Stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii (H.G. nr. 668/2017 intră în vigoare: 18 noiembrie 2017)

9 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 641

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 668/2017
(M. Of. nr. 752 din 20 septembrie 2017)
Respectiva hotărâre stabilește condițiile privind comercializarea produselor pentru construcții în scopul utilizării acestora la realizarea construcțiilor care să asigure menținerea, pe întreaga durată de existență a acestora, a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

În M. Of. nr. 752 din 20 septembrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 668/2017 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Capitolul I din H.G. nr. 668/2017

Capitolul I, purtând denumirea marginală „Dispoziții generale” cuprinde art. 1- 5, care dispun următoarele:

 

Art. 1 din H.G. nr. 668/2017

Potrivit art. 1, respectiva hotărâre stabilește condițiile privind comercializarea produselor pentru construcții în scopul utilizării acestora la realizarea construcțiilor care să asigure menținerea, pe întreaga durată de existență a acestora, a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Prevederile respectivei hotărâri se adresează producătorilor/fabricanților, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepția, proiectarea, avizarea, execuția, recepția, utilizarea și postutilizarea construcțiilor în care se înglobează produsele pentru construcții, precum și autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții”.

 

 Art. 2 din H.G. nr. 668/2017

Conform art. 2, autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

Autoritatea de notificare la Comisia Europeană a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții și a organismelor de evaluare tehnică europeană este MDRAPFE, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

 

 Art. 3 din H.G. nr. 668/2017

În art. 3 se prevede că produsele pentru construcții prevăzute la art. 1 alin. (1) fac obiectul domeniului reglementat în construcții, astfel:

a) produsele pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și de actele normative subsecvente;
b) produsele pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate sau unui agrement tehnic în construcții sunt supuse domeniului reglementat de prevederile respectivei hotărâri.

 

 Art. 4 din H.G. nr. 668/2017

Art. 4 dispune că specificațiile tehnice armonizate cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene.

Specificațiile tehnice nearmonizate cuprind standardele și documente de standardizare internaționale, standardele și documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociația de Standardizare din România la nivel național, precum și standardele române originale.

 

 Art. 5 din H.G. nr. 668/2017

Potrivit art. 5, În sensul prezentei hotărâri se utilizează termenii și expresiile din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, precum și următoarele expresii:

a) agrement tehnic în construcții – aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice;
b) autorități de supraveghere a pieței – autorități ale administrației publice centrale care răspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcții și de supraveghere a pieței produselor pentru construcții și care sunt prevăzute la 26 din prezenta hotărâre;
c) certificat de conformitate – document care atestă că un produs pentru construcții este conform cu o specificație tehnică nearmonizată și care este elaborat de un organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 – Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;
d) dosar tehnic – documentație tehnică cuprinzând date/informații, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanțele produsului/setului în raport cu specificația tehnică sau cu agrementul tehnic aferent;
e) evaluarea conformității produselor pentru construcții – un sistem procedural prin care se stabilește conformitatea produselor pentru construcții cu o specificație tehnică nearmonizată;
f) evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții – un sistem procedural prin care se evaluează performanța unui produs și se verifică constanța performanței acestui produs potrivit unei specificații tehnice armonizate;
g) fabricant/producător, denumit în continuare producător – persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcții și care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa;
h) organism de evaluare și verificare a performanței produselor pentru construcții – organism de certificare a produsului, organism de certificare a controlului producției în fabrică sau laborator notificat conform VII din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evaluează performanța produsului pentru construcții și verifică constanța performanței acestuia potrivit unei specificații tehnice armonizate;
i) organism de evaluare tehnică europeană – organism care elaborează și eliberează evaluări tehnice europene pentru construcții în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 305/2011;
j) organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții – organism care evaluează produsele pentru construcții în conformitate cu o specificație tehnică nearmonizată și care emite certificate de conformitate sau rapoarte de încercări cu respectarea cerințelor acelei specificației tehnice;
k) organism elaborator de agremente tehnice în construcții – organism specializat, cu sediul în România, abilitat să realizeze activități de elaborare a agrementelor tehnice în construcții de către autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții, MDRAPFE;
l) piața produselor pentru construcții – întreaga arie acoperită de lanțul de distribuție a produselor pentru construcții de la producător la consumatorul final;
m) standarde europene nearmonizate – standarde europene și alte documente de standardizare europeană, cu excepția standardelor europene adoptate în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea Comisiei Europene, ale căror indicative și titluri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
n) standarde române – standarde române originale (SR), standarde internaționale (SR ISO, SR IEC) sau documente de standardizare internaționale (SR ISO/TR, SR ISO/TS) și standarde europene (SR) sau documente de standardizare europeană (SR CEN/TR, SR EN/TS) armonizate și/sau nearmonizate adoptate la nivel național de ASRO;
o) utilizare preconizată – rolul sau funcția care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerințelor fundamentale ale construcției și care este prevăzută de specificația tehnică sau de agrementul tehnic aferent acelui produs;
p) titularul unui agrement tehnic în construcții este solicitantul acestuia”.

 

Capitolul II din H.G. nr. 668/2017

Capitolul II, purtând denumirea marginală „Comercializarea produselor pentru construcții” cuprinde Secțiunea 1 („Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice armonizate”), art. 6-9;  Secțiunea a 2-a („Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate”), art. 10-13 și Secțiunea a 3-a („Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unui agrement tehnic în construcții”), art. 14-16 care dispun următoarele:

 

 Art. 6 din H.G. nr. 668/2017

Conform art. 6, produsul pentru construcții care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producător.

În funcție de sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a standardului armonizat aplicabil, declarația de performanță se emite de către producător pe baza:

a) certificatului de constanță a performanței pentru sistemul 1 și 1+);
b) certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică pentru sistemul 2+;
c) raportului de încercări pentru sistemul 3;
d) evaluărilor și verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4.

Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și în actele normative subsecvente acestuia.

Certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică și raportul de încercări prevăzute la alin. (2) sunt elaborate de către un organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții.

Organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții prevăzute la alin. (4) sunt desemnate și notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană și nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții (H.G. nr. 668/2017 intră în vigoare: 18 noiembrie 2017) was last modified: octombrie 25th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter