Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (I) (Hotărâre nr. 503/2016)

29 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1225

Despre

  • M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016
  • Hotărâre nr. 503/2016
  • Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat Actul modificatorSumar
Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006
(M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)
H.G. nr. 503/2016
(M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016)
 – modifică: art. 1; art. 2; art. 4 alin. (3) și (5); art. 5 alin. (1) pct. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 39, 44, 45 și 47; art. 6; art. 9 lit. e); art. 11 alin. (1); art 12 alin. (2) pct. 4, 5 și 22; art. 13 alin. (1); art. 15; art. 16 alin. (1) și (2)

– introduce: art. 5 alin. (1) pct. 31^1; art. 5 alin. (1) pct. 47^1 și 47^3; art. 8^1

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: art. 4 alin. (4); art. 5 alin. (1) pct. 8, 13, 20, 34 și 46; art. 7;  art. 10 pct. 1;  art. 12 alin. (2) pct. 16

În M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016, a fost publicată H.G. nr. 503/2016 pentru modificarea și completarea Statutului CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (Statut).

În continuare, vom prezenta o parte a respectivelor modificări.

Art. 1 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar.

De asemenea, CNAS are sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, sectorul 3, și funcționează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administrație și aprobat prin hotărâre a Guvernului, și are siglă proprie, conform anexei la prezentul statut.

În fine, CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și are în subordine casele de asigurări de sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

„(1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar, în coordonarea Ministerului Sănătății.
(2) CNAS are sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, sectorul 3, și funcționează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administrație și aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătății, și are siglă proprie, conform anexei la prezentul statut.
(3) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și are în subordine casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești”.

 

Art. 2 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, denumite în continuare case de asigurări, sunt instituții publice cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.

Casele de asigurări se organizează și funcționează potrivit statutelor proprii, care respectă prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administrație al CNAS.

De asemenea, casele de asigurări colectează contribuțiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, și gestionează bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casele de asigurări pot derula și activități pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări științifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum și alte activități în acest sens, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

(1) Casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări, sunt instituții publice cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.
(2) Casele de asigurări se organizează și funcționează pe baza statutelor proprii, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, aprobat în condițiile legii. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își desfășoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare și funcționare a caselor de asigurări din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activității.
(3) Casele de asigurări gestionează bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casele de asigurări pot derula și activități pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări științifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum și alte activități în acest sens, potrivit actelor normative în vigoare”.

 

Art. 4 alin. (3) și (5) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (3) și (5) stabileau faptul că fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuție personală și modalității de plată, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale.

De asemenea, calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în România.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (3) și (5) prevăd următoarele:

(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, prin afișare pe site-urile proprii ale acestora și/sau prin afișare la sediul caselor de asigurări și al furnizorilor cu care acestea se află în relație contractuală, asupra serviciilor de care beneficiază, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale.
(…)
(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează în condițiile prevăzute la art. 222 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 4 alin. (4) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea faptul că persoanele care au obligația să se asigure, în condițiile legii, încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări, direct sau prin angajator, al cărui model se stabilește prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) – Abrogat.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 39, 44, 45 și 47 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) pct. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 39, 44, 45 și 47 stabileau următoarele: CNAS are următoarele atribuții:

1. gestionează Fondul, în condițiile legii, prin președintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, inclusiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, până la reorganizarea acestora;
2. propune, cu avizul Ministerului Sănătății Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate și acordă aviz conform proiectelor de acte normative care au incidență asupra Fondului;
5. elaborează și publică raportul anual, precum și execuția bugetară pe capitole și subcapitole și planul de activitate pentru anul următor;
6. asigură organizarea sistemului informatic și informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea Fondului. Indicatorii folosiți în raportarea datelor în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari și se stabilesc de Ministerul Sănătății Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din România și Colegiului Medicilor Dentiști din România;
7. răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului și față de asigurați;
9. participă la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publică, în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, reprezentanți ai asiguraților, spitalelor și clinicilor universitare, ai unităților de cercetare, ai organizațiilor neguvernamentale, ai sindicatelor și patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie;
11. elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătății Publice spre aprobare Guvernului;
12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din România, precum și a organizațiilor patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS;
15. participă anual și ori de câte ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuție personală, pe baza prescripțiilor medicale, pentru persoanele asigurate;
25. asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinși în programul național de sănătate cu scop curativ;
26. derulează programele de sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii;
27. monitorizează și controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate și gratuite;
28. organizează, împreună cu Ministerul Sănătății Publice, Comisia centrală de arbitraj, care este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice, CNAS, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România și Colegiul Medicilor Dentiști din România;
31. efectuează, direct sau prin intermediari specializați, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacție a asiguraților și de evaluare a interesului manifestat de aceștia față de calitatea serviciilor medicale și asigură controlul măsurilor stabilite în gestionarea fondurilor pentru realizarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent și unitar;
39. organizează și efectuează împreună cu casele de asigurări controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraților pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
44. implementează programele naționale de sănătate conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătății Publice;
45. răspunde de asigurarea, urmărirea și controlul fondurilor alocate programelor și subprogramelor de sănătate derulate de CNAS, precum și de monitorizarea, controlul și analiza indicatorilor fizici și de eficiență, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate;
47. poate elabora, pentru furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, protocoale de practică, ca bază de decontare pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) pct. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 39, 44, 45 și 47 dispun următoarele:

1. gestionează Fondul în condițiile legii, prin președintele CNAS, împreună cu casele de asigurări;
2. propune, cu avizul conform al Ministerului Sănătății, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate și acordă aviz conform proiectelor de acte normative care au incidență asupra Fondului;
(…)
5. elaborează și publică raportul de activitate anual și planul de activitate pentru anul următor cu avizul conform al Ministerului Sănătății, precum și execuția bugetară pe capitole și subcapitole;
6. asigură organizarea și administrarea platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, care cuprinde sistemul informatic unic integrat, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul național de prescriere electronică și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului;
7. răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului, a ministrului sănătății și a asiguraților;
(…)
9. participă la elaborarea programelor naționale de sănătate, în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, potrivit legii;
(…)
11. elaborează proiectul contractului-cadru, conform prevederilor art. 229 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se prezintă de către Ministerul Sănătății spre aprobare Guvernului;
12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, conform prevederilor art. 229 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(…)
15. participă, împreună cu Ministerul Sănătății, la elaborarea listei de medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
(…)
25. asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative;
26. derulează programele naționale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii;
27. monitorizează și controlează modalitatea de prescriere și eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuție personală;
28. organizează Comisia centrală de arbitraj împreună cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România și Colegiul Medicilor Dentiști din România;
(…)
31. efectuează, direct sau prin intermediari specializați, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacție a asiguraților și de evaluare a interesului manifestat de aceștia față de calitatea serviciilor medicale;
(…)
39. organizează și efectuează, prin structura de specialitate proprie sau împreună cu casele de asigurări, controlul modului în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați sau care s-au aflat în relații contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări respectă clauzele contractuale, furnizorii având obligația să permită accesul la evidențele referitoare la derularea contractelor. În cadrul controalelor efectuate pot fi cooptați și reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Colegiului Farmaciștilor din România și Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
(…)
44. derulează programele naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului, potrivit legii;
45. răspunde de asigurarea, urmărirea și controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor și subprogramelor naționale de sănătate curative, precum și de monitorizarea și analiza indicatorilor fizici și de eficiență, prin intermediul caselor de asigurări;
(…)
47. aprobă, împreună cu Ministerul Sănătății, protocoalele terapeutice pentru prescrierea și decontarea tratamentului în cazul unor afecțiuni;”.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 8, 13, 20, 34 și 46 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) pct. 8, 13, 20, 34 și 46 stabileau faptul că CNAS are următoarele atribuții:

8. elaborează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate care se află în administrarea CNAS, potrivit competențelor stabilite de lege, precum și cu privire la utilizarea și administrarea acestuia în condițiile legii;
13. elaborează împreună cu Ministerul Sănătății Publice criteriile privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților referitoare la diagnostic și tratamentul medicochirurgical și stomatologic;
20. elaborează strategiile necesare și acționează pentru îndeplinirea condițiilor de aderare impuse de Uniunea Europeană ca parte integrantă a politicii guvernamentale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
34. asigură informarea cel puțin o dată pe an a fiecărui asigurat, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuție și modului de plată, dar și asupra drepturilor și obligațiilor sale, precum și asupra mijloacelor de păstrare a sănătății, de reducere și de evitare a cauzelor de îmbolnăvire și asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool și tutun;
46. transmite Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual și ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele naționale de sănătate cu scop curativ finanțate din bugetul Fondului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) pct. 8, 13, 20, 34 și 46 – Abrogate.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 31^1 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Noua reglementare

La art. 5 alin. (1), după pct. 31 se introduce un nou punct, pct. 31^1.

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) pct. 31^1 stabilește următoarele:

31^1. asigură realizarea controlului cu privire la gestionarea fondurilor pentru realizarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent și unitar;”.

 

Art. 5 alin. (1) pct. 47^1 și 47^3 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Noua reglementare

La art. 5 alin. (1), după pct. 47 se introduc trei noi puncte, pct. 47^1 – 47^3.

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) pct. 47^1 și 47^3 dispun următoarele:

47^1. încheie și derulează contracte cost volum/cost volum rezultat, în condițiile legii, cu deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau, după caz, cu reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele care au primit decizie de includere condiționată în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului;
47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS;
47^3. asigură evidența statistică necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate și colaborează cu instituții care au atribuții în domeniul statisticii;”.

 

Art. 6 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 dispunea faptul că CNAS și casele de asigurări funcționează având la bază un sistem informatic și informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea Fondului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 stabilește următoarele:

CNAS și casele de asigurări utilizează, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, Platforma informatică din asigurările de sănătate”.

 

Art. 7 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că CNAS elaborează norme privind aplicarea măsurilor de executare silită și de urmărire a contribuțiilor datorate la Fond pentru persoanele fizice, potrivit limitei de competență stabilite de lege, precum și norme tehnice privind constituirea și utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS și caselor de asigurări, în condițiile stabilite de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7Abrogat.

 

Art. 8^1 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Noua reglementare

După art. 8 se introduce un nou articol, art. 8^1.

Potrivit noii reglementări, art. 8^1 prevede următoarele:

(1) CNAS și casele de asigurări au în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.
(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, autoturismele din parcurile auto proprii ale CNAS și caselor de asigurări pot fi conduse de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin acte administrative ale conducătorilor instituțiilor”.

 

Art. 9 lit. e) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. e) stabilea faptul că organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii nr. 95/2006, sunt: (…) e) 2 vicepreședinți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. e) dispune următoarele: organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii nr. 95/2006, sunt: (…) „e) un vicepreședinte;”.

 

Art. 10 pct. 1 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 pct. 1 stabilea faptul că Adunarea reprezentanților CNAS are următoarele atribuții:

1. propune modificarea Statutului CNAS; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 pct. 1 – Abrogat.

 

Art. 11 alin. (1) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) stabilea faptul că în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și prezentului statut, Adunarea reprezentanților CNAS adoptă hotărâri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) dispune următoarele:

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și prezentului statut, Adunarea reprezentanților adoptă hotărâri”.

 

Art. 12 alin. (2) pct. 4, 5 și 22 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art 12 alin. (2) pct. 4, 5 și 22 prevedeau faptul că Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

4. aprobă atribuțiile vicepreședinților, la propunerea președintelui;
5. aprobă strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea și utilizarea Fondului;
22. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare și standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art 12 alin. (2) pct. 4, 5 și 22 stabilesc următoarele: Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

4. aprobă și alte atribuții decât cele prevăzute la art. 24 pentru vicepreședintele CNAS, la propunerea președintelui;
5. aprobă strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate;
(…)
22. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare și standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;”.

 

Art. 12 alin. (2) pct. 16 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) pct. 16 dispunea faptul că Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

16. aprobă criteriile privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților .

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) pct. 16 Abrogat.

 

Art. 13 alin. (1) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că Consiliul de administrație al CNAS se întrunește lunar și ia hotărâri valabile în prezența a cel puțin 13 membri și cu votul a cel puțin 9 membri prezenți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Consiliul de administrație al CNAS se întrunește lunar și ia hotărâri valabile în prezența a cel puțin 5 membri și cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți”.

 

Art. 15 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 dispunea faptul că Consiliul de administrație are 2 vicepreședinți aleși de consiliul de administrație prin vot secret, unul din partea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național și celălalt din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, stabilite potrivit legii.

De asemenea, vicepreședinții consiliului de administrație sunt și vicepreședinții CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 stabilește următoarele:

(1) Consiliul de administrație are un vicepreședinte ales de consiliul de administrație prin vot secret.
(2) Vicepreședintele consiliului de administrație este și vicepreședintele CNAS”.

 

Art. 16 alin. (1) și (2) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) și (2) stabileau faptul că membrii consiliului de administrație al CNAS, cu excepția președintelui și vicepreședinților, beneficiază de o indemnizație lunară în condițiile prezenței efective la ședințele consiliului de administrație.

Cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de administrație al CNAS este de 20% din indemnizația președintelui CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) și (2) prevăd următoarele:

(1) Membrii consiliului de administrație al CNAS, cu excepția președintelui și vicepreședintelui, beneficiază de o indemnizație lunară în condițiile prezenței efective la ședințele consiliului de administrație.
(2) Indemnizația membrilor Consiliului de administrație al CNAS se stabilește potrivit legii”.

 
👍Vezi și: Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (II) (H.G. nr. 503/2016)
 
👍Vezi și: Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (III) (Hotărâre nr. 503/2016)
 

Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (I) (Hotărâre nr. 503/2016) was last modified: august 1st, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter