Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (Norma ASF nr. 28/2017)

15 Dec 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 711

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Norma ASF nr. 28/2017
(M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Utilizarea activului personal net al participantului”)
Cap. III („Alte atribuții ale administratorilor”)
Cap. IV („Răspunderea juridică”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017, a fost publicată Norma ASF nr. 28/3017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.

În continuare, vom prezenta structura respectivei norme.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– Cap. I („Dispoziții generale”);
– Cap. II („Utilizarea activului personal net al participantului”);
– Cap. III („Alte atribuții ale administratorilor”);
– Cap. IV („Răspunderea juridică”);
– Cap. V („Dispoziții finale”).

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivei norme.

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 1 prevede faptul că respectiva normă reglementează modul în care activul personal net al participantului la un fond de pensii facultative este utilizat în cazul în care acesta:

a) a împlinit vârsta de 60 de ani și nu îndeplinește una sau ambele condiții prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;

c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.

Art. 2 din Norma ASF nr. 28/3017

În art. 2 se dispune faptul că până la intrarea în vigoare a legii speciale privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, în situațiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) și art. 94 lit. b) și c) din Lege, participantul sau beneficiarul, după caz, primește suma cuvenită, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere.

Art. 3 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 3 stabilea faptul că termenii și expresiile utilizate în respectiva normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Lege.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) ocrotitorul legal – persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești față de minor, respectiv părinții, părintele supraviețuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii;

b) plată eșalonată – suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului reprezentând rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;

c) rată reziduală – ultima rată, respectiv suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului potrivit graficului de plăți.

 

Cap. II („Utilizarea activului personal net al participantului”)

Secțiunea 1 („Utilizarea activului personal net în cazul în care participantul a împlinit vârsta de 60 de ani”)

Art. 4 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 4 dispune faptul că participantul care îndeplinește condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. a) și nu îndeplinește una sau ambele condiții prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) și c) din Lege are dreptul să opteze pentru:

a) intrarea în posesia contravalorii activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere;
b) continuarea plății contribuțiilor, în cazul în care acesta, după împlinirea vârstei de 60 de ani, continuă să desfășoare o activitate în sensul art. 74 alin. (1) din Lege.

Art. 5 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 5 stabilește faptul că participantul care a optat pentru continuarea plății contribuțiilor, conform art. 4 lit. b), are dreptul să solicite oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri de plată.

Art. 6 din Norma ASF nr. 28/3017

Potrivit art. 6, pentru a primi contravaloarea activului personal net în condițiile art. 4 lit. a), participantul, personal sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii facultative următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;
b) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii;
c) procură specială și autentică, în cazul mandatarului.

Documentele prevăzute mai sus se prezintă astfel:

a) în original, pentru documentele prevăzute la mai sus, administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la lit. b) și c) copiile acestora, după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul;

b) în original pentru documentul prevăzut la lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la lit. c) și în copie pentru documentul prevăzut la lit. b), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii și depune copia acestuia împreună cu documentele prevăzute mai aus și în forma precizată anterior, administratorul păstrând copia după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul.

În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică varianta de plată a activului personal net conform art. 4 lit. a), precum și modalitatea aleasă de efectuare a plății sumelor cuvenite, conform art. 7, cu specificarea tuturor informațiilor necesare efectuării plății.

În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligația completării documentației prevăzute mai sus cu extrasul de cont care certifică codul IBAN și titularul sau cu orice fel de document emis de instituțiile de credit care să ateste titularul contului și IBAN-ul asociat acestuia.

Art. 7 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 7 prevede faptul că plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal.

Plata contravalorii activului personal net prevăzute se face exclusiv către participantul fondului de pensii facultative, mandatarul acestuia fiind reprezentantul participantului numai pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare.

Plata sumei prevăzute mai sus se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației prevăzute la art. 6, pentru situația în care participantul optează pentru o plată unică, sau conform unui grafic stabilit de către administrator, în cazul plăților eșalonate.

În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se solicită participantului, beneficiarului sau mandatarului, după caz, completarea ori înlocuirea acestora, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut mai sus, un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentației complete.

În cazul în care participantul optează pentru o plată unică, suma cuvenită și care urmează a fi transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu plata sumei prevăzute, din contul operațional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii facultative, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.

Administratorul are obligația să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile de mai sus și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

În cazul în care participantul optează pentru plăți eșalonate, suma cuvenită și care urmează a fi transferată din contul de operațiuni în contul DIP pentru plăți eșalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăți eșalonate se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

Anularea unităților de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu transferul sumei prevăzute anterior, din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate al fondului de pensii facultative, plata din contul DIP pentru plăți eșalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.

Administratorul are obligația să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eșalonată în contul DIP pentru plăți eșalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile de mai sus și valoarea rezultată din aplicarea garanțiilor prevăzute în prospect.

Secțiunea a 2-a („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate”)

Art. 8 din Norma ASF nr. 28/3017

Art. 8 stabilește faptul că participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere.

În cazul invalidității de gradul III, participantul are dreptul să opteze, după caz, pentru:

a) suspendarea plății contribuțiilor;
b) continuarea plății contribuțiilor.

Participantul aflat în situația prevăzută la lit. a) își păstrează drepturile pe toată perioada de suspendare a plății contribuțiilor la fondul de pensii facultative.

Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (Norma ASF nr. 28/2017) was last modified: decembrie 15th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter