UNBR. Posibilitatea secretarului unității administrativ-teritoriale locale de a reprezenta unitatea în justiție

13 feb. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 915

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui comunicat din data de 12 februarie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității o informare cu privire la posibilitatea secretarului unității administrativ-teritoriale locale de a reprezenta unitatea în justiție.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul respectivei informări, astfel cum a fost publicat de către UNBR:

POSIBILITATEA SECRETARULUI UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE DE A REPREZENTA UNITATEA ÎN JUSTIȚIE

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Aspecte prealabile

Urmează a se analiza următoarea problemă: secretarul unei unități administrativ-teritoriale poate reprezenta această persoană juridică de drept public (UAT) în justiție, similar reprezentării asigurate de avocat sau consilier juridic?

Având în vedere că există soluții jurisprudențiale prin care s-a recunoscut această posibilitate de reprezentare în justiție în favoarea secretarului UAT, aceste cazuri de exercitare fără drept a profesiei de avocat în cazul secretarilor de UAT, pot face obiectul sesizărilor adresate de barouri autorităților competente?

Analizarea problematicii invocate

În conformitate cu art. 77 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Se poate observa că legea mai sus-invocată creează mai multe structuri funcționale care asigură îndeplinirea hotărârilor consiliului local și dispozițiile primarului. Din analiza textului legal, rezultă că secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului sunt două structuri diferite.

Aceste două structuri diferite (secretarul și aparatul de specialitate) au, potrivit legii, și competențe și atribuții diferite.

Astfel, în ceea ce privește atribuțiile secretarului UAT acestea sunt enumerate la art. 117 din Legea nr. 215/2001, sens în care amintim: avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean, asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect, organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean, asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia, alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.

Din enumerarea atribuțiilor secretarului UAT, rezultă că nu este prevăzută expres posibilitatea de reprezentare în justiție a UAT, în sens tehnic, adică o reprezentare judiciară similară celei realizate de avocat sau consilier juridic.

În ceea ce privește reprezentarea UAT în justiție, art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 prevede că în justiție, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de președintele consiliului județean. În completare, art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 menționează că primarul, respectiv președintele consiliului județean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, sau un avocat care să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale, precum și ale autorităților administrației publice locale respective, în justiție.

Din analiza celor două texte legale, rezultă că UAT locală poate fi reprezentată în justiție de primar sau de o persoană delegată de primar care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-persoană să aibă calitatea de avocat.

Cu privire la prima ipoteză, este de menționat că această persoană, în opinia noastră, nu poate fi secretarul UAT din moment ce se face vorbire de o persoană din aparatul de specialitate al primarului [secretarul conform art. 77 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 nu face parte din acest aparat de specialitate, fiind două structuri distincte]. În consecință, secretarul UAT locale nu poate face acte sau fapte de reprezentare în justiție pentru UAT locală, acte similare celor înfăptuite de către avocat ori consilier juridic.

În sprijinul acestei opinii poate fi adus și un alt argument de text, respectiv art. 21 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 care prevede că unitatea administrativ-teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanței de judecată, inclusiv în situația în care reprezentarea în justiție este asigurată de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean (textul legal face mențiune de reprezentarea prin consilier juridic).

Mai mult decât atât, art. I din O.U.G. nr. 26/2012 prevede că autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice locale, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.

Și prin această reglementare se consacră ideea de „personal propriu de specialitate juridică” care se referă, în considerarea textelor legale mai sus-menționate, la persoanele angajate în aparatul propriu de specialitate al primarului și nu se referă la secretarul UAT.

Cu privire la necesitatea inițierii procedurilor pentru declanșarea mecanismului referitor la un eventual recurs în interesul legii pe această problematică, hotărârea poate fi luată numai în cazul dovedirii unei practici jurisprudențiale neunitare cu privire la aspectele analizate (hotărâri judecătorești definitive prin care s-a recunoscut posibilitatea secretarului UAT de reprezenta în justiție, similar avocatului ori consilierului juridic unitatea și hotărâri judecătorești definitive contrare în sensul că UAT locală nu poate fi reprezentată în justiție decât prin consilier juridic ori avocat, în condițiile legii.

În fine, cu privire la sesizarea organelor competente pentru o eventuală faptă de natură infracțională (exercitarea fără drept a profesiei de avocat), menționăm faptul că la art. 26 din Legea nr. 51/1995 prevede că exercitarea fără drept a oricărei activități specifice profesiei de avocat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

Sursa informației

UNBR. Posibilitatea secretarului unității administrativ-teritoriale locale de a reprezenta unitatea în justiție was last modified: februarie 13th, 2018 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter