Revista Română de Executare Silită nr. 1/2015: cuprinsul și rezumatele articolelor

11 mart. 2015
1 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 51 vot, medie: 3,00 din 5 (1 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1842
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. DOCTRINĂ

Viorel Mihai Ciobanu – Unele aspecte privind executarea și desființarea hotărârii arbitrale

Din punct de vedere al naturii juridice a acțiunii în anulare, suntem în prezența unui control judecătoresc care se realizează pe cale de acțiune, în primă și ultimă instanță, deoarece hotărârea judecătorească pronunțată asupra acțiunii în anulare este susceptibilă numai de recurs.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Motivele acțiunii în anulare sunt expres și limitativ prevăzute de art. 608 NCPC, astfel că ele sunt de strictă interpretare și nu pot fi extinse prin analogie. Ele vizează, în ansamblu, condițiile de regularitate a hotărârii arbitrale în raport cu înțelegerea lor concretizată prin convenția arbitrală și cauze de nelegalitate expres stabilite, și nu motive care să vizeze situația de fapt și probele administrate sau, mai sintetic, temeinicia hotărârii arbitrale.

Potrivit art. 614 NCPC, hotărârea arbitrală se duce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia. Dacă hotărârea arbitrală nu este executată de bunăvoie de către debitor, creditorul poate recurge la executarea silită.

În ipoteza în care împotriva hotărârii arbitrale învestite cu formă executorie se exercită acțiune în anulare, simpla exercitare a acesteia nu conduce la suspendarea executării. Totuși, curtea de apel va putea suspenda executarea hotărârii arbitrale împotriva căreia a fost introdusă acțiunea în anulare.

 

Evelina Oprina, Vasile Bozeșan – Mijloace indirecte de realizare a executării silite

Din ansamblul mijloacelor puse la dispoziție de dreptul intern pentru eficientizarea procedurii execuționale, Curtea Europeană acordă o atenție sporită așa-numitelor „mijloace indirecte” de executare silită, calificate astfel în jurisprudența sa, întrucât ele însele nu sunt de natură să remedieze în mod direct încălcarea pretinsă, neputând fi considerate suficiente pentru realizarea executării, întrucât nu sunt mijloace de executare propriu-zise. În plus, asemenea căi de acțiune nu sunt obligatoriu de urmat, ci pot fi avute în vedere ca măsuri subsecvente, auxiliare, posibil de apelat la acestea, expresie a diligenței pe care creditorul trebuie să o manifeste pe parcursul procedurii, dar și a rolului activ al executorului judecătoresc pe care acesta trebuie să-l manifeste.

Cu toate acestea, dincolo de caracteristicile anterior evocate (mijloace facultative și auxiliare), acestor căi indirecte de acțiune în procedura de executare trebuie să li se recunoască o semnificație aparte, corespunzătoare scopului pentru care au fost edictate, ele contribuind, alături de mijloacele principale, la conturarea unei imagini de ansamblu asupra manierei de desfășurare a procedurii execuționale, a modului în care au fost respectate principiile fundamentale, drepturile și, în egală măsură, îndeplinite obligațiile tuturor participanților la procedură.

 

Paul Pop – Câteva aspecte teoretice și practice ale perimării executării silite

Este unanim recunoscut faptul că procesul civil presupune două faze, faza de judecată și faza executării silite, legiuitorul fiind în mod constant preocupat ca și în cursul procedurii execuționale actele de executare silită să fie îndeplinite în termenele fixate.

De asemenea, legiuitorul a dorit ca, pe lângă faza judecății, nici cea a executării să nu se eternizeze, prevăzând în acest sens termene până la care se pot efectua acte de procedură (de executare), depășirea unor asemenea termene maxime între două acte de procedură inducând o prezumție de desistare a părții de la cererea de executare silită.

Valabilitatea actelor de procedură este supusă unei condiții esențiale, conform căreia două acte de procedură consecutive trebuie să fie îndeplinite într-un termen ce nu depășește 6 luni, în caz contrar sancțiunea care intervine pentru nesocotirea unor astfel de termene legale imperative fiind perimarea executării silite.

 

Andreea Tabacu – Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ

Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele administrative este prevăzută în reglementări specifice, determinate de activitatea specială a autorităților administrative.

După intrarea în vigoare e noului Cod de procedură civilă, prevederile Legii nr. 554/2004, care are anumite reguli în ceea ce privește executarea hotărârilor instanțelor administrative, au fost adaptate la noua lege comună în domeniul procedurii civile, dar încă există o mulțime de reguli speciale în ceea ce privește obligația debitorului.

 

Cristina Ticu Jianu – Executarea silită a părților sociale. O nouă modalitate de recuperare a creanțelor adusă de noul Cod de procedură civilă

Dilema pe care o dezbate doctrina judiciară publicată după apariția noului Cod de procedură civilă (2013) apreciem că își găsește rezolvarea în dispozițiile Cărții a V-a, „Despre executarea silită” din noul Cod de procedură civilă, care permit executarea silită a părților sociale indiferent dacă sunt deținute la un SRL cu asociat unic sau cu mai mulți asociați.

În plus față de expunerile de mai sus, apreciem că dispozițiile art. 622 NCPC, precum și cele ale art. 66 din Legea nr. 31/1990 trebuie coroborate cu dispozițiile art. 727, art. 728, art. 729 NCPC, care arată că părțile sociale nu se află printre bunurile care nu se pot urmări și nici printre cele care pot fi urmărite în mod limitat.

Totodată, sintagma prevăzută de alin. (3) al art. 757 NCPC, „Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face (…) de către executor (…), dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora” (s.n., C.T.J.), trebuie interpretată în sensul în care nu se face vânzarea de executor prin licitație dacă există piețe reglementate pentru astfel de vânzare, ca, de exemplu, piața de capital.

 

II. CEDO – analize, comentarii, jurisprudență

 

Vasile Bozeșan – Cerințele unei executări silite corespunzătoare (I)

Executarea silită trebuie să satisfacă nu doar exigențele de natură procedurală impuse pentru asigurarea legalității și caracterului echitabil ale acestei faze a procesului civil, ci și anumite cerințe care, din perspectiva obiectivului urmăririi silite, și anume realizarea creanței creditorului, definesc caracterul corespunzător al acesteia.

În acest din urmă sens, calitatea executării silite se apreciază într-o matrice configurată de condițiile conformității, efectivității, integralității și celerității, a căror verificare conduce la stabilirea modului în care a fost atinsă finalitatea urmărită în beneficiul creditorului. Astfel, corelația dintre obligația prevăzută în titlu și cea executată, accesul efectiv al creditorului la prestația obținută silit, întinderea acesteia, precum și momentul în care creditorul își vede satisfăcută creanța constituie aspecte ce-și reclamă o analiză atentă pentru a justifica reținerea caracterului adecvat al unei executări silite.

Conformitatea, efectivitatea, integralitatea și celeritatea sunt exigențe care definesc, sub toate aspectele, „calitatea” rezultatului urmărit de către creditor când recurge la calea urmăririi silite. Demersul de evaluare a acestei finalități prin raportare la cerințele amintite obligă însă la înțelegerea exactă a contextelor în care aceste cerințe sunt analizabile, precizarea distincțiilor și relației dintre ele, completată cu relevarea elementelor ce pot alimenta interdependența acestora, identificarea impedimentelor ce le pot afecta îndeplinirea și a circumstanțelor ce pot justifica limitarea sau chiar sacrificarea lor.

 

III. DREPT COMPARAT

 

Elena Belei –Dimensiunea morală a comportamentului executorului judecătoresc în procesul consultării clientului

Studiul își propune să clarifice o serie de aspecte privind acțiunea reconvențională, nedefinită în legislația Republicii Moldova, apelând la multiple elemente comparative între alte reglementări ale unor instituții similare.

 

IV. RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII

1. Decizia nr. 7/2014

2. Decizia nr. 6/2015 – notă de judecător Evelina Oprina

 

V. PRACTICĂ JUDICIARĂ

1. Competență funcțională. Natura titlului executoriu

2. Contestație împotriva încheierii executorului judecătoresc prin care se stabilesc cheltuielile de judecată. Calitatea procesual pasivă a biroului executorului judecătoresc. Încetarea executării ca urmare a imposibilității executării. Consecințe – notă de judecător Evelina Oprina

3. Contestație la executare. Coparticipare procesuală obligatorie. Necitarea adjudecatarului

4. Contestație la executare. Taxa judiciară de timbru. Mod de calcul. Legea aplicabilă

5. Contestație prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau alt drept real asupra bunului urmărit. Data de la care curge termenul de formulare

6. Executarea silită a unei sentințe prin care o casă de pensii este obligată să recalculeze pensia reclamantului și să îi plătească diferențele de pensie rezultate. Modul de stabilire a diferențelor dintre sumele încasate și sumele cuvenite cu titlu de pensie

7. Executarea silită a unei sentințe prin care se soluționează o contestație formulată împotriva deciziei de concediere. Modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat angajatul concediat nelegal – notă de judecător Răzvan Anghel

8. Legea aplicabilă contestației la executare în situația în care se contestă mai multe acte de executare în dosare de executare silită diferite. Obligația instanței de a determina legea aplicabilă în fiecare caz

9. Preț de vânzare la licitație a imobilului. Seriozitate

10. Restituirea taxei judiciare de timbru în cazul admiterii contestației la executare. Competență

👍Vezi și: Revista Română de Executare Silită nr. 2/2015

👍Vezi și: Revista Română de Executare Silită nr. 3/2015

👍Vezi și: Revista Română de Executare Silită nr. 4/2015

Revista Română de Executare Silită nr. 1/2015: cuprinsul și rezumatele articolelor was last modified: martie 11th, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter