Hotărârea privind aplicarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare a fost republicată

30 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1049

Despre

  • Rep. M. Of. nr. 227 din 28 martie 2016
  • H.G. nr. 595/2009

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 595/2009
(M. Of. nr. 227 din 28 martie 2016)
Art. 1 – 11

 

În M. Of. nr. 227 din data de 28 martie 2016, a fost republicată H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din H.G. nr. 595/2009

Art. 1 prevede definițiile termenilor utilizați în respectiva hotărâre.

Art. 2 din  H.G. nr. 595/2009

Art. 2 dispune asupra faptului că prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ anumite criterii.

Art. 3 din H.G. nr. 595/2009

Art. 3 prevede, de asemenea, faptul că prevederile respectivei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcții asimilate acestora și personalului încadrat la cabinetele demnitarilor.

Art. 4 din H.G. nr. 595/2009

Art. 4 dispune asupra faptului că pentru o anumită categorie de personal, [încadrat într-una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)], la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare semestrială a activității/performanțelor profesionale individuale.

De asemenea, verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuții de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a fondurilor structurale și de investiții europene, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spațiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI și UCAAPI responsabil cu activitățile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum și pentru personalul din cadrul STS;

b) Ministerul Finanțelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluționarea contestațiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru mecanismul financiar al Spațiului Economic European, cât și pentru Mecanismul financiar norvegian și pentru personalul ANAP responsabil cu verificarea achizițiilor publice, precum și cu activitățile de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale.

În același sens, majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcție, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiția obținerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanțelor Publice, după caz.

De asemenea, avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanțelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).

Art. 5 din H.G. nr. 595/2009

Art. 5 dispune, printre altele, faptul că instituțiile publice în cadrul cărora funcționează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanțelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile și personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare;

b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice;

c) structura organizatorică a instituției publice;

d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 19 și 20 emis/emisă de către conducătorul instituției respective;

e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuții în gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite/încadrate în funcție;

f) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condițiile legii, care să cuprindă toate atribuțiile și timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea și numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1 – 12, 14, 19 și 20, după caz, și aprobată de conducătorul instituției;

i) ordinul de dispunere a activității de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată, pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 3, emis de ministrul finanțelor publice.

Art. 6 din H.G. nr. 595/2009

Art. 6 stabilește, printre altele, faptul că pe baza documentației depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanțelor Publice se pronunță în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz.

Art. 7 din H.G. nr. 595/2009

Art. 7 prevede, printre altele, faptul că fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României, precum și prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea semestrială a activității/performanțelor profesionale individuale se realizează numai în scopul stabilirii numărului de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) în funcție de gradul de atingere a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță din perioada evaluată, prin raportare la atribuțiile specifice gestionării asistenței financiare nerambursabile din fișa postului.

Art. 7 din H.G. nr. 595/2009

Art. 8 stabilește faptul că după evaluarea semestrială a activității/performanțelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare pot fi menținute, crescute, diminuate ori neacordate, până la următoarea evaluare semestrială, fără a se depăși în total numărul de clase de salarizare prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) în cazul obținerii calificativului “foarte bine”, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută;

b) în cazul obținerii calificativului “bine”, majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive față de clasa deținută;

c) în cazul obținerii calificativelor “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” nu se aplică majorare salarială.

Art. 9 din H.G. nr. 595/2009

Art. 9 prevede, printre altele, faptul că instituțiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condițiile prezentei hotărâri au obligația de a comunica Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanțelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuții, structură, organizare și/sau funcționare intervenită după obținerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.

Art. 9 din H.G. nr. 595/2009

Art. 10 dispune, printre altele, faptul că în situațiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanțelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul inițial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanțelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.

Art. 10 din H.G. nr. 595/2009

Art. 11 prevede faptul că pe data intrării în vigoare a hotărârii despre care am făcut vorbire, H.G. nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în M. Of. nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.

Hotărârea privind aplicarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare a fost republicată was last modified: martie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter