicate altor persoane indiferent de conținutul lor.

De asemenea, este interzisă copierea, fotografierea, multiplicarea sau scoaterea de documente și înscrisuri din incinta sediilor asociației și/sau a tribunalului, ori din alte spațiile în care acestea își desfășoară activitatea, fără acordul conducerii asociației sau a tribunalului.

4. Documentele referitoare la proiecte, programe, parteneriate, planuri de promovare, situația financiar-contabilă precum și orice alte materiale privitoare la evoluția și dezvoltarea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, nu pot fi divulgate altor persoane indiferent de calitatea acestora.

5. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu pot face declarații de presă ori transmite comunicate privind activitatea Asociației de Arbitraj Instituționalizat și/sau a Tribunalului Permnent de Arbitraj Instituționalizat, fără un mandat scris acordat de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

6. Ședințele, întâlnirile de lucru și orice alte evenimente organizate de Asociația de Arbitraj Instituționalizat și/sau Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu pot fi înregistrate audio, video sau prin orice alte mijloace tehnice fără acordul scris al Consiliului Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat. Excepție fac evenimentele la care invitațiile au fost făcute publice, iar participarea este permisă oricărei persoane interesate.

7. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu pot face parte din organizații, societăți sau alte forme asociative care au ca obiect de activitate arbitrajul sau acțiuni circumscrise arbitrajului (școli de formare, promovare, cercetare etc.) și nu pot fi înscriși pe tabloul arbitrilor altor tribunale/curți/camere/instanțe arbitrale.
Prevederile de la alin. 1 sunt obligatorii a fi respectate pe o perioadă de un an de la data la care încetează calitatea de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.Excepție fac situațiile în care aceștia primesc aprobarea scrisă a conducerii Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

8. Arbitrii nu pot organiza/participa în calitate de arbitri la ședințe de arbitraj ad-hoc fără aprobarea scrisă a conducerii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

9. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația să frecventeze formele de pregătire profesională și să participle la evenimentele organizate de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat. De asemenea, arbitri sunt obligați să contribuie la organizarea acestora cu lucrări/referate și să desfășoare alte activități aferente derulării acestora.

10. Arbitrii tribunalului și/sau personalul auxiliar nu pot denigra activitatea desfășurată la nivelul Asociației de Arbitraj Instituționalizat și/sau a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
În situația în care aceștia consideră că activitatea desfășurată la nivelul asociației și/sau a tribunalului nu corespunde scopului pentru care acestea au fost înființate, ori au alte nemulțumiri, au obligația de a semnala în scris aspectele constatate.

11. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu pot avea manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probității profesionale și prestigiului asociației, tribunalului sau instituției arbitrajului, în exercitarea sau în afara atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, nu pot avea atitudini nedemne pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, atât față de colegi cât și față de personalul tribunalului, colaboratori (avocați, consilieri juridici, experțietc.), martori, justițiabili ori reprezentanți ai altor instituții.

În cazul săvârșirii cu intentie sau din culpă a faptelor menționate, ori a divulgării neautorizate de date și informații confidențiale din interiorul tribunalului/asociației, arbitrul se obligă să despagubească societatea proporțional cu prejudiciile cauzate.

De asemnea, faptele de mai sus, în funcție de gravitatea lor pot să atragă pierderea calității de arbitru a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și/sau excluderea din profesie.

PREȘEDINTELE ARBITRU
ASOCIAȚIEI DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Arbitru
Rodica VLAICU

ANEXA nr. 5

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ

încheiat în temeiul art.2146-2157 Cod civil, astăzi, ________

I. PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1.______________________, domiciliat ____________________________, posesor al __, seria ___, nr. ___________, eliberată de __________ _______________, în data de _______________, în calitate de proprietar-comodant,
și
1.2._____________________ – BIROU DE ARBITRU, prin reprezentant _________ _____________, domiciliat în ________________________________________________________ _________________, posesor al ___, seria ____ nr. __________, eliberat de ________________ , la data de _____________, în calitate de comodatar

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință de bun imobil cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în: __________ _________________________________________________________________________________ compus din o cameră și dependințe care va fi folosit de comodatar în scopul desfășurării activității de arbitraj.
2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit apartamentul/imobilul ce face obiectul prezentului contract.
2.3. Imobilul/apartamentul ce face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil,nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea comodantului prin Contract de vânzare-cumpărare.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință pe termen de un an începând cu data de ____________.
3.2. Predarea imobilului/apartamentului către comodatar va avea loc la data de ___________, data la care începe executarea contractului.
3.3. Prin acordul părților,prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR
4.1. Comodantul se obligă:
a. să predea comodatarului imobilul/apartamentul
b. să nu-l împiedice pe comodatar să folosească imobilul/apartamentul pînă la termenul convenit
c. să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respective
d. să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște dar nu le-a adus la cunoștință comodatarului
4.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:
a. să conserve imobilul/apartamentul și să se îngrijească de el ca un bun proprietar
b. să folosească imobilul/apartamentul conform destinației sale determinate de natura sa
c. să suporte toate cheltuielile de folosință ale imobilului/apartamentului(chelt.de întreținere,energie electrica și termică,abonamentul telefonic,eventuale reparații)precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului
d. să predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirării termenului pentru care s-a încheiat

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează:
a. la împlinirea termenului
b. prin moartea uneia dintre părți
c. alte cauze prevăzute de lege
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți

VI. SOLUTIONARE LITIGIILOR
6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
6.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri nu este posibilă pe cale amiabilă, părților se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părțile contractante
7.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea,anterioară și ulterioară încheierii lui
7.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

COMODANT COMODATAR

Sursa informației

Regulament privind dobândirea statutului de arbitru was last modified: noiembrie 21st, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter