Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

15 ian. 2015
4 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 5 (4 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3322

Despre

  • M. Of. nr. 16 din 9.01.2015
  • Ordinul nr. 17/2015
  • Înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Parte introductivă

În M. Of. nr. 16 din 9.01.2015, s-a publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a emis respectivul ordin în temeiul art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 (publicată în M. Of. nr. 473 din 30.07.2013) privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, alineat care prevede faptul că în exercitarea atribuțiilor sale, președintele Agenției emite ordine în condițiile legii. De asemenea, ordinul a fost emis și în temeiul art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 (publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui alineat, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepție de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Alin. (7), la care se face referire, prevede faptul că organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) și (5) sau solicită înregistrarea conform alin. (91).

De asemenea, s-au avut în vedere și dispozițiile art. 50 și 52 din O.G. nr. 92/2003 (republicată în M. Of. nr. 513 din 31.07.2007) privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50 prevede, la alin. (1), faptul că organul fiscal poate solicita prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica și documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

La alin. (2), se prevede faptul că solicitarea se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

Art. 52, privind obligația de a furniza informații, prevede, la alin. (1): contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă.

La alin. (2), se prevede faptul că cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate.

Conform alin. (3), declarația persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informații va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris.

La alin. (4), se dispune faptul că în situația în care persoana obligată să furnizeze informația în scris este, din motive independente de voința sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmește un proces-verbal.

II. Stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Art. 1 stabilește obiectul prezentului ordin, și anume criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

Art. 2 se referă la cererile pe care trebuie să le depună persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, după cum urmează:

Astfel, la alin. (1) se referă la cererile pe care trebuie să le depună persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Acestea trebuie, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

La alin. (2), se prevede faptul că persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni (formular 010).

La alin. (3) se prevede faptul că persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099).

La alin. (4) este explicat termenul organ fiscal competent, în sensul respectivului ordin astfel:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal.

Art. 3 stabilește criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile. Acestea sunt următoarele:

a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 (publicată în M. Of. nr. 839 din 13.09.2004) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (91) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Art. 4 aduce precizări cu privire la criteriile sus-menționate.

La alin. (1), se prevede faptul că pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

La alin. (2), se stabilește sfera de aplicabilitate a criteriului de la art. 3 lit. b), și anume:

a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații societății comerciale, indiferent de ponderea pe care o dețin în capitalul social al acesteia, și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La alin. (3), se prevede faptul că în cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (2), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 (republicată în M. Of. nr. 664 din 23.07.2004), privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Conform dispoziției la care se face referire, în cazierul fiscal al persoanelor fizice și juridice se înscrie și atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

La alin. (4) se prevede faptul că pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

La art. 5 alin. (1), se dispune faptul că la primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentația depusă.

Conform alin. (2), în cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la art. 4, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.

La alin. (3), se dispune faptul că se supun soluționării numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la art. 4.

La alin. (4), pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6 prevede, la alin. (1), faptul că în vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 3 lit. a) și b).

La alin. (2), sunt reglementate situațiile în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii. Astfel, persoana impozabilă trebuie să se afle într-una dintre următoarele situații:

a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (2), care nu sunt înregistrați fiscal în România prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 alin. (1) dispune faptul că solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) sunt supuse unei analize, prevăzute la art. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România.

Alin. (2) prevede faptul că după efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplinește criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplinește criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La art. 8, se aduc precizări cu privire la invitația prevăzută anterior. Astfel, la alin. (1) se prevede faptul că invitația prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA was last modified: ianuarie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter