Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice – modificări (Lege nr. 299/2015)

15 Dec 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1421

Despre

  • M. Of. nr. 898 din 3 decembrie 2015
  • Legea nr. 299/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007
  • Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 109/2007
(M. Of. nr. 300 din 5 mai 2007; cu modif. ult.)
Legea nr. 299/2015
(M. Of. nr. 898 din 3 decembrie 2015)
modifică: art. 1, art. 2, art. 3 lit. a), c)-f), art. 4 lit. a) pct. 3 și lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
introduce: art. 3 lit. h)-j), art. 4 lit. f) și l), art. 5 alin. (3)-(6), art. 6 alin. (10)-(11), art. 91, art. 12


 
În M. Of. nr. 898 din 3 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 299/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (M. Of. nr. 300 din 5 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Art. 1 Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că scopul respectivei legi îl reprezintă reglementarea reutilizării informațiilor din instituțiile publice în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Scopul prezentei legi îl reprezintă reglementarea condițiilor publicării și reutilizării informațiilor existente în instituțiile publice, inclusiv în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale”.

 
Art. 2 Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că respectiva lege reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia instituțiilor publice pe care acestea din urmă le-au creat în cadrul activității publice proprii și care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale și nu se aplică mijloacelor de informare în masă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 stabilește: „(1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia instituțiilor publice pe care acestea din urmă le-au creat în cadrul activității publice proprii și care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale.

(2) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 3 lit. a), c)-f) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. a), c)-f) dispuneau faptul că respectiva lege nu se aplică următoarelor tipuri de documente:

a) documentele a căror punere la dispoziție constituie o activitate care excedează sferei serviciului public aferent instituțiilor în cauză, serviciul public fiind definit potrivit legii;

(…)

c) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

d) documentele deținute de serviciile publice de radiodifuziune și televiziune și subsidiarii lor, precum și de alte organisme și subsidiarii lor, care îndeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzată și televizată, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

e) documentele deținute de instituțiile de educație și cercetare, cum ar fi școlile, universitățile, arhivele, bibliotecile și institutele de cercetare, incluzând, atunci când este relevant, organizațiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetării, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

f) documentele deținute de instituțiile culturale, cum ar fi muzeele, bibliotecile, arhivele, orchestrele, operele, baletele și teatrele, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. a), c)-f) dispun: „Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de documente:

a) documentele a căror punere la dispoziție constituie o activitate care excedează activității serviciului public aferent instituțiilor în cauză, astfel cum este definit potrivit legii, cu condiția ca activitatea sectorului public să fie transparentă și să poată face obiectul unei căi de atac;

(…)

c) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele la care accesul publicului este exclus sau restrâns, conform legii, inclusiv din motive care privesc caracterul personal al datelor și părților din documente accesibile în temeiul respectivelor regimuri care conțin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislația privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și din motive care țin de confidențialitatea și protecția datelor statistice, definită conform legii, precum și cele referitoare la secretul comercial;

d) documentele deținute de serviciile publice de radiodifuziune și televiziune și de filialele lor, precum și de alte organisme și de filialele lor care îndeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzată și televizată, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

e) cu excepția bibliotecilor universitare, documentele deținute de instituțiile de învățământ și cercetare, cum ar fi, dar fără a se limita la școlile, universitățile și institutele de cercetare, centrele sau stațiunile de cercetare-dezvoltare, incluzând organizațiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetării, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

f) documentele deținute de instituțiile culturale, altele decât muzeele, bibliotecile și arhivele”.

 

Art. 3 lit. h)-j) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Noua reglementare

La art. 3, după lit. g) se introduc trei noi litere, lit. h)-j).

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. h)-j) prevăd: „Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de documente:

(…)

h) documentele la care accesul este restrâns expres în condițiile legii, inclusiv cazurile în care cetățenii sau întreprinderile trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obține accesul la documente;

i) părțile din documente care conțin doar sigle, steme și însemne;

j) documentele rezultate din activitatea unităților Trezoreriei Statului aferente operațiunilor dispuse de clienții acestora, cu excepția cazurilor în care documentele sunt solicitate de către entități publice pentru domeniul de aplicare a sarcinilor lor publice”.

 

Art. 4 pct. 3 lit. a) pct. 3 și b) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 lit. a) pct. 3 și lit. b) stabileau faptul că în sensul respectivei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) instituție publică:

(…)

oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la pct. 1 sau 2, care a fost înființată pentru a desfășura activități de interes public fără caracter comercial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații: este finanțată din fonduri publice, se află în subordinea sau sub controlul unei autorități ori instituții publice sau în componența consiliului de administrație/organului de conducere ori de supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate sau o instituție publică;

b) document – orice conținut informațional sau orice parte a unui asemenea conținut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe suport hârtie, în format electronic, audio, video sau audiovizual.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. a) pct. 3 și lit. b) stabilesc: „În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) instituție publică:

(…)

oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la pct. 1 sau 2, care a fost înființată pentru a desfășura activități de interes public fără caracter industrial sau comercial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații; este finanțată în proporție majoritară din fonduri publice, se află în subordinea sau sub controlul unei instituții publice prevăzute la pct. 1 și 2 sau cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, organului de conducere ori de supervizare sunt numiți de către o astfel de instituție publică;

b) document – orice conținut informațional sau orice parte a unui asemenea conținut, indiferent de forma de stocare a datelor.

 

Art. 4 lit. f)-l) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. e) se introduc șapte noi litere, lit. f)-l).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. f) și l) prevăd: „În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

(…)

f) format prelucrabil automat – un format de fișier structurat astfel încât să permită unor aplicații software să identifice, să recunoască și să extragă cu ușurință date specifice, inclusiv declarații individuale de fapt și structura internă a acestora;

g) format deschis – un format de fișier care este independent de platformele utilizate și care se află la dispoziția publicului, fără nicio restricție de natură să împiedice reutilizarea documentelor în cauză;

h) standard formal deschis – un standard care a fost stabilit în scris și care conține specificații privind cerințele cu privire la modalitatea de asigurare a interoperabilității sistemelor informatice;

i) universitate – orice instituție din sectorul public care organizează studii superioare, conform dispozițiilor art. 114 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la a căror absolvire se acordă diplome universitare;

j) date cu caracter personal – datele definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

k) cost marginal – costul direct legat și generat strict de colectarea, întocmirea, reproducerea, punerea la dispoziție și difuzarea documentelor în vederea reutilizării;

l) secret comercial – orice informație care, total sau parțial, nu este în general cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obișnuit cu acest gen de informație și care dobândește o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deținătorul legitim a luat măsuri rezonabile ținând seama de circumstanțe, pentru a fi menținută în regim de secret; protecția secretului comercial operează atât timp cât condițiile enunțate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ”.

 

Art. 5 alin. (3)-(6) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3)-(6) dispun:

(3) În cazul în care documentele sunt reutilizate de o instituție publică pentru activitățile sale comerciale desfășurate în afara domeniului de aplicare a sarcinii sale publice, pentru furnizarea documentelor necesare activităților în cauză se aplică aceleași taxe și condiții precum cele valabile pentru ceilalți utilizatori.

(4) Instituțiile publice pot permite reutilizarea necondiționată sau pot impune, dacă este cazul, o serie de condiții.

(5) Condițiile respective nu trebuie să limiteze în mod inutil posibilitățile de reutilizare și nu trebuie utilizate pentru restricționarea concurenței.

(6) În cazul documentelor asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele dețin drepturi de proprietate intelectuală, dacă este permisă reutilizarea acestui tip de documente, acestea sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu cerințele stabilite de prezenta lege și cu respectarea legislației privind proprietatea intelectuală”.

 

Art. 6 alin. (1) și (2) Legea nr. 109/2007 (modificată prin Legea nr. 299/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) dispunea faptul că solicitările pentru reutilizarea documentelor sunt făcute în scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică, dacă instituția publică în a cărei posesie se găsește documentul dispune de dotările tehnice necesare. Solicitările trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită instituției publice identificarea documentelor;

c) datele de identificare și autentificare ale solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului;

d) scopul în care va fi folosită informația cerută.

Reutilizarea informațiilor din instituțiile publice – modificări (Lege nr. 299/2015) was last modified: decembrie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter