UNBR: Aprobarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017)

7 sept. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 686

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit comunicatului din data de 6 septembrie 2017, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a dat publicității Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017 prin care se aprobă Registrele Naționale ale Avocaților Români, prevăzute în Anexa la hotărâre.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri și conținutul integral al Anexei la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017, care cuprinde Regulamentul de organizare și funcționare a registrelor naționale prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 HOTĂRÂREA nr. 271

26 august 2017

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (10) din și ale art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 212/30 martie 2017 și având în vedere propunerile înaintate și dezbătute în ședința consiliului UNBR,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în ședința

din 26 august 2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – (1) Se aprobă Registrele Naționale ale Avocaților Români, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Anexele la Regulamentul prevăzut la alineatul 1 vor fi comunicate ulterior, după finalizarea procedurilor informatice de punere în funcțiune a registrelor.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea dispozițiilor prezentei hotărâri la cunoștința avocaților și pentru punerea sa în aplicare.

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271/26 august 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A REGISTRELOR NAȚIONALE PREVĂZUTE DE ART. 3 ALIN.(3 ) SI ART. 5 ALIN.(10) DIN LEGEA NR. 51 /1995, PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Ținând seama de dispozițiile art. 3 alin. (3 ) și art. 5 alin. (10) din Legea nr.51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, „Legea nr. 51/1995”) Uniunea Nationala a Barourilor din România (în continuare, „UNBR”) organizează următoarele registre publice:

a) Registrul electronic al actelor întocmite de avocați, prevăzute de art. 3 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995 și
b) Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, (denumite în continuare, în mod colectiv „Registrele„).

Art. 2 – Administrarea Registrelor înființate în baza art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, se face în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare a Registrelor (în continuare, „Regulament”) care cuprinde Normele Metodologice și instrucțiunile privind Registrele, prin care se reglementează procedura de înscriere / verificare / rectificare / anulare în Registre și modul de lucru în Portalul Registrelor, incluse în tutorialul VIDEO privind lucru pe portalul Registrelor (Anexa nr. 1) administrat și gestionat sub responsabilitatea barourilor.

Art. 3 – În Registrul electronic al actelor întocmite de avocați se înscriu:

a) actele juridice întocmite de avocați și care cuprind mențiunea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor [art. 3 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 51/1995];
b) actele întocmite de avocați conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, în activitățile de asistență și reprezentare a persoanelor fizice și juridice interesate în fața altor autorități publice decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995.

Art. 4 – În Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților se înscriu mențiunile incluse în actele de înființare a formelor de exercitare a profesiei, ori în cele întocmite pentru desfășurarea activităților profesionale în modalitățile de exercitare a profesiei prevăzute de Lege și Statutul profesiei de avocat (contractul de colaborare profesională, contractul de salarizare în interiorul profesiei) privind patrimoniul propriu pe care avocatul îl afectează desfășurării activității sale profesionale.

Art. 5 – Contractele de asistență juridică întocmite pentru exercitarea activităților reglementate de celelalte prevederi ale art. 3 din Legea nr. 51/1995 decât cele menționate la art. 2 din prezentul Regulament se înscriu în continuare în registrul oficial de evidentă potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.51/1995 și au regimul juridic prevăzut de art. 31 alin. (3) și art. 44 din Legea nr. 51/1995.

Art.6 – Registrele au drept scop:

– înscrierea în scop de informare a avocaților, a notarilor publici, a executorilor judecătorești și a persoanelor care justifică un interes legitim cu privire la datele înscrise în Registre;
– furnizarea, pe cheltuiala persoanei care justifică un interes legitim, a informațiilor din aceste Registre în condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme;
– înscrierea cu efect de opozabilitate în Registre a actelor care fac obiectul înregistrării. Actele înscrise în Registre devin opozabile terților la momentul în care este înscris actul solicitat a fi inregistrat;
– asigurarea unei evidențe la nivel național a tuturor actelor supuse procedurii înscrierii prevăzute de lege.

Art. 7 – Activitatea de înscriere, evidență și comunicare a informațiilor incluse în actele înscrise în Registre se desfășoară potrivit procedurilor menționate în prezentul Regulament și anexela la acesta. Tipul operațiunii solicitate Registrului (înscriere, interogare, rectificare sau anulare) determină aplicarea procedurilor specifice operațiunii, conform tutorialului video privind procedura de lucru pe portalul Registrelor, parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 8 – (1) Datele privind actele înscrise cu respectarea procedurilor prevăzute de Norme se arhivează în sistem electronic, în aplicația informatică organizată la nivel national. Actele supuse înscrierii sunt conservate pe suport material de avocatul care a solicitat înscrierea, în conditiile prevazute de legislația profesională.

(2) Accesul la actele înregistrate pe suport electronic se face conform Anexei nr. 2 pe baza solicitărilor adresate administratorului Registrelor și cu înștiințarea avocatului care a solicitat înscrierea în respectivul registru a actului, respectiv a documentului relativ la patrimoniul afectat exercitării profesiei de avocat.

CAPITOLUL II – REGISTRUL ACTELOR ÎNTOCMITE DE AVOCAȚI, PREVĂZUTE DE ART. 3 ALIN. (1) LIT. C) ȘI D) DIN LEGEA NR. 51/1995

Art. 9 – (1) Activitatea de înscriere, arhivare si comunicare a actelor (datelor esentiale ale actelor) întocmite de avocați, prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995 se realizează în aplicația informatică denumită „Registrul actelor atestate de avocat”, ținută la nivel național de către UNBR și gestionată de fiecare barou în parte.

(2) Înscrierea datelor ce trebuie menționate în Registru se îndeplinește de avocatul / avocații care fac înscrierea actului / documentului în

(3) După înscrierea actului, administratorul desemnat la nivelul fiecărui barou verifică existenta tuturor datelor ce trebuie menționate în Registru și validează înscrierea. Odată cu validarea, înscrierea primește un număr unic generat de aplicația informatică. Din acel moment, orice modificare a datelor înregistrate nu mai este posibilă, cu excepția cazurilor de îndreptare a unor erori materiale, situație în care se va urma procedura de rectificare a erorilor materiale.

(4) În cazul actelor bilaterale sau multilaterale atestate de doi sau mai mulți avocați se face o singură înscriere cu mențiunea corespunzătoare privind atestarea actului și de către alt avocat nominalizat/alți avocați nominalizați expres, în rubrica corespunzatoare a formularului generat prin accesarea aplicației informatice, în vederea efectuării unei operațiuni de înscriere. În acest caz, avocatul care face înscrierea este desemnat în cuprinsul actului cu această însărcinare. Prin efectuarea înscrierii, aplicația informatică generează un cod corespunzator numarului unic de înscriere, care va fi transmis, sub responsabilitatea avocatului mandatat în acest sens, celorlalți avocați interesați de înscrierea actului.

Art. 10 – (1) Conținutul înscrierii este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament și cuprinde următoarele date:

1. numărul și data înscrierii solicitării adresate registrului, alocate în mod automat de aplicația informatică;
2. numele și prenumele avocatului (avocatilor) care a(au) atestat actul menționat în solicitarea de înscriere;
3. data actului în format zi/lună/an;
4. numele și prenumele autorului (părților ) actului;
5. tipul de act după obiectul său / bunul (bunurile) la care se referă , iar în cazul imobilelor identificarea lor în raport de datele inscrierii in cartea funciară, ori prin elemente de identificare cât mai precise (suprafața, vecinătăți, coordonate geografice etc. / prevederi esențiale pentru asigurarea opozabilității actului / observații);
6. observații făcute de autorul solicitării de înregistrare.

(2) Pentru efectuarea unei înscrieri valabile, datele de la punctele 1 – 5 se completează obligatoriu în cuprinsul formularului aferent solicitării de înscriere din aplicația informatică.

Art. 11 – După efectuarea înscrierii actului în Registru de catre avocatul interesat, administratorul Registrului desemnat de baroul la care s-a aplicat procedura de înscriere, conform Instrucțiunilor de verificare prealabilă a înregistrarii actelor, poate solicita, în caz de dubiu, clarificări avocatului care a inițiat procedura inscrierii pentru finalizarea și validarea uneri înregistrări corecte.

Art. 12 – (1) Solicitarea verificării existenței unui act înregistrat în Registru se face de persoanele care justifică un interes legitim prin completarea corespunătoare a Anexei nr. 4 prin intermediul aplicației electronice și pe cheltuiala persoanelor interesate.

(2) Solicitarea verificării înscrierii actului se va transmite decanului/consiliului baroului/unei persoane desemnate de acesta (administratorul sistemului), care este obligat a soluționa motivat cererea în termen de maxim 10 zile. Hotararea de admitere se pune în practică prin interogarea Registrului. Hotărârea de respingere se comunică petentului”.

Art. 13 – (1) Administratorul sistemului desemnat de baroul în care este înscris avocatul care a solicitat înscrierea actului identificat ca fiind cel vizat de cererea formulată, va iniția interogarea Registrului pentru obținerea datelor despre existența unui act juridic dintre cele supuse înregistrării.

(2) Interogarea registrului se va face pe baza formularului electronic prevăzut în Anexa nr. 5.

Art. 14 – În urma interogării Registrului, aplicația va genera în mod automat rezultatul verificărilor (Anexa nr. 6), care cuprinde inclusiv data, ora, minutul și secunda la care s-a efectuat interogarea.

Art. 15 – Rezultatul verificării existenței / inexistenței înscrierii se constată de aplicația informatică. Rezultatul verificării este atestat printr-un certificat prin care se confirmă existența înscrierii, cu indicarea datelor relevante pentru identificarea corectă a acesteia potrivit mențiunilor incluse în formularul de înscriere, sau printr-o adeverință în care se va menționa inexistența vreunei înregistrări de natura celei solicitate a fi verificate, după caz (Anexele nr. 7 și 8).

Art. 16 – În situația în care în urma verificării apar neconcordanțe între datele înscrise în registru și datele comunicate de aplicația informatică, acestea vor fi analizate de îndată, cu consultarea obligatorie a avocatului care a solicitat înregistrarea. Consultarea avocatului nu este necesară dacă neconcordanțele sunt generate de preluarea incorectă în sistemul electronic a datelor transmise de avocat spre înregistrare.

CAPITOLUL III – REGISTRUL NAȚIONAL AL EVIDENȚEI ACTELOR DE CONSTITUIRE A PATRIMONIULUI DE AFECTAȚIUNE AL AVOCAȚILOR

Art. 17 – (1) Actele de constituire a patrimoniului de afectațiune profesională se înscriu în aplicația informatică organizată la nivel național și se arhivează de baroul în care este înscris avocatul.

(2) În Registrul național al evidenței actelor de constituire a patrimoniului de afectațiune al avocaților se înscriu, cu efect de opozabilitate, actele prin care se individualizează compunerea patrimoniului de afectațiune profesională al avocatului, precum și modificările survenite în acest patrimoniu.

(3) Sunt înscrise în Registru, la solicitarea avocatului interesat, declaratiile scrise înregistrate la barou privind:

– alcătuirea patrimoniului profesional la constituirea formelor de exercitare a profesiei,
– patrimoniul afectat exercitarii profesiei, la inceputul sau pe parcursul exercitarii profesiei, indiferent de modalitatea de exercitare a acesteia, precum și
– actele de modificare a regimului patrimonial al bunurilor cu afectațiune profesională.

Art. 18 – Înscrierile în registru se fac de administratorul acestuia, desemnat de barou, prin includerea în aplicatia informatică a actelor de constituire, de modificare, de rectificare a mențiunilor privind patrimoniul afectat exercitării profesiei de avocat, depuse și înregistrate la registratura generală a baroului. Actele sunt păstrate de barou, pe suport fizic, în mapă actelor de constituire a patrimoniului de afectațiune profesională aferentă partidei fiecarui avocat.

Art. 19 – Mențiunile înregistrate în Registru cuprind datele prevazute în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament.

Art. 20 – (1) Interogarea Registrului se face de persoana / autoritatea legal îndreptățită, printr-o solicitare adresata administratorului Registrului desemnat de Baroul în care este înscris avocatul la care se referă solicitarea.

Solicitarea conține următoarele date (Anexa nr. 10):

1. numele și prenumele solicitantului si datele de identificare ale acestuia, respectiv numele, sediul , datele de identificare ale persoanei juridice, institutii, autorităti solicitante) ;
2. tipul operațiunii solicitate registrului (înscriere, interogare, modificare, rectificare);
3. numele si prenumele avocatului (denumirea formei de exercitare a profesiei cu patrimoniu propriu), sediul profesional al avocatului la care se refera solicitarea;
4. interesul sau temeiul legal al solicitarii, după caz.

(2) Administratorul registrului va sesiza decanul baroului în vederea aprobării interogării solicitate, care va putea decide sa se ceară lămuriri avocatului la care se refera solicitarea.

Art. 21 – (1) În urma aprobării interogării registrului se transmite solicitantului copia actului înregistrat sau o adeverință în format electronic (Anexa nr. 11), care atestă inexistența înregistrării solicitate.

(2) La solicitarea persoanei îndreptățite, rezultatul interogării va menționa și data, ora și minutul la care s-a efectuat înscrierea declarației avocatului privind constituirea sau modificarea patrimoniului profesional de afectațiune.

CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE

Art. 22 – (1) Regimul taxelor instituite pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor în vederea eliberarii de certificate sau înscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului, ori de către terți se stabilesc prin hotărâre a Consiliului UNBR.

(2) Taxa va trebui să aibă în vedere cheltuielile privind realizarea aplicației informatice, cheltuielile de dezvoltare ulterioară a acesteia, cheltuielile de exploatare și mentenanță precum și cheltuielile legate de infrastructura necesară funcționării aplicației realizate de UNBR.

Art. 23 Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament

Art. 24 – Tutorialul video privind operațiunile efectuate în portalul Registrelor se pune la dispoziția barourilor de catre UNBR. Costurile realizării Portalului Registrelor și al tutorialului video, precum și ale instruirii tehnice a administratorilor Registrelor, desemnați de barouri, sunt suportate din rezervele UNBR, pe baza Hotărârii Consiliului UNBR.

Art. 25 – Punerea în aplicare a Prezentului Regulament se face de personalul desemnat de Comisia Permanenta a UNBR sub coordonarea unui membru al Comisiei Permanente, desemnat de aceasta ca responsabil cu finalizarea și implementarea Proiectului.

Art. 26 – La data la care, prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR, se constată că Registrele au devenit funcționale își va înceta aplicabilitatea Decizia nr. 212/30 martie 2017 a Comisiei Permanente a UNBR”.

*

Lista Anexelor la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017:

Anexa nr. 1Procedura de înscriere și verificare a Registrelelor și modul de lucru în Portalul Registrelor; tutorialul VIDEO privind lucru pe portalul Registrelor.
Anexa nr. 2Procedura privind accesul la actele înregistrate pe suport electronic. Modelul solicitării adresate administratorului Registrelor și formularul de înștiințarea a avocatului care a solicitat înscrierea
Anexa nr. 3Datele ce trebuie obligatoriu menționate în Registru, la înscrierera unui act. Procedura de rectificare a erorilor materiale. Instrucțiunile de verificare prealabilă a înregistrarii actelor
Anexa nr. 4Modelul cererii pentru solicitarea verificării existenței unui act înregistrat în Registru, formulată persoanele care justifică un interes legitim.
Anexa nr. 5Modelul formularului electronic de interogarea a Registrului pentru obținerea datelor despre existența unui act juridic, dintre cele supuse înregistrării.
Anexa nr. 6Modelul formularului privind rezultatul interogării Registrului pentru obținerea datelor despre existența unui act juridic, dintre cele supuse înregistrării.
Anexa nr. 7Modelul certificatului prin care se confirmă existenta înscrierii unui act juridic, cu indicarea datelor relevante pentru identificarea corectă a acesteia.
Anexa nr. 8Modelul adeverinței prin care se confirmă inexistența vreunei înregistrări a unui act juridic, de natura celei solicitate a fi verificate.
Anexa nr. 9Datele ce sunt înscrise în registru, de către administratorul acestuia, desemnat de barou, respectiv a actelor de constituire, de modificare, de rectificare a mentiunilor privind patrimoniul afectat exercitarii profesiei de avocat, depuse si inregistrate la registratura generala a baroului.
Anexa nr. 10Datele conținute în solicitarea de interogare a Registrului formulată de persoana / autoritatea legal îndreptățită, adresata administratorului Registrului desemnat de Baroul în care este înscris avocatul la care se referă solicitarea.
Anexa nr. 11Modelul adeverinței care atestă inexistența înregistrarii solicitate, urmare a interogării Registrului”.

Pentru mai multe detalii, consultați sursa informației.

UNBR: Aprobarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017) was last modified: ianuarie 25th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter